FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, kuramsal ve uygulamalı Mimari tasarım bilgilerini kullanabilme, uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
P.Ç.2 Mimarlıkta kuram ile meslek pratiği arasındaki interaktif ilişkinin farkında olabilme belirli konu alanlarında sanayi, uygulama ile işbirliklerinin kurabilme
P.Ç.3 Mimari tasarım ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme ve disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
P.Ç.4 Doğal ve uygulamalı bilimlerde bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
P.Ç.5 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi
P.Ç.6 Değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
P.Ç.7 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
P.Ç.8 Bilimsel problemlerin sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
P.Ç.9 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
P.Ç.10 Tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama bütüncül bir yaklaşımla tasarım konularını algılama, kavrama ve bilgiye dönüştürebilme.