FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
bolge_planlama_bilim_dali Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Planlamanın bölge ölçeğinde sorgulama yapma ve kritik düşünme konularında bilimsel yöntemlerin yardımı ile sorun tespiti ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilme bilgisini kazanır.
P.Ç.2 Bölge planlamanın, farklı politik, yasal, kurumsal ve sosyo-kültürel kapsamlarda planlama uygulamalarının nasıl farklılaştığı bilgisini kazanır
P.Ç.3 Bölge planlamanın farklılaşan kurumsal yasal bağlamlardaki uygulama araçları ile politikaları ve bunların uygulamadaki başarısını bilme öngörüsüne sahip olur.
P.Ç.4 Doğal ve yapılı çevrenin değişim sürecini anlama, kavrama ve yönetme bilgisine sahip olur.
P.Ç.5 Bölge planlama alanı ile ilgili kavramsal-kuramsal temel kurabilme becerisi kazanır.
P.Ç.6 Planlamanın bölge ölçeğinde sorgulama yapma ve kritik düşünme konularında bilimsel yöntemlerin yardımı ile sorun tespiti ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilme ile bölge planlamanın ilişkili olduğu diğer disiplinler arasında çok yönlü ilişkilerin farkında olabilme yeteneği kazanır.
P.Ç.7 ölgesel kalkınmaya yerel değerleri göz önüne alarak ve küresel bakış açısıyla yaklaşabilme, düşünme ve çözüm üretme yeteneği kazanır.
P.Ç.8 Bölgesel kalkınma konularına yaratıcı, girişimci, yenilikçi bir bakış açısı ile yaklaşma yeteneği kazanır.
P.Ç.9 Bölgesel kalkınma için plan ve program önerileri getirme ve bu önerilerle ilişkili politikalar geliştirme becerisine sahiptir.
P.Ç.10 Bölgesel kalkınma ve planlama için, modern bilgi teknolojilerini kullanarak veri toplama, veri analizi ve sentez yapabilme becerisi kazanır.
P.Ç.11 Bölgesel kalkınma ve planlama konularında gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları önceden tahmin edebilme, inisiyatif alabilme işbirliği yoluyla problemleri çözebilme becerisi kazanır.
P.Ç.12 Bölgesel kalkınmaya sorumluluklarına, mesleki profesyonelliğe küresel bakış açısıyla yaklaşabilme, düşünme ve çözüm üretme yetkinliği kazanır.
P.Ç.13 Bölgesel kalkınma ve planlama konularında, çevresel kaynaklar, kültür ve tabiat varlıklarını koruma bilincine sahip yetkinlik kazanır.
P.Ç.14 Bölgesel kalkınma ve planlama ile ülkemizde yerel-bölgelerin uluslararası platformda rekabet edebilirliğini göz önüne alma yetkinliğine sahip olur.
P.Ç.15 Bölge planlamanın gerektirdiği disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilen, örgütlülüğü benimseyen müzakereci yaklaşımlarda yetkinlik kazanır.
P.Ç.16 Meslek etiği bilinci ve temel planlama araştırma etiği ile sosyal adaletin toplumda ağlanması konularında yetkinlik kazanır.