FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1. Kimya Lisans düzeyinde edinilen yeterlilikler temelinde, farklı bilim dallarında (Analitik Kimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya) bilgilerini uzmanlık düzeyinde olgunlaştırma ve geliştirme.
P.Ç.2 2. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları anlama ve uygun çözümler üretebilme.
P.Ç.3 3. Yeni bilgiler elde edebilme amacıyla alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarında uygulayarak yorumlayabilme ve değerlendirebilme.
P.Ç.4 4. Alanındaki ve alanının dışındaki gruplara kendi çalışmaları ile ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
P.Ç.5 5. İlgili alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik bilgileri kullanabilme.
P.Ç.6 6. Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme ve alanının ihtiyacına karşılık verebilecek düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak.
P.Ç.7 7. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme.
P.Ç.8 8. İlgili alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme.
P.Ç.9 9. Alanı ile ilgili konularda politika, strateji ve uygulama süreçlerini geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite güvence sistemi çerçevesinde değerlendirebilme.
P.Ç.10 10. En az bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.