FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Edindiği derinlemesine Fizik bilgisini özümseyerek problem çözme ve uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
P.Ç.2 Gerekli bilgisayar yazılımlarını Fizik ile ilgili çalışmalarda ihtiyaç duyulan düzeyde kullanabilme.
P.Ç.3 Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
P.Ç.4 Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
P.Ç.5 Fizik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
P.Ç.6 Karşılaşılan problemlerin çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirme.
P.Ç.7 Edindiği uzmanlık düzeyindeki Fizik bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirme.
P.Ç.8 Kendi çalışmalarını ve Fizik ile ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
P.Ç.9 Fizik ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
P.Ç.10 Çalışmaları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme.
P.Ç.11 Fizik ile ilgili olabilecek konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme.