FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.9
Matematik bilimiyle ilgili kavramları özümseyebilme ve ortaöğretime uyarlar
P.Ç.2
Matematik bilimindeki temel teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bunları kullanır
P.Ç.1
Alanında edindiği bilgileri kullanarak verileri yorumlar
P.Ç.3
Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme ve veri tabanları vb. gibi bilgi kaynaklarını kullanabilme
P.Ç.4
Alanıyla ilgili çalışmaları tasarlar ve bağımsız olarak yürütür
P.Ç.6
Farklı alanlarda kendi alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde rol oynar
P.Ç.7
Soyut ve analitik düşünme yetisi kazanır
P.Ç.8
Hayat boyu öğrenmeye açıktır
P.Ç.5
Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğine inanır ve mesleki bilgi ve becerilerini devamlı geliştirir
P.Ç.16
Edindiği bilgi ve becerileri sözlü ve/veya yazılı olarak ifade edebilme
P.Ç.10
Alanındaki yayınları anlayabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur
P.Ç.12
Analitik düşünme yeteneği kazanır
P.Ç.11
Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve başka bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisini kazanm
P.Ç.17
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir
P.Ç.14
Problem çözmede, matematiksel modellemede ve bilgisayar programlamada gerekli olan yazılımları kullanabilme
P.Ç.15
Soyut ve uygulamalı kavramları anlayıp, bunlarla ilgili problemleri çözebilme
P.Ç.13
Çevre bilincine, iş sağlığı ve güvenliği bilgisine sahip olur
P.Ç.18
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri sorgulayarak değerlendirme
P.Ç.23
Teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri bağımsız yürütebilme
P.Ç.22
Bağımsız olarak problem oluşturma ve çözüm önerileri getirebilme
P.Ç.24
Sorumluluğu altındaki kişilere matematik alanındaki gelişmelere yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme
P.Ç.19
Matematik bilimi için gerekli istatistik bilgisine sahip olma
P.Ç.21
Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
P.Ç.20
Soyut ve eleştirel akıl yürütmeyi içeren kavramları yorumlayarak ileri boyuta taşıyabilme
TYYÇ1
Alanındaki güncelbilgileri içeren derskitapları, uygulamaaraç-gereçleri ve diğerkaynaklarla desteklenenbilimsel yaklaşımı önplana alacak şekilde ileridüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Alanında edindiği bilgileriortaöğretime uyarlar ve aktarır.
TYYÇ3
Alanında edindiği ileri düzeydekikuramsal ve uygulamalı bilgilerikullanır.
TYYÇ4
Günün koşullarına bağlı olarak bubilgileri yeniler.
TYYÇ5
Alanında edindiği ileri düzeydekibilgi ve becerileri kullanarakverileri yorumlar ve değerlendirir,güncel teknolojik gelişmelereparalel sorunları tanımlar, analizeder, araştırmalara ve kanıtlaradayalı çözüm önerileri geliştirir.
TYYÇ6
Alanıyla ilgili olay ve olgularıkavramsallaştırma becerisinesahip olur; bilimsel yöntem vetekniklerle inceler.
TYYÇ7
Problemlerin incelenmesi içindeney tasarlayıp gerçekleştirir,veri toplar, sonuçları analiz ederve yorumlar.
TYYÇ8
Alanı ile ilgili ileri düzeydekibir çalışmayı bağımsız olarakyürütür.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili uygulamalardakarşılaşılan ve öngörülemeyenkarmaşık sorunları çözmek içinbireysel ve ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ10
Sorumluluğu altında çalışanlarınbir proje çerçevesindegelişimlerine yöneliketkinlikleri planlar ve yönetir.
TYYÇ11
Farklı disiplin alanlarıyla ilgilikarşılaşılan sorunlarda kararverme sürecinde rol oynar.
TYYÇ12
Analitik düşünme yeteneği ilesonuç çıkarma sürecindezamanı etkin kullanır.
TYYÇ13
Alanında edindiği ileridüzeydeki bilgi vebecerileri eleştirel biryaklaşımla değerlendirir
TYYÇ14
Öğrenme gereksinimlerinibelirler ve öğrenmesiniyönlendirir.
