FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
nanoteknoloji_ve_ileri_malzemeler Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Haluk ŞAFAK

Erasmus Koordinatör:

Farabi Koordinatör:

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör:

Amacı: Gelişen ve değişen dünyadaki bilimsel ve teknolojik önceliklere yönelik disiplinler arası araştırmaları desteklemek, planlamak, koordine etmek ve uygulamak, endüstriye projeler yaparak nitelikli lisansüstü öğrenciler yetiştirmek ve bu öğrencilerin akademik hayata ve/veya endüstriye kazandırılmasını sağlamaktır.

Vizyon: Nanoteknoloji ve ileri malzemeler bölümünün multidisipliner alanda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, nitelikli ve tercih edilen bir lisans üstü program haline gelmesini sağlamak ve teknoloji alanındaki yeni çalışmaları takip ederek bunların uygulanabilirliğini ve geliştirilmesini temin etmektir.

Misyon: Nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanında genç ve deneyimli bireyler yetiştirerek ülkemizin bilimsel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, üniversite-sanayi işbirliğini artırmak, multidisipliner projeler üretmek, ulusal ve uluslararası seviyede bilginin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ÇOK DİSİPLİNLİ ANA BİLİM DALI (A.B.D.) ve bu Ana Bilim Dalı adı altında ?Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler? adıyla yeni bir disiplinler arası yüksek lisans programı açılmıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: (1) Lisansüstü eğitim-öğretime başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. (2) Lisansüstü programlara başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır: a) Adayların yüksek lisans programları için lisans, doktora/sanatta yeterlik programları için ise lisans veya yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları. b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların YÖKten denklik belgesi almış olmaları. c) Adayın üç yıl süre ile geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)ndan başvurduğu programın puan türünde, yüksek lisans programları ile yüksek lisans derecesiyle başvurulacak olan doktora/sanatta yeterlik programları için en az 55.00 standart puan lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranların ise en az 90.00 puan almış olması ve mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden, en az 90.00 veya 4.00 üzerinden en az 3.50 olması gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler geçerlidir. d) Yüksek lisans adaylarının Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya bunlara eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)ca belirlenen sınavlardan alınan yabancı dil notunu gösteren resmi belgeler geçerlidir. Özel öğrenci kabulü: (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler başvurdukları dönem içinde, sadece kayıtlı lisansüstü öğrencileri için açılan lisansüstü derslere kayıt olabilirler. (2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz ancak her öğretim yılı başında, EYK tarafından belirlenen ücreti öderler. Özel öğrencilere, diğer öğrencilerle birlikte girdikleri ve başarılı oldukları dersler için durumlarını belirtir bir yazı isterlerse verilir. Diğer hususlar Senato tarafından ilgili enstitünün usul ve esaslarında belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: İntibak Komisyonumuzca İntibak Yönergesi hükümlerine göre bölümümüze yatay öğrencilerimizin önceden almış olduğu dersler değerlendirilerek öğrenciler bölümümüz ders planı ve müfredatına uygun derslerden muaf tutulmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitü yönetim kurulları tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve bir veya iki yedek kişiden oluşur. İkinci danışman jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Ret veya düzeltme kararları gerekçeli olmalıdır. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak gelmeyen öğrencinin kaydı silinir. Ancak tez savunma sınavı tarihinden itibaren en geç 7(yedi) gün içerisinde enstitüye mazeretini bildiren öğrencinin mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilirse öğrenciye bir sınav hakkı daha verilir. Yüksek Lisans Diploması Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim veya Anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa, meslek unvanı yazılır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve ya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü öğrenimine başlayan öğrenciler, danışmanın önerileri ve anabilim dalı başkanının onayı ile her yarıyılın ilk haftasında ders kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Öğrenciler, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir enstitüde ya da diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğrenim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçim yapabilirler. Enstitüler lisansüstü öğretim ders alma sürecinde öğrencilere, enstitü kurulu kararı ile "Araştırma ve Yayın İlkeleri" ve "İstatistik Paket Programlarının Kullanılması" derslerini aldırabilirler. Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama ve laboratuar çalışmalarının % 80ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Lisansüstü dersleri için üniversite senatosunca belirlenen akademik takvime göre her ders için her yarıyılda en az bir genel sınav ve bir ek genel sınav yapılır. Sınavlarda başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin yüz tam puan üzerinden en az yetmiş doktora öğrencilerinin yetmiş beş alması şarttır. Seminer dersi ise kredisiz olup, "başarılı" ya da "başarısız" şeklinde değerlendirilir. Sınav ve seminer sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde enstitüye iletilir. Tekrara kalan öğrenciler, öncelikle tekrara kaldıkları dersi almak zorundadırlar. İkinci hakkında da başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. O yarıyıl tekrara kalınan dersin programda yer almaması halinde danışmanın teklifi, enstitü yönetim kurulunun kabulüyle başka bir ders seçilebilir. Tez danışmanları, öğrencinin kredili derslerinin bitimini takiben tez konusunun enstitü yönetim kurulunca kabul tarihinden itibaren, öğrenciliği enstitü yönetim kurulu kararı ile bitirilene kadar tez aşama süresi içerisinde, ilke ve esasları enstitü yönetim kurulunca belirlenen "uzmanlık alanı dersi" adı altında haftada en fazla 8 saat olacak şekilde ders açabilir. Öğrenciler, bu dersi başarmakla yükümlüdürler.

İstihdam Olanakları: Bölümümüzde yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler çok çeşitli alanlarda çalışmalarına devam edebilmektedirler. Mezun olan öğrenciler Tıp, Temel Bilimler, otomotiv, gıda, çimento, seramik, tekstil, ilaç, boya, cam, metal ve kaplama ve savunma sanayisi gibi birçok sektörde çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezunlarımız Fen Bilimleri Enstitüsünün açmış olduğu doktora kontenjanları ve esasları dahilinde eğitim-öğretim hayatına devam edebilirler.