FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Serpil ÖNDER

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Banu ÖZTÜRK KURTASLAN

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Nurgül ARISOY

Amacı: Eğitim sonucunda bir Peyzaj Mimarının, peyzaj kalitesini geliştirmeye ve korumaya karşı duyarlı olması, tasarımın sanatsal, insancıl ve çevreyle ilgili yaklaşımlarını anlaması, planlama ve tasarımda sorunu analiz etme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

Vizyon: Günden güne gelişen bilim ve teknoloji ışığında ülke gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve uygulama projeleri ile bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan, yetiştirdiği ?Peyzaj Yüksek Mimarlarını? toplumun hizmetine sunan ulusal ve uluslararası alanda tanınmış saygın bir anabilim dalı olmaktır.

Misyon: Peyzaj Mimarlığı disiplini tüm ölçeklerde yönlendiren, köklü geçmişini çağdaş atılımlarla bütünleştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosu ile eğitim ve öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir Bölüm olmaktır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj mimarlığı yüksek lisans eğitimi almayı isteyen öğrenciler için ? Kapsamlı ve sürekli geliştirilip iyileştirilen bir eğitim programı hazırlar ve uygular. ? Peyzaj Mimarlığı Bölümü önemli paydaşlarından birisi olan lisansüstü eğitim-öğretime de önem verir. Bu amaçla lisansüstü seviyede, ? Peyzaj Mimarlığı temel alanlarında uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi, ? Peyzaj Mimarlığı bilim ve teknolojisine katkı sağlamayı, ? Peyzaj Mimarlığı uygulama alanlarında çözüm ve projeler üretmeyi, ? Peyzaj Mimarlığı ürettiği çözümleri ve bilgi birikimini toplumla paylaşmayı, ? Peyzaj Mimarlığı uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçüt almayı görev edinmiştir. ? Peyzaj Mimarlığı Bölümü komşu disiplinlere (Ziraat fakültesi, Güzel sanatlar fakültesi) kendi alanıyla ilgili servis dersleri vermektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu desteği sürdürecektir. ? Peyzaj Mimarlığı öğretim elemanları, TMMOB Peyzaj Mimarlığı Odasının yönetim icra organlarına katılmakta ve kurulan bilimsel komisyonlarına katkı vermektedir. ? Peyzaj Mimarlığı Bölümü yukarıdaki özgörevleri yerine getirebilmek için personel, alt yapı, öğretimini içeriğiyle birlikte sürekli iyileştirmeye yönelik çaba harcamaktadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: ASLA`nın (Amerika Peyzaj Mimarlığı Topluluğu) tanımına göre, Peyzaj Mimarlığı ?Doğal ve kültürel kaynakları koruma ve yönetme temelinde, kültürel ve bilimsel birikimin (oluşturulacak fiziksel çevrenin işlevsel ve yaşam kalitesini artırma yönünde) yeryüzünde uygulanması kapsamında, doğal ve kültürel elamanların düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetimi sanatıdır?. Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşmaktadır. Peyzaj Mimarlığı bilim disiplini, çevreyle ilgili kriterler ve insan yaşamsal gereklilikleri göz önüne alınarak doğal kaynak kullanımlarının planlanması temeline dayanır. Doğa koruma, biyolojik onarım, kentsel ve kırsal alan kullanım planlaması gibi çalışmalarda önemli rol üstlenen Peyzaj Mimarlığı disiplini, insanın yakın çevresindeki mekânların organizasyonuna yönelik tasarım ve çevre düzenleme çalışmalarını da ortaya koymaktadır. Peyzaj Mimarlığı geniş konu ve ölçekleri kapsayan çalışma alanı nedeniyle diğer planlama ve tasarım mesleklerinin çalışmalarıyla karşılıklı etkileşim halindedir. Buradaki etkileşim planlama ve tasarım ile ilgili tüm bu disiplinlerin ayrı ayrı mesleki üretimlerinde ortaya çıkmanın yanı sıra, üretimleri entegre edecek ortak üretim sürecidir. Özellikle bu ortak üretim sürecinde Peyzaj Mimarlığı sosyal bilimler ve doğa bilimleri, sanat ve bilim, toplum ve doğa konularını birleştiren köprü konumundadır. Ulusal parklar ve doğa koruma alanları, kıyısal alanlar, sulak alanlar, kentsel açık ve yeşil alanlar, turizm ve dinlenme alanları, arberetumlar, sergi ve fuar alanları, üniversite kampusları, botanik ve hayvanat bahçeleri gibi modern yaşamın gerekleri olarak görülen ve toplum için oluşturulan alan ve mekânların planlama ve tasarımı da Peyzaj Mimarlığı mesleğinin önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Peyzaj mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite yerleşkeleri, yerleşim alanları, ticari merkezler, kamu yapıları gibi çeşitli kullanımlara ilişkin yer seçimi yapar, gerek yerel, gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir. Peyzaj Mimarlığı kavramı, ilk defa 1863 yılında ABDde F. L.Olmsted ve C. Vaux tarafından New York Central Parkı tasarladıkları zaman gündeme gelmiştir. O günden itibaren, Peyzaj Mimarlığı, diğer çevre bilimcileriyle (mimarlar, mühendisler, holtikültürcüler gibi) rekabet içinde faaliyetini sürdürmüştür. Türkiyede Peyzaj Mimarlığı eğitimi, 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde "Süs Nebatları Şubesi- olarak başlamıştır. Ankara Üniversitesinin 1946 yılında kurulmasıyla bu kuruluş içinde yer alan Ziraat Fakültesinde "Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü- adı altında faaliyetine devam etmiştir. Bugün itibari ile ülkemizde 25in üzerinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü açılmış olup bunların yarısından fazlasında yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları:

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Not değerlendirilmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri Selçuk Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmenliğine ve Ziraat Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesine göre uygulanır. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40nın final sınav puanının %60ına ilavesiyle elde edilir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin arasınav puanı ile yarı yıl/yıl içi diğer etkinliklerden aldıkları puanlar değerlendirmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız ilan edilir ve paunları FF (devamsız) harf notu ile değerlendirilir.

İstihdam Olanakları: Çevre planlama ve tasarım, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj yönetimi (planlama, bakım ve onarım), süs bitkileri yetiştiriciliği ve pazarlaması kapsamında mesleki ya da mesleklerarası işbirliğine dayalı organizasyonlar, özel sektördeki çalışma ortamlarını oluşturur. DPT, Çevre Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler vb. ise kamu sektöründeki çalışma ortamlarını oluşturmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: