FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
bitki_islahi_ve_genetik Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet TAMKOÇ

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Rahim ADA

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Seydi Ahmet BAĞCI

Mevlana Koordinatör: Prof. Dr. Seydi Ahmet BAĞCI

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Önder TÜRKMEN

Amacı: Bitki ıslahı ve genetik anabilim dalı yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Vizyon: Eğitim, öğretim, araştırma ve yayım çalışmalarında bilimsel etik kurallara uymak ve sahip çıkmak, teknik ve genel becerileri, akademik sorumluluk içinde ve natif öğrenme tekniklerine saygılı olarak iyi bir şekilde öğretmek, öğretim üyesi odaklı eğitim yerine, öğrencilerin potansiyellerini harekete geçirerek, Bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk ve/veya yetki alabilen ve bunların gereğini yerine getirebilen, çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, düşünce üretebilen, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek ve iletişim becerisine sahip nitelikli ve gelişmelere açık müteşebbis özellikte bireyler yetiştirmek, öğrenci odaklı katılımcı, Uluslararası çalışmalarda yer alacak düzeyde yabancı dil eğitimi almış, insan ilişkilerinde başarılı endüstri, akademi ve kamuda liderlik sağlayacak yeteneklere sahip, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda topluma hizmet verecek mezunlar yetiştirmek, interaktif eğitim sunmak, Tarla tarımı ve ülke tohumculuğuna katkı sağlayabilecek ve yeni açılımlar getirebilecek bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler üretebilecek altyapıya sahip bir anabilim dalı oluşturmaktır.

Misyon: Bitki ıslahı, genetiği, ıslah yöntemleri, çeşit geliştirme, tohumluk üretimi ve teknolojisi ve bitki biyoteknolojisi konularında teorik ve uygulamalı bilgileri lisansüstü düzeyde vererek çağın gereklerine uygun bilgi ve deneyim ile donatılmış, tarım ve tarıma dayalı endüstri sektörünün gereksinim duyduğu üretken, yaratıcı, disiplinli, nitelikli, teorik ve pratikte üst düzey bitki ıslahçısı/ ziraat yüksek mühendisleri yetiştirmek, meslekle ilgili konulara nereden ve nasıl ulaşılacağını, karşılaşılan sorunların nasıl çözülebileceğini, bilgi toplama kaynaklarını öğretme, toplanan bilgileri sentezleyerek çözüm üretme becerilerini kazandırmak, verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yeni teknik ve uygulamalar geliştirmek, kamu ve/veya özel kuruluşların talep ettiği bilgi ve deneyim akışını yazılı ve sözlü olarak sağlamak, tarımsal üretimin yükseltilmesi ve iyileştirilmesine yönelik bilimsel toplantılar düzenlemek ve Üniversite-Üretici-Sanayici işbirliğiyle beklentileri karşılamaktır

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bitki ıslahı ve genetik anabilim dalı yüksek lisans programı çağdaş ölçütlerde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak sektör problemlerinin çözümlerine yönelik araştırmalar yapan ve araştırmacılığı teşvik eden, Bitki Islahı ve Genetik ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek mesleki bilgisini yenileyip, geliştiren, Uluslararası ve Ulusal düzeyde işbirliklerini geliştirerek yüksek teknolojik gelişmeler sağlayacak veya bu teknolojilere ayak uyduracak ve bu sektörlerle ilgili özel kuruluşlara yol gösterici olacaktır. Akademik personelimiz kişisel olarak veya diğer bazı projelerle birleşik olarak Türk Tarımı için hayati önem taşıyan çalışmalarda bulunmaktadır. Ayrıca, akademik personelimiz endüstriyel sektör ve çiftçilerle yakın temas içerisindedirler. Başlıca çalışmaları bitki ıslahı ve genetik üzerinedir. Ülkemizin sertifikalı tohumluk üretimi ve kullanımını artırmaya katkıda bulunmak amacıyla sürdürülebilir sağlıklı, kaliteli ve yüksek verimli çeşit geliştirme konuları teorik ve uygulamalı olarak öğrenciye aktarılacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve üniversite senatosunun onayladığı lisansüstü yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Adayların bitki ıslahı ve genetik anabilim dalı yüksek lisans programına kabul edilebilmek için: Lisans derecesine sahip olmaları, ilânda yazılı süre içinde Fen Bilimleri Enstitüsüne (FBE) başvurmaları ve başvurduğu programın puan türünde Senatoca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olmaları gerekir. ALES puanının, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının ve yazılı bilim sınavı notunun hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli en düşük başarı notu Senato tarafından belirlenir ve FBE web sayfasında her sınav döneminde ilan edilir. Lisansüstü eğitim hakkını kazananların listeleri, FBE müdürlüğü tarafından ilân edilir. Kayıtlar, genel ilânda belirtilen şartlar ve süreler içerisinde yapılır. Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanlarda açık kaldığı takdirde, açık kalan kontenjan sayısı kadar olmak üzere, varsa yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylardan sıra ile yedek kayıt süresi içinde kayıt yapılabilir. Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına üniversiteye lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yeniden sınav ve değerlendirme yapılmaksızın, lisansüstü eğitim yapmak üzere doğrudan kaydedilirler ve ilgili birimde görevlendirilirler. Öğrenciler, programa kayıt ve kabul ile ilgili hususlarda Üniversite ve ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik, yönerge ve diğer esaslara uymak zorundadırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul olunan öğrencilerin programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları derslerden muaf sayılmaktadır. Bununla ilgili hususlarda Üniversite ve ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik, yönerge ve diğer esasları geçerlidir.

Mezuniyet Şartları: Bitki Islahı ve Genetik Anabilim Dalı yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS, uzmanlık alan dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, seminer ve araştırma projesini (tez çalışmasını) başarıyla sunmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Lisansüstü dersler için akademik takvime göre her ders için en az bir final sınavı ve bütünlemesi yaptırılır. Dönem içerisinde öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde ara sınav(lar), ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar çalışmaları ve benzeri uygulamalar yaptırılabilir. Bir dersten başarılı olmak için yapılan final sınavından en az CB (2.5) alması gerekmektedir. Ölçme ve Değerlendirme ilgili hususlarda Üniversite ve ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik, yönerge ve diğer esasları geçerlidir.

İstihdam Olanakları: Mezunlar, Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal kuruluşlar, tarımsal ürün işleme tesisleri, bitkisel ilaç, gübre ve tarımsal alet ve ekipmanların üretim ve satışında, peyzaj ve son yıllarda özellikle Türkiye ve Dünya çapında büyük tohum ve ilaç şirketlerinde istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenim görebilirler.