FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
1. Kimya Lisans düzeyinde edinilen yeterlilikler temelinde, farklı bilim dallarında (Analitik Kimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya) bilgilerini uzmanlık düzeyinde olgunlaştırma ve geliştirme.
P.Ç.2
2. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları anlama ve uygun çözümler üretebilme.
P.Ç.3
3. Yeni bilgiler elde edebilme amacıyla alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarında uygulayarak yorumlayabilme ve değerlendirebilme.
P.Ç.4
4. Alanındaki ve alanının dışındaki gruplara kendi çalışmaları ile ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
P.Ç.8
5. İlgili alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik bilgileri kullanabilme.
P.Ç.6
6. Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme ve alanının ihtiyacına karşılık verebilecek düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak.
P.Ç.7
7. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme.
P.Ç.5
8. İlgili alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme.
P.Ç.10
9. Alanı ile ilgili konularda politika, strateji ve uygulama süreçlerini geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite güvence sistemi çerçevesinde değerlendirebilme.
P.Ç.9
10. En az bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
TYYÇ1
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur
TYYÇ2
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
TYYÇ3
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder
TYYÇ4
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
TYYÇ5
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
TYYÇ6
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
TYYÇ7
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar
TYYÇ8
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar
TYYÇ9
Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir
TYYÇ10
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
TYYÇ11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
TYYÇ12
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer
TYYÇ13
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
TYYÇ14
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
TYYÇ15
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
TYYÇ16
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ17
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.