FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
bolge_planlama_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Planlamanın bölge ölçeğinde sorgulama yapma ve kritik düşünme konularında bilimsel yöntemlerin yardımı ile sorun tespiti ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilme bilgisini kazanır.
P.Ç.3
Bölge planlamanın, farklı politik, yasal, kurumsal ve sosyo-kültürel kapsamlarda planlama uygulamalarının nasıl farklılaştığı bilgisini kazanır
P.Ç.2
Bölge planlamanın farklılaşan kurumsal yasal bağlamlardaki uygulama araçları ile politikaları ve bunların uygulamadaki başarısını bilme öngörüsüne sahip olur.
P.Ç.4
Doğal ve yapılı çevrenin değişim sürecini anlama, kavrama ve yönetme bilgisine sahip olur.
P.Ç.11
Bölge planlama alanı ile ilgili kavramsal-kuramsal temel kurabilme becerisi kazanır.
P.Ç.5
Planlamanın bölge ölçeğinde sorgulama yapma ve kritik düşünme konularında bilimsel yöntemlerin yardımı ile sorun tespiti ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilme ile bölge planlamanın ilişkili olduğu diğer disiplinler arasında çok yönlü ilişkilerin farkında olabilme yeteneği kazanır.
P.Ç.10
ölgesel kalkınmaya yerel değerleri göz önüne alarak ve küresel bakış açısıyla yaklaşabilme, düşünme ve çözüm üretme yeteneği kazanır.
P.Ç.7
Bölgesel kalkınma konularına yaratıcı, girişimci, yenilikçi bir bakış açısı ile yaklaşma yeteneği kazanır.
P.Ç.6
Bölgesel kalkınma için plan ve program önerileri getirme ve bu önerilerle ilişkili politikalar geliştirme becerisine sahiptir.
P.Ç.9
Bölgesel kalkınma ve planlama için, modern bilgi teknolojilerini kullanarak veri toplama, veri analizi ve sentez yapabilme becerisi kazanır.
P.Ç.8
Bölgesel kalkınma ve planlama konularında gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları önceden tahmin edebilme, inisiyatif alabilme işbirliği yoluyla problemleri çözebilme becerisi kazanır.
P.Ç.16
Bölgesel kalkınmaya sorumluluklarına, mesleki profesyonelliğe küresel bakış açısıyla yaklaşabilme, düşünme ve çözüm üretme yetkinliği kazanır.
P.Ç.12
Bölgesel kalkınma ve planlama konularında, çevresel kaynaklar, kültür ve tabiat varlıklarını koruma bilincine sahip yetkinlik kazanır.
P.Ç.13
Bölgesel kalkınma ve planlama ile ülkemizde yerel-bölgelerin uluslararası platformda rekabet edebilirliğini göz önüne alma yetkinliğine sahip olur.
P.Ç.15
Bölge planlamanın gerektirdiği disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilen, örgütlülüğü benimseyen müzakereci yaklaşımlarda yetkinlik kazanır.
P.Ç.14
Meslek etiği bilinci ve temel planlama araştırma etiği ile sosyal adaletin toplumda ağlanması konularında yetkinlik kazanır.
TYYÇ1
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
TYYÇ2
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
TYYÇ3
Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
TYYÇ4
Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
TYYÇ5
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
TYYÇ6
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
TYYÇ7
Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
TYYÇ8
Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
TYYÇ9
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
TYYÇ10
Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
TYYÇ11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ12
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder
TYYÇ13
Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
TYYÇ14
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
TYYÇ15
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular
TYYÇ16
Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
TYYÇ17
Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
TYYÇ18
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
TYYÇ19
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
TYYÇ20
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
TYYÇ21
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.