FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.3
Mesleki sorumluluk ve bilimsel etik değerlere sahip olur.
P.Ç.2
Ulusal ev Uluslararası bilimsel ve mesleki gelişmeleri izler.
P.Ç.4
Peyzaj Mimarlığı alanında bir bilimsel çalışmayı yürütüp bilimsel bir formatta yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
P.Ç.5
Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına yönelik potansiyel belirlenmesi, korunması, planlanması, tasarlanması ve yönetimi konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
P.Ç.1
Bitki materyalinin estetik, işlevsel ve ekolojik bağlamda planlanması, tasarımı ve yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olur.
P.Ç.6
Sorumluluk alabilme, bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, çalışmalarını ifade edebilme, yaşam boyu öğrenme ve yaratıcılık becerisine sahip olur.
P.Ç.8
Peyzaj Mimarlığı alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisine sahip olur.
P.Ç.11
Orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisine sahip olur.
P.Ç.9
Disiplin içi ve disiplinler arası yerel ve küresel ölçekli sorunları belirleme ve yeni çözümlemeler geliştirebilme becerisi kazanır.
P.Ç.12
Peyzaj teknikleri ile ilgili peyzaj yapıları ve materyalini tanımlayabilecek ve alan uygulamalarını temel mühendislik kavramları bağlamında teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak araştırma, sorgulama ve üretme becerisi kazanır.
P.Ç.7
Bireysel, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olur.
P.Ç.10
Uzmanlık alanı ile ilgili kuramları anlama, planlama ve tasarım sürecine uygulama becerisine sahip olur.
P.Ç.15
Kentsel ve kırsal mekanlarda farklı içeriklerde ve ölçeklerde ileri düzeyde yaratıcı peyzaj planlamaları/tasarımları üretebilecek ve uygulayabilecek donanıma sahip olur.
P.Ç.14
Mesleki alanda tarihi, sanatsal ve diğer kültürel değerleri, sosyal ve mekansal farklılıkları göz önünde bulundurarak tasarım yetisi kazanır.
P.Ç.13
Lisans yeterliliklerine bağlı olarak, peyzaj mimarlığı alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve bu bilgileri, eleştirel ölçekte değerlendirir.
TYYÇ1
Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
TYYÇ2
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
TYYÇ3
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
TYYÇ4
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
TYYÇ5
Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
TYYÇ6
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
TYYÇ7
Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
TYYÇ8
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
TYYÇ9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
TYYÇ10
Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
TYYÇ11
Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
TYYÇ12
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
TYYÇ13
Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
TYYÇ14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ15
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder
TYYÇ16
Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
TYYÇ17
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
TYYÇ18
Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
TYYÇ19
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
TYYÇ20
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
TYYÇ21
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ22
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ23
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
TYYÇ24
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
TYYÇ25
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
TYYÇ26
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
TYYÇ27
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır
TYYÇ28
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
TYYÇ29
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
TYYÇ30
Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
TYYÇ31
Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
TYYÇ32
Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar
TYYÇ33
Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
TYYÇ34
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
TYYÇ35
Öğrenmeyi yönlendirir.
TYYÇ36
Proje süreçlerini planlar.
TYYÇ37
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
TYYÇ38
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
TYYÇ39
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
TYYÇ40
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
TYYÇ41
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
TYYÇ42
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
TYYÇ43
Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
TYYÇ44
Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
TYYÇ45
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
TYYÇ46
Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
TYYÇ47
Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
TYYÇ48
Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
TYYÇ49
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
TYYÇ50
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ51
Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
TYYÇ52
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
TYYÇ53
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular
TYYÇ54
Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
TYYÇ55
Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
TYYÇ56
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
TYYÇ57
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
TYYÇ58
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
TYYÇ59
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
TYYÇ60
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
TYYÇ61
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
TYYÇ62
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
TYYÇ63
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.