FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
sehir_ve_bolge_planlama Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1. Kent, çevre, politika, tasarım ve kuram bilgisi başta olmak üzere, şehir ve bölge planlama alanı ile ilgili kavramsal-kuramsal temel kurabilme becerisi kazanır.
P.Ç.2 2. Sorgulama yapma, kritik düşünme ve empati yapma konularında bilimsel/felsefi yöntemlerin yardımı ile problemlere çözüm odaklı yaklaşabilme planlama ve diğer disiplinler arasında çok belirgin olmayan sınırların ve çok yönlü ilişkilerin farkında olabilme yeteneği kazanır.
P.Ç.3 3. Farklı politik, yasal, kurumsal ve sosyo-kültürel kapsamlarda planlama uygulamalarının nasıl farklılaştığını bilme ve bu durumu kurumsal-yasal bağlamda açıklayabilmeplanlama politikalarının uygulama araçlarını ve bu politikaların uygulamadaki başarısını bilme öngörüsüne sahip olur.
P.Ç.4 4. Sadece arazi kullanım ilişkilerinin belirlenmesinde değil, bu ilişkilerin uygulamaya aktarılması sürecinde de etkin olabilecek `süreç tasarımlarını yapar.
P.Ç.5 5. Yerel değerleri göz ardı etmeden sosyal olaylara, sorumluluklarına, mesleki profesyonelliğe küresel bakış açısıyla yaklaşabilme, natifli düşünme ve çözüm üretme yeteneği kazanır.
P.Ç.6 6. Yaratıcı, girişimci, yenilikçi ve sanatsal bakış açısı kazanır.
P.Ç.7 7. Plan ve program önerileri getirme ve bu önerilerle ilişkili politikalar geliştirme becerisine sahiptir.
P.Ç.8 8. Modern bilgi teknolojilerini kullanarak veri toplama, veri analizi ve sentez yapabilme becerisi kazanır.
P.Ç.9 9. Çatışmadan çözebilme, müzakere edebilme, uzlaşı oluşturabilme becerisi kazanır.
P.Ç.10 10. Doğal ve yapılı çevrenin değişim sürecini yönetebilme becerisine sahip olur.
P.Ç.11 11. Toplumda gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları önceden tahmin edebilme, inisiyatif alabilme işbirliği yoluyla problemleri çözebilme becerisi kazanır.
P.Ç.12 12. Planlama sürecine estetik ve tasarım boyutlarını katabilme estetik ve tasarım boyutunu yazılı, sözlü ve grafiksel iletişim yöntemleriyle ilişkilendirebilme yeteneğine sahiptir.
P.Ç.13 13. Yaşam boyu eğitimin önemine inanır, teknolojik gelişmeleri ve gündemi takip ederek, modern teknik ve programları kullanır.
P.Ç.14 14. Sosyal ilişkileri güçlüdür.
P.Ç.15 15. Meslek etiği bilincine ve temel planlama araştırma etiğine sahip yetkinlik kazanır.
P.Ç.16 16. Sosyal adaletin toplumda tesis edilebileceğine inanan bir bakış açısı kazanır.
P.Ç.17 17. Çevresel kaynaklar, kültür ve tabiat varlıklarını koruma bilincine sahip yetkinlik kazanır.
P.Ç.18 18. Uluslararası platformda rekabet edebilir.
P.Ç.19 19. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilen, örgütlülüğü benimseyen yetkinlik kazanır.