FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilme
P.Ç.2
Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilme
P.Ç.3
Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilme
P.Ç.4
Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilme
P.Ç.5
Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilme
P.Ç.6
Evrim ve biyoçeşitliliğin kökenini anlayabilme
P.Ç.7
Biyolojik terminoloji sahip olmalı ve kaynaklara ulaşabilme ve uygulayabilme
P.Ç.8
Biyoçeşitliliği oluşturan organizma gruplarının oluşumu, gelişimi ve şimdiki durumlarını kavrayabilme
P.Ç.9
Biyolojik verileri toplayabilme, düzenleyebilme, analiz edebilme, yorumlayabilme ve modeller geliştirebilme
P.Ç.10
Bilimsel verileri yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak gösterebilme
P.Ç.11
Biyolojik verilerle uygulamalı bilimlerdeki sorunlara çözüm önerileri üretebilme
P.Ç.12
Temel laboratuar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilme, bireysel ve takım çalışması yapabilme
P.Ç.13
Biyolojik çalışmalarda diğer temel bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varabilme, tek veya çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilme ve etkin iletişim sağlayabilme
P.Ç.14
Biyolojik düşüncenin bireysel konulara, topluma, ekonomiye, teknolojiye ve etik konulara uygulamasını gösterebilme
P.Ç.15
Biyolojinin sürdürülebilir bir çevre ve insan için önemli olduğunu kavramış olma
P.Ç.16
Bilimsel projelerde bireysel ve grup çalışmasında araştırıcı ve yürütücü olarak çalışmaların basamaklarını ve seyrini düzenlemeyi gerçekleştirebilme
P.Ç.17
Biyolojik bilimler açısından kendisini yenilemeye açık ve istekli olma
P.Ç.18
Canlı ve canlı grupları ile çalışmalarda hak, hukuk ve etik kurallara uyumda bilgi ve uygulama açısından yeterli olma
P.Ç.19
Biyolojik araştırmalarda ve projelerde iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanabilme
P.Ç.20
Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
TYYÇ1
Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir
TYYÇ2
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
TYYÇ3
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
TYYÇ4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer
TYYÇ5
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
TYYÇ6
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
TYYÇ7
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
TYYÇ8
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ10
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
TYYÇ11
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur
TYYÇ12
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
TYYÇ13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar
TYYÇ14
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
TYYÇ15
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
TYYÇ16
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder
TYYÇ17
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar