FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Uzmanlık alanı ile ilgili temel ve kuramsal bilgileri daha ileri düzeyde öğrenir.
P.Ç.2 Tarım bilimleri ile ekonomi biliminin temel prensiplerini birlikte kullanarak, tarımın ekonomik sorunlarını kavrar ve bu sorunların çözümüne yönelik uygun araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurarak natif çözüm modelleri oluşturur.
P.Ç.3 Tarım ekonomisi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir ve bilgileri kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar ve yeni bilgiler üretir.
P.Ç.4 Tarım Ekonomisi uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri öğrenir, kullanır ve elde edilen sonuçları yorumlayarak uygulamaya aktarır.
P.Ç.5 Üretici ve tüketici davranışlarını ve koşullarını analiz eder ve poltika önerileri modeller.
P.Ç.6 Tarım sektörü ile ilgili politikaları analiz eder ve yeni natif politika stratejileri geliştirir.
P.Ç.7 Uzmanlık alanına ilişkin sorunlara yönelik çalışmaların sonuçlarını raporlar ve uygun öğretim yöntemlerini kullanarak sunar.
P.Ç.8 Girişimcilik özelliği, yönetim ve organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik gibi konularda yönetim beceri edinir.
P.Ç.9 Disiplin ve disiplinler arası çalışmalara katılır ve ekip ruhu yaratma becerisi edinir.
P.Ç.10 Kaynak kullanımı ile verimlilik ilişkisini çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştirebilme becerisi edinir.
P.Ç.11 Tarımın sosyo-ekonomik nitelikli sorunlarını algılar ve bu sorunlarla ilgili mikro ve makro düzeyde veri toplar, analiz eder, yorumlar ve projeye dayalı çözümler üretir.
P.Ç.12 Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izler, değerlendirir ve bu piyasalarda etkili faktörleri yorumlar.
P.Ç.13 Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Ayrıca ilgili konularda mesleki bilirkişilik yapabilme yetkinliğine sahiptir.
P.Ç.14 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur.
P.Ç.15 Alanında bağımsız çalışabilme, karar verebilme, fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek etkin iletişim kurabilme becerisi edinir.
P.Ç.16 Mesleki, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme.
P.Ç.17 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak, dinamik, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, sosyal yönü kuvvetli kimliğe sahip olur.