FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kayıt Kabul Şartları

Başvuru Koşulları ve Müracaatta İstenilen Belgeler

Özet Bilgi:

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Başvurular: Sadece Güz yarıyılında II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi alınmaktadır (Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmamaktadır). Ağustos ayı içerisinde ilan edilir. Enstitümüz web sayfası takip edilmelidir.

Diploma Notu: Diploma notu şartı yoktur.

ALES Puan Türü: Sayısal

ALES Puanı: 55 ve üzeri olmadır.

Yabancı Dil: Yabancı dil şartı yoktur.

Yüksek Lisans

Başvurular: Enstitümüz web sayfası takip edilmelidir.

Diploma Notu: Diploma notu şartı yoktur.

ALES Puan Türü: Sayısal

ALES Puanı: 55 ve üzeri olmadır.

Yabancı Dil: Yabancı dil şartı yoktur.

Doktora

Başvurular: Enstitümüz web sayfası takip edilmelidir.

Diploma Notu: Diploma notu şartı yoktur.

ALES Puan Türü: Sayısal

ALES Puanı: 55 ve üzeri olmadır.

Yabancı Dil: ÜDS (Fen Bilimleri) ve KPDS' den 55 ve üzeri olmalıdır.

 

Detaylı Açıklama:

1- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Lisans eğitimini yurtdışında yapan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

2- Yüksek Lisans programlarına başvurular için lisans, doktora programlarına başvuranlar için yüksek lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin onaylı örneği (Transkript). Doktora programlarına farklı alanlarda başvuran öğrencilerden ek olarak lisans not dökümü de (Transkript) istenir

3- ALES sınavından başvurduğu programın ilanda belirtilen puan türünden en az 55 puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi

4- Doktora programına başvuracak adayların ÜDS’ den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

5- 2 Adet Fotoğraf

Başvuru Formu: Fen Bilimleri Enstitüsünün http://www.selcuk.edu.tr/Sayfa.aspx?birim=301&sayfa=2494&dt=1 web adresinden veya Enstitü Müdürlüğünden temin edilebilir

Başvuru ve Mülakat İle İlgili Açıklamalar

1-Yukarıdaki belgeleri eksiksiz tamamlayan adaylar, başvurularını ilanda belirtilecek tarihler arasında Alâeddin Keykubad Yerleşkesinde bulunan Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapar, posta ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

2- Doktora ve Yüksek Lisans mülâkat sınavları, ilanda belirtilecek tarih ve saatte başvuruda bulunulan Anabilim Dallarında yapılır.

3- Değerlendirme: Yüksek Lisans Programlarına girişte, ALES puanının  % 50’ sinin;mezuniyet notunun %30' u yazılı bilim sınav notunun % 20' sininin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 60 puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

4- Doktora programlarına girişte ALES puanının  % 50’ sinin;mezuniyet notunun %30' u yazılı bilim sınav notunun % 20' sininin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 65 puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

5- Üniversitemizde 100’lük ve 4 ‘lük değerlendirme sistemleri arasında dönüşüm yapılmamaktadır. Bu iki not değerlendirme sistemi arasında dönüşüm ile ilgili başka Üniversitelerden alınan belgeler de kabul edilmemektedir. Bu nedenle Doktora giriş sınavlarında mezuniyet not ortalamasının başarı puanına katkısı,

   a) Öğrenci Üniversitesinden 100’lük sisteme göre mezun olmuşsa mezuniyet not ortalamasının %30’u,

   b) Dörtlük sisteme göre mezun olmuş ise mezuniyet ağırlık not ortalaması 25 ile çarpıldıktan sonra çıkan sonucun % 30’u alınarak hesaplanır.

6- Üniversitelerin Lisans programlarından,, ilanın çıktığı eğitim-öğretim yılından bir önceki eğitim-öğretim yılında 1. ve 2. olarak mezun olan ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar için mevcut kontenjanının %50’si oranında kontenjan ayrılır. Bu adaylar mülakat sınavına alınmazlar, ALES puanları dikkate alınarak kendi aralarında sıralanır ve kontenjan dahilinde kayıt yapılır. Ancak başvuran öğrenci sayısı ayrılan kontenjandan fazla ise kontenjan dışı kalan adaylar diğer adaylarla birlikte mülakat sınavına alınırlar.

7- Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi ilanda belirtilen tarihte http://www.fenbil.selcuk.edu.tr adresinde ilan edilir.

