FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
bitki_islahi_ve_genetik Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.2
Uzmanlaştığı alanda yapacağı çalışmalarda disiplinler arası etkileşimin ve çoklu disiplinlerle çalışmanın önemini kavrar.
P.Ç.5
Uzmanlık alanıyla ilgili bitkisel yapı ve metabolizmayı çözümleyebilmek için biyolojik, teknolojik ve biyoteknolojik çalışmalar yapar. Disiplinler arası bilgiyi sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgiler elde eder.
P.Ç.1
Bitki ıslahı ve genetik alanında lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini uzmanlık düzeyinde genişletir ve derinleştirir.
P.Ç.4
Tarım, çevre ve doğal kaynak ilişkisini kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimiyle yorumlar, karşılaşılan sorunlarla çözümler üretir.
P.Ç.3
Tohumculukta karşılaşılan sorunlarla ilgili bilimsel yöntemleri ve uzmanlık alanındaki bilgileri kullanarak araştırmalar yapar, elde ettiği sonuçları sebep-sonuç ilişkisi içinde yorumlar
P.Ç.7
Uzmanlık alanındaki araştırmaları bağımsız veya bir proje ekibi ile yürütür çalışmanın sorumluluğunu alarak çözüm üretir.
P.Ç.6
Alanı ile ilgili sorunları kapsayan ve piyasa taleplerine uygun ileri ıslah programlarını ulusal veya uluslararası düzeyde planlar ve yürütür. Yürüttüğü çalışmalarda gelişmiş teknolojilerden yararlanır.
P.Ç.8
Yaptığı araştırmalarla bilime yenilik getirir yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygular.
P.Ç.9
Uzmanlık alanıyla ilişkili kaynaklara ulaşır ve bu kaynakları nasıl kullanacağını analiz eder kazandığı güncel bilgileri ve yeni teknikleri alanında kullanarak değerlendirir.
P.Ç.10
Alanında elde ettiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerisini artırarak devam ettirir ve yaşam boyu uygulamaya çalışır.
P.Ç.12
Yapmış olduğu bağımsız veya ortak çalışmaların sonuçlarını, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlar.
P.Ç.14
Tarımla ilgili konularda toplumun alışkanlıklarını ve bilgi düzeyini inceler, gerekli durumlarda farkındalık oluşturur.
P.Ç.11
Alanındaki bilginin sınırlarını genişletir, elde ettiği gelişmeleri bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanarak yazılı ve sözlü olarak sunar.
P.Ç.13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. Alanıyla ilgili uygulamalarda bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir.
P.Ç.15
Alanı ile ilgili konularda problemlere çözüm üretmede özgüven kazanır.
TYYÇ1
Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
TYYÇ2
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
TYYÇ3
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
TYYÇ4
Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
TYYÇ5
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
TYYÇ6
Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
TYYÇ7
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
TYYÇ8
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
TYYÇ9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ10
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ11
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
TYYÇ12
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
TYYÇ13
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
TYYÇ14
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
TYYÇ15
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır
TYYÇ16
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
TYYÇ17
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
TYYÇ18
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur
TYYÇ19
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
TYYÇ20
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder
TYYÇ21
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
TYYÇ22
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
TYYÇ23
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
TYYÇ24
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar
TYYÇ25
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar
TYYÇ26
Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir
TYYÇ27
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
TYYÇ28
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
TYYÇ29
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer
TYYÇ30
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
TYYÇ31
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
TYYÇ32
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
TYYÇ33
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ34
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.