FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
bolge_planlama_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN

Erasmus Koordinatör: Dr. Kıvanç ERTUĞAY

Farabi Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Neslihan SERDAROĞLU SAĞ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN

Amacı: Planlama disiplini içerisinde, bölgesel kalkınma ve bölge planlama ana bilim dalı ile bölgenin ve ülkenin gelişmesi ve kalkınması için akademik öğretim ve araştırma ortamının sağladığı imkanları kullanarak diğer disiplinlerin işbirliğini göz önüne alan uzmanlaşmış bilgi üreten, üretilen bilgiyi toplum ve kamu yararına kullanan, katılımcı, girişimci, yaratıcı ve rekabetçi bir akademik ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmak

Vizyon: Planlama disiplini içerisinde, Bölge Planlama ölçeğini içselleştiren ve bölgesel ölçekte mekânsal ve işlevsel değişim-dönüşüm sürecini yönetebilen güncel gelişmeleri takip eden, ulusal ve uluslararası sorunlara çağdaş ve yenilikçi bir bakış açısı ortaya koyan disiplinlerarası çalışmanın önem ve gerekliliğini kavramış sahip olduğu yetki ve sorumluluğun bilincinde, etik değerlere sahip bölge planlama sürecinin her aşamasında geniş katılım ve işbirliği temelinde toplumsal fayda ve kamu yararı kavramlarına öncelik veren araştırma ve uygulama yoluyla bilgi üreten ve sahip olduğu bilgiyle rekabetçi ve yenilikçi bir eğitim kurumu

Misyon: 1. Eğitimsel Misyon (Özgörev): Bölge planlama eğitimi ile, ekonomik, sosyal ve çevresel etkenleri göz önüne alarak ülke ve bölge düzeyinde kalkınma için potansiyel ve dinamiklerin yanı sıra sorunları ve çözüm olanaklarını araştıran, oluşturduğu veri tabanları üzerinden sürdürülebilir çözümler sunan, bölgesel kalkınma için yeniden yapılanma/dönüşüm sürecinde etkili olabilecek fiziksel, sosyal-kültürel, ekonomik, ekolojik ve kurumsal-siyasal etmenleri bütüncül bakış açısı ile değerlendirebilen ve toplumun öncelikli gereksinimlerine cevap verebilecek planlar üretebilen, kaynak kullanımında herkesin eşit hak sahibi olduğu bilincine sahip, mesleki etik açısından toplumsal fayda ve kamu yararı kavramlarına öncelik veren akademisyenler ve plancılar yetiştirmektir. 2. Akademik Misyon (Özgörev): Ülkenin bölgesel ölçekteki mekânsal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine yönelik kalkınma projelerine akademik bakış açısıyla katkı sağlamak üzere bilgi üreten ve elde edilen bilgiyi toplum ve kamu yararı için kullanan akademisyenler, plancılar ve meslek adamları yetiştirmektir. 3. Yapısal Misyon (Özgörev): Bölge planlama eğitiminin uluslararası eğitim sistemine uyumunu sağlayacak akademik araştırma ve öğretim ortamını sağlamak, katılımcı ve rekabetçi bir akademik ortamın oluşması için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: SÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1994 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2013 yılında ise Mimarlık Fakültesinin Mühendislik Fakültesinden ayrılması ile birlikte, Mimarlık Fakültesi bünyesine dâhil edilmiştir. Bölümde lisans düzeyinde eğitim-öğretim, "Şehircilik" ve "Bölge Planlama" olmak üzere iki Anabilim Dalında devam etmektedir. Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans programı yürütülmektedir. Bölümde verilen derslerin uzmanlık alanlarına göre dağılımı, ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir (şehir planlama, kentsel koruma-yenileme, kentsel tasarım, imar hukuku, bölge planlama, kentsel kimlik ve kalite değerlendirmesi, peyzaj planlaması ve tasarımı, kentsel ulaşım planlaması, kent planlarının uygulanması ve denetimi, bilişim teknolojileri ve mekânsal etkileri, engelliler için planlama, toplu konut alanları planlaması, stratejik planlama, bölge ve metropoliten planlama, afet ve risk yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, çevre planlama, turizm planlaması, kentleşme politikaları, taşınmaz ekonomisi). Programın eğitim dili Türkçedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Ayrıca, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü "Türkiye Planlama Okulları Birliği" üyesidir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Yüksek lisans programına kabul edilecek adayların lisans derecesine sahip olmak ön koşuldur. Koşullar, Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine tabidir. Bölge Planlama Ana Bilim Dalına ayrıca kayıt alınmamaktadır. Ancak, Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programında öğrenim görmeye hak kazanmış öğrenciler, uzmanlık alanlarını Bölge Planlama olarak belirledikleri takdirde, Y. Lisans tezlerini bölge planlama çerçevesinde tamamlama ve bu alanda uzmanlaşma imkanına sahiptir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölüme yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki öğrenmeleri Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine tabidir.

Mezuniyet Şartları: Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yüksek lisans programından bir öğrencinin mezun olması için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması gereklidir. Yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS ve uzmanlık alan dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Şehir ve Bölge Planlama Programı ölçme ve değerlendirme esasları Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

İstihdam Olanakları: SÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans programında Bölge Planlama Ana Bilim Dalını seçerek uzmanlaşan mezunlar, bölgesel mekân planlamasına yönelik sektörlerde, plan yapmaya yetkili yerel ve bölgesel (Kalkınma Ajansları gibi) kurumlar ile merkezi yönetimlerde (Bakanlıklar: Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı gibi) iş imkânı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, mezun olurken sağladıkları başarı ortalamasına ilaveten ALES ve YDS sınavlarından alacakları puanlara göre yurtiçinde kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarına devam edebildikleri gibi, yurt dışındaki farklı üniversitelerde ilgili kurumun şartlarını sağlamak suretiyle Doktora öğrenimi görebilirler.