FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tarim_isletmeciligi_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Cennet OĞUZ

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Kenan PEKER

Farabi Koordinatör: Yrd.Doç.Dr. Mithat DİREK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Yusuf ÇELİK

Amacı: Tarım Ekonomisi Yüksek lisans programının amacı tarım işletmeciliği ve tarım politikası ve yayım bilim alanında, yüksek lisans düzeyinde, uzmanlık alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak öğretim vermek ve araştırmalar yapmaktır.

Vizyon: Öğrenmeyi öğrenen, girişimci, yenilikçi ve evrensel bilimsel etik değerlere bağlı, bilişim teknolojilerini üst düzeyde kullanan tarım ekonomisi alanındaki sorunlara çözüm üreten uluslararası bir lisansüstü program olmaktır.

Misyon: Tarım ekonomisi alanında çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun tarım ekonomistleri yetiştirmek amacıyla, bilimsel bilgi, teknik ve araştırma yöntemleri konusunda kaliteli öğretim vermek, araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı yapmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans programı, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1991 yılında öğretim faaliyetine başlamıştır. Programda verilen lisansüstü dersler yanında, yapılan araştırmalarla uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde tarım sektörü ile ilgili mevcut durum ortaya konmakta, sektörle ilgili ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sosyal, ekonomik ve teknik konular, tarım ekonomisi bilim alanının çalışma yöntemlerine göre incelenerek, tarım sektörünün ekonomik, sosyal ve teknik olarak gelişmesine katkıda bulunulmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrencinin, Lisans diplomasına sahip olması ve S.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüLisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamalıdırlar. Yüksek Lisans Programlarına girişte, ALES puanının % 50 sinin mezuniyet notunun %30 u, yazılı bilim sınav notunun % 20 sininin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 60 puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Program dışındaki lisans programlarından mezun olan öğrencilerin yukarıda sözü edilen sınavlarda başarılı olduktan sonra Tarım Ekonomisi Lisans Programı derslerinden, Anabilim Dalı akademik kurulunca belirlenen dersleri alıp başarılı olduktan sonra kayıtları yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrencinin diğer Üniversite ve Anabilim Dallarından, Tarım Ekonomisine Anabilim Dalına yatay geçiş veya sınavla girmesi durumunda, daha önce aldığı derslerin kredi ve içeriği dikkate alınarak geçerliliği, Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararına göre kararlaştırılır.

Mezuniyet Şartları: Bu program, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye verilecek ders notu, yarıyıl sonu sınavı veya özel çalışma notu değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir. Buna ek olarak, öğrencinin bir tez projesi çalışması sonunda Yüksek Lisans Tezi hazırlaması, bu tezin belirlenecek bir jüri tarafından değerlendirilmesi ve öğrencinin bu değerlendirmede başarılı olması gerekir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ziraat Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınav değerlendirmeleri Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen şekilde uygulanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 70 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı alır ve başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Ziraat Bankası, Devlet Su İşleri, Şeker Fabrikaları A.Ş.,Pankobirlik, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, Ticaret Odaları, Borsalar, Sanayi Odaları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye ve Dünya çapında büyük tohum ve ilaç şirketlerinde istihdam edilmektedir. Ayrıca bir kısım mezunlar özel tarım işletmelerinin yönetiminde, tarımla ilgili her türlü özel sektörde çalışabilmekte ve kendi işlerini kurabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını başarıyla tamamlayan kişiler Tarım Ekonomisi anabilim dalı veya bir başka anabilim dalında doktora programına başvuru yapabilir.