FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
sehir_ve_bolge_planlama Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.3
1. Kent, çevre, politika, tasarım ve kuram bilgisi başta olmak üzere, şehir ve bölge planlama alanı ile ilgili kavramsal-kuramsal temel kurabilme becerisi kazanır.
P.Ç.1
2. Sorgulama yapma, kritik düşünme ve empati yapma konularında bilimsel/felsefi yöntemlerin yardımı ile problemlere çözüm odaklı yaklaşabilme planlama ve diğer disiplinler arasında çok belirgin olmayan sınırların ve çok yönlü ilişkilerin farkında olabilme yeteneği kazanır.
P.Ç.4
3. Farklı politik, yasal, kurumsal ve sosyo-kültürel kapsamlarda planlama uygulamalarının nasıl farklılaştığını bilme ve bu durumu kurumsal-yasal bağlamda açıklayabilmeplanlama politikalarının uygulama araçlarını ve bu politikaların uygulamadaki başarısını bilme öngörüsüne sahip olur.
P.Ç.2
4. Sadece arazi kullanım ilişkilerinin belirlenmesinde değil, bu ilişkilerin uygulamaya aktarılması sürecinde de etkin olabilecek `süreç tasarımlarını yapar.
P.Ç.9
5. Yerel değerleri göz ardı etmeden sosyal olaylara, sorumluluklarına, mesleki profesyonelliğe küresel bakış açısıyla yaklaşabilme, natifli düşünme ve çözüm üretme yeteneği kazanır.
P.Ç.7
6. Yaratıcı, girişimci, yenilikçi ve sanatsal bakış açısı kazanır.
P.Ç.13
7. Plan ve program önerileri getirme ve bu önerilerle ilişkili politikalar geliştirme becerisine sahiptir.
P.Ç.5
8. Modern bilgi teknolojilerini kullanarak veri toplama, veri analizi ve sentez yapabilme becerisi kazanır.
P.Ç.12
9. Çatışmadan çözebilme, müzakere edebilme, uzlaşı oluşturabilme becerisi kazanır.
P.Ç.6
10. Doğal ve yapılı çevrenin değişim sürecini yönetebilme becerisine sahip olur.
P.Ç.11
11. Toplumda gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları önceden tahmin edebilme, inisiyatif alabilme işbirliği yoluyla problemleri çözebilme becerisi kazanır.
P.Ç.10
12. Planlama sürecine estetik ve tasarım boyutlarını katabilme estetik ve tasarım boyutunu yazılı, sözlü ve grafiksel iletişim yöntemleriyle ilişkilendirebilme yeteneğine sahiptir.
P.Ç.8
13. Yaşam boyu eğitimin önemine inanır, teknolojik gelişmeleri ve gündemi takip ederek, modern teknik ve programları kullanır.
P.Ç.14
14. Sosyal ilişkileri güçlüdür.
P.Ç.18
15. Meslek etiği bilincine ve temel planlama araştırma etiğine sahip yetkinlik kazanır.
P.Ç.17
16. Sosyal adaletin toplumda tesis edilebileceğine inanan bir bakış açısı kazanır.
P.Ç.15
17. Çevresel kaynaklar, kültür ve tabiat varlıklarını koruma bilincine sahip yetkinlik kazanır.
P.Ç.16
18. Uluslararası platformda rekabet edebilir.
P.Ç.19
19. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilen, örgütlülüğü benimseyen yetkinlik kazanır.
TYYÇ1
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
TYYÇ2
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
TYYÇ3
Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
TYYÇ4
Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
TYYÇ5
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
TYYÇ6
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
TYYÇ7
Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
TYYÇ8
Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
TYYÇ9
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
TYYÇ10
Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
TYYÇ11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ12
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder
TYYÇ13
Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
TYYÇ14
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
TYYÇ15
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular
TYYÇ16
Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
TYYÇ17
Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
TYYÇ18
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
TYYÇ19
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
TYYÇ20
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
TYYÇ21
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.