FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
sehircilik_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Çağlar MEŞHUR

Erasmus Koordinatör: Dr.Kıvanç ERTUĞAY

Farabi Koordinatör: Yrd.Doç.Dr.Neslihan SERDAROĞLU SAĞ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN

Amacı: Kentleri/yerleşmeleri şekillendiren fiziksel, sosyal ve ekonomik süreçleri anlayabilen, bu çerçevede edindiği deneyimleri kentin yönetilmesi ve planlaması için kullanabilen, planlamanın disiplinlerarası niteliğini kavramış meslek adamları yetiştirmektir.

Vizyon: Şehir planlama sürecinin farklı ölçekleri içeren yapısını anlamış, işbirliğine açık, sahip olduğu bilgileri kamu yararı çerçevesinde yaşanabilir şehirlerin inşası için kullanan meslek adamları yetiştirerek ülkenin gelişimine katkıda bulunmak.

Misyon: Kentsel yerleşmelerin yaşam kalitesi ve hizmet donanımı yüksek, yaşanabilir-sağlıklı kentsel mekanlara dönüştürülmesine katkı sağlayabilen, ülke sorunlarını ve potansiyel-dinamiklerini irdeleyerek çözüm üretebilen, kentsel sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler sunabilen, kentsel yerleşmelerin yeniden yapılanma/dönüşüm sürecinde etkili olabilecek fiziksel, sosyal-kültürel, ekonomik, ekolojik ve kurumsal-siyasal etmenleri bütüncül bakış açısı ile değerlendirebilen ve toplumun öncelikli gereksinimlerine cevap verebilecek planlar üretebilen, toplumsal fayda ve kamu yararı kavramlarına öncelik veren, planlanmayı sadece iki boyutlu tasarım çalışmaları olarak değil, aynı zamanda geleceğe dönük karar verme süreçleri olarak algılayan plancılar yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1994 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2013 yılında ise Mimarlık Fakültesinin Mühendislik Fakültesinden ayrılması ile birlikte, Mimarlık Fakültesi bünyesine dâhil edilmiştir. Bölümde lisans düzeyinde eğitim-öğretim, "Şehircilik" ve "Bölge Planlama" olmak üzere iki Anabilim Dalında devam etmektedir. Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans programı vardır. Bölümde verilen derslerin uzmanlık alanlarına göre dağılımı, farklı başlıkları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir (şehir planlama, kentsel koruma-yenileme, kentsel tasarım, imar hukuku, bölge planlama, kentsel kimlik ve kalite değerlendirmesi, peyzaj planlaması ve tasarımı, kentsel ulaşım planlaması, kent planlarının uygulanması ve denetimi, bilişim teknolojileri ve mekansal etkileri, engelliler için planlama, toplu konut alanları planlaması, stratejik planlama, bölge ve metropoliten planlama, afet ve risk yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, çevre planlama, turizm planlaması, kentleşme politikaları, taşınmaz ekonomisi). Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Ayrıca, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü "Türkiye Planlama Okulları Birliği" üyesidir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Yüksek lisans programına kabul edilecek adayların lisans derecesine sahip olması ön koşuldur. Koşullar, Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine tabidir. Şehircilik Bilim Dalına ayrıca kayıt alınmamakta, Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programında öğrenim görmeye hak kazanmış öğrenciler, uzmanlık alanlarını Şehircilik olarak belirledikleri takdirde çalışmalarını bu yönde gerçekleştirmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki öğrenimlerinin değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Şehir ve Bölge Planlama Anablim Dalı, Şehircilik Bilim Dalı programından bir öğrencinin mezun olması için programda mezuniyet için alınması öngörülen dersleri başarmış olması gereklidir. Yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS ve uzmanlık alan dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Şehir ve Bölge Planlama Programı, Şehircilik Bilim Dalı kapsamında ölçme ve değerlendirme esasları Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

İstihdam Olanakları: Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans programı, Şehircilik Bilim Dalı mezunları, kentsel mekan planlamasına yönelik sektörlerde, plan yapmaya yetkili yerel (Belediyeler, Valilikler) ve merkezi (Bakanlıklar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı gibi) yönetimlerde iş imkanı bulabilmektedir. Ayrıca, mezunlarımız özel sektörde Şehir Plancıları Odasına kayıtlı özel planlama bürolarında çalışabileceği gibi kendileri de büro açabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Şehircilik Bİlim Dalında Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, mezun olurken sağladıkları başarı ortalamasına ilaveten ALES ve YDS sınavlarından alacakları puanlara göre yurtiçinde kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarına devam edebildikleri gibi, yurt dışındaki farklı üniversitelerde ilgili kurumun şartlarını sağlamak suretiyle Doktora öğrenimi görebilirler.