FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
bitki_islahi_ve_genetik Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Uzmanlaştığı alanda yapacağı çalışmalarda disiplinler arası etkileşimin ve çoklu disiplinlerle çalışmanın önemini kavrar.
P.Ç.2 Uzmanlık alanıyla ilgili bitkisel yapı ve metabolizmayı çözümleyebilmek için biyolojik, teknolojik ve biyoteknolojik çalışmalar yapar. Disiplinler arası bilgiyi sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgiler elde eder.
P.Ç.3 Bitki ıslahı ve genetik alanında lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini uzmanlık düzeyinde genişletir ve derinleştirir.
P.Ç.4 Tarım, çevre ve doğal kaynak ilişkisini kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimiyle yorumlar, karşılaşılan sorunlarla çözümler üretir.
P.Ç.5 Tohumculukta karşılaşılan sorunlarla ilgili bilimsel yöntemleri ve uzmanlık alanındaki bilgileri kullanarak araştırmalar yapar, elde ettiği sonuçları sebep-sonuç ilişkisi içinde yorumlar
P.Ç.6 Uzmanlık alanındaki araştırmaları bağımsız veya bir proje ekibi ile yürütür çalışmanın sorumluluğunu alarak çözüm üretir.
P.Ç.7 Alanı ile ilgili sorunları kapsayan ve piyasa taleplerine uygun ileri ıslah programlarını ulusal veya uluslararası düzeyde planlar ve yürütür. Yürüttüğü çalışmalarda gelişmiş teknolojilerden yararlanır.
P.Ç.8 Yaptığı araştırmalarla bilime yenilik getirir yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygular.
P.Ç.9 Uzmanlık alanıyla ilişkili kaynaklara ulaşır ve bu kaynakları nasıl kullanacağını analiz eder kazandığı güncel bilgileri ve yeni teknikleri alanında kullanarak değerlendirir.
P.Ç.10 Alanında elde ettiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerisini artırarak devam ettirir ve yaşam boyu uygulamaya çalışır.
P.Ç.11 Yapmış olduğu bağımsız veya ortak çalışmaların sonuçlarını, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlar.
P.Ç.12 Tarımla ilgili konularda toplumun alışkanlıklarını ve bilgi düzeyini inceler, gerekli durumlarda farkındalık oluşturur.
P.Ç.13 Alanındaki bilginin sınırlarını genişletir, elde ettiği gelişmeleri bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanarak yazılı ve sözlü olarak sunar.
P.Ç.14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. Alanıyla ilgili uygulamalarda bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir.
P.Ç.15 Alanı ile ilgili konularda problemlere çözüm üretmede özgüven kazanır.