8- Kazanan adayların kesin kayıtları ilanda belirtilecek olan tarihler arasında ilgili Enstitüde yapılır.

Kesin Kayıtta İstenilen Belgeler

- 4 Adet Fotoğraf (4,5 x 6,0 cm boyutlarında)

- İkametgâh Belgesi

- Askerlik Durum Belgesi  (Erkek öğrencilerden-Adayın son durumunu gösterir olmalı)

- İlanda belirtilen bankaya Eğitim- Öğrenim harcının yatırıldığına dair banka dekontu

- İlan edilen Anabilim Dallarına, farklı daldan mezun olarak müracaat eden ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilere Yönetmelik gereği bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenilen Belgeler

S.Ü. SENATOSUNUN 2010-139 SAYILI KARARI

-Diplomanın onaylı örneği (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç öğrenimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerden denklik belgesi aranması)

-Not Dökümünün noter onaylı örneği veya dış temsilciliklerden tercüme edilmiş belge.

-ALES belgesinin onaylı örneği (Yabancı uyruklu olup, Türkiye' de Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayanlardan ALES' e girme şartı aranmakta ancak,55  alma gerekliliği  bulunmamaktadır.Yabancı uyruklu olup Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini yurt dışı üniversitelerde tamamlayan adaylardan ALES sınav belgesi aranmamaktadır.

-Yabancı Dil sonuç Belgesinin onaylı örneği, bu konuda Üniversitemiz Senatosunun 2009/39 sayılı kararının geçerli olmasına ( doktora programına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin ÜDS VE KPDS'  den en az 55 ya da Yükseköğrenim Kurulunun kabul ettiği yabancı dil, TOEFL,IELTS ve diğer sınavlardan birinden eş değer puanı almaları halinde kayıt yaptırmalarının uygunluğuna)

Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ikinci maddesinin (b) bendinde " Doktora Programına Öğrenci kabulünde ÜDS' den en az 55 puan veya Üniversitelerarası kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinden en az birinden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunlu olup, Doktora müracaatta yalnızca İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dilleri geçerli olacaktır.

-İkametgah tezkeresi veya Öğrenim amaçlı İkametgah Tezkeresi .

-Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi onaylı Örneği (TÖMER Belgesi olmayanlara Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 2/d maddesi uygulanır.)

Ayrıca İlanda belirtilen bankaya Eğitim- Öğrenim harcının yatırıldığına dair banka dekontu (Türk ve Akraba Topluluğuna dahil olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili program için belirlenen yıllık öğrenim ücretinin 3 katını bir defada peşin olarak öderler)

NOT:

- Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Dairesi Başkanlığından alınan 13/09/2013 tarih ve 4383 sayılı yazı ile Türkiye Burslusu olan öğrencilern ileri düzeyde (C1-C2) Türkçe Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.  Bu sebeple TÖMER eğitimini bitirdikten sonra ilgili enstitüye kayıt yaptıracak Türkiye Burslusu öğrencilerden C-1 veya C-2 seviyesinde Türkçe bildiğini gösterir sertifika veya belgesi bulunanın eğitimve öğretime başlatılmaları; Kendi imkanları ile öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin ise Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesinin 14'üncü maddesinde yer alan şartları taşımları gerekir.

 

MADDE 14 –
 
(1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların kaydolduktan 
sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim 
Merkezi (TÖMER) Türkçe testlerinden yeterli puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul 
edilir.
(2) Avrupa Dil Portfolyosu’na göre düzenlenen Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda 
belirtilmektedir:
C2 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar 
Türkçe yeterlik düzeyini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.
B1 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak mezun 
olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.
A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle 
yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir; ancak 
mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.
A1 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle 
yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir; ancak 
mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak 
zorundadır.**

 

- Bir başka Üniversitede Araştırma Görevlisi kadrosunda olanlar müracaat edemezler, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrosunda olanlar ise çalıştıkları kurumdan izin almak kaydı ile müracaat edebilirler.

- Mezun oldukları Anabilim Dalından başka bir Anabilim Dalına müracaat etmek isteyen adaylar, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığından kabul yazısı getirmek zorundadır. Kabul yazısı formu Enstitümüzden temin edilecektir.

- Lisansüstü bir programda kayıtlı olan öğrenciler, başka bir lisansüstü programlara müracaat edemezler.

- Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildirmek isteyen öğrencilere yatırdıkları ücret geri ödenmeyecektir.