FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tarim_isletmeciligi_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Uzmanlık alanı ile ilgili temel ve kuramsal bilgileri daha ileri düzeyde öğrenir.
P.Ç.4
Tarım bilimleri ile ekonomi biliminin temel prensiplerini birlikte kullanarak, tarımın ekonomik sorunlarını kavrar ve bu sorunların çözümüne yönelik uygun araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurarak natif çözüm modelleri oluşturur.
P.Ç.2
Tarım ekonomisi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir ve bilgileri kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar ve yeni bilgiler üretir.
P.Ç.5
Tarım Ekonomisi uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri öğrenir, kullanır ve elde edilen sonuçları yorumlayarak uygulamaya aktarır.
P.Ç.7
Üretici ve tüketici davranışlarını ve koşullarını analiz eder ve poltika önerileri modeller.
P.Ç.3
Tarım sektörü ile ilgili politikaları analiz eder ve yeni natif politika stratejileri geliştirir.
P.Ç.6
Uzmanlık alanına ilişkin sorunlara yönelik çalışmaların sonuçlarını raporlar ve uygun öğretim yöntemlerini kullanarak sunar.
P.Ç.10
Kaynak kullanımı ile verimlilik ilişkisini çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştirebilme becerisi edinir.
P.Ç.8
Girişimcilik özelliği, yönetim ve organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik gibi konularda yönetim beceri edinir.
P.Ç.9
Disiplin ve disiplinler arası çalışmalara katılır ve ekip ruhu yaratma becerisi edinir.
P.Ç.13
Tarımın sosyo-ekonomik nitelikli sorunlarını algılar ve bu sorunlarla ilgili mikro ve makro düzeyde veri toplar, analiz eder, yorumlar ve projeye dayalı çözümler üretir.
P.Ç.14
Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izler, değerlendirir ve bu piyasalarda etkili faktörleri yorumlar.
P.Ç.12
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Ayrıca ilgili konularda mesleki bilirkişilik yapabilme yetkinliğine sahiptir.
P.Ç.16
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur.
P.Ç.15
Alanında bağımsız çalışabilme, karar verebilme, fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek etkin iletişim kurabilme becerisi edinir.
P.Ç.17
Mesleki, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme.
P.Ç.11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak, dinamik, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, sosyal yönü kuvvetli kimliğe sahip olur.
TYYÇ1
Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
TYYÇ2
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
TYYÇ3
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
TYYÇ4
Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
TYYÇ5
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
TYYÇ6
Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
TYYÇ7
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
TYYÇ8
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
TYYÇ9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ10
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ11
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
TYYÇ12
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
TYYÇ13
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
TYYÇ14
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
TYYÇ15
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır
TYYÇ16
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
TYYÇ17
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.