TYYÇ15
Yaşam boyu öğrenmeyeilişkin olumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ16
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincinesahip olur ve mesleki bilgive becerilerini sürekliolarak geliştirir.
TYYÇ17
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi vekurumları bilgilendirir; düşüncelerini vesorunlara ilişkin çözüm önerileriniyazılı ve sözlü olarak ifade eder.
TYYÇ18
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerinive sorunlara ilişkin çözüm önerilerininicel ve nitel verilerle destekleyerekuzman olan ve olmayan kişilerlepaylaşır.
TYYÇ19
Toplumsal sorumluluk bilinci ileyaşadığı sosyal çevre için proje veetkinlikler düzenler ve bunları uygular.
TYYÇ20
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ21
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ22
Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığıve çevre bilinci konularındaki bilgibirikimini toplum yararına kullanır.
TYYÇ23
Alanı ile ilgili verilerintoplanması,yorumlanması,uygulanması vesonuçlarınınduyurulmasıaşamalarındatoplumsal, bilimsel,kültürel ve etikdeğerlere uygunhareket eder.
TYYÇ24
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyaladalet, kalite yönetimive süreçlerine uygundavranma ve katılma(Kalite kültürününyerine) ve kültüreldeğerlerin korunmasıile çevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterlibilince sahiptir.
TYYÇ25
Matematik,hesaplama vebilgisayarbilimlerikonularındakuramsal veuygulamalıbilgileresahiptir
TYYÇ26
Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleriproblemlerini saptar, tanımlar vemodeller; bu amaçla uygun analiz vemodelleme yöntemlerini seçer veuygular.
TYYÇ27
Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleriproblemlerinin tanımlarını ve ilkçözümlerini elde etmek amacı ileetkileşimli deneysel ortamlartasarlar, uygular ve bu ortamlarıdeğerlendirir.
TYYÇ28
Bilgisayar tabanlı sistemlerde yaşamçevriminin tüm aşamalarınıgerçekleştirir.
TYYÇ29
Hesaplama, matematik ve kuramsalbilgisayar bilimleri bilgileri ile bilgive iletişim teknolojilerini, bilişimve/ya bilgisayar bilimleriproblemlerinin çözümleri için seçerve kullanır.
TYYÇ30
Bireysel olarak veyaçok disiplinlitakımlarda etkinçalışır
TYYÇ31
Sürekli mesleki gelişimingerekliliği bilinci ile bilişimve/veya bilgisayar bilimleri,bilgi ve iletişimteknolojileri ile ilgili güncelgelişmeleri izler.
TYYÇ32
Sözlü ve yazılı iletişim kurar, en az biryabancı dili en az Avrupa Dil PortföyüB1 Genel Düzeyinde kullanarak bilişimve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileriizler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ33
Bilişim uygulamalarının bireysel,kurumsal, toplumsal ve evrenselboyutlardaki etkilerinin bilincindedir vegirişimcilik, yenilikçilik konularıhakkında farkındalığa sahiptir.
TYYÇ34
Mesleki ve etik sorumlulukbilinci ile bilişimuygulamalarının hukuksalsonuçları hakkındafarkındalığa sahiptir.
TYYÇ35
Matematik, fenbilimleri ve kendidalları ile ilgilimühendislikkonularında yeterlialtyapıya sahiptir.
TYYÇ36
Matematik, fen bilimleri vekendi alanlardaki kuramsalve uygulamalı bilgilerimühendislik çözümleri içinberaber kullanır.
TYYÇ37
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüleeder ve çözer, bu amaçlauygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçerve uygular.
TYYÇ38
Bir sistemi, sistem bileşeniniya da süreci analiz eder veistenen gereksinimlerikarşılamak üzere gerçekçikısıtlar altında tasarlar; budoğrultuda modern tasarımyöntemlerini uygular.
TYYÇ39
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer vekullanır.
TYYÇ40
Deney tasarlar, deney yapar,veri toplar sonuçları analizeder ve yorumlar.
TYYÇ41
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlardaetkin olarak çalışır.
TYYÇ42
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynakaraştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgikaynaklarını kullanır.
TYYÇ43
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynakaraştırması yapar, veri tabanları ve diğerbilgi kaynaklarını kullanır.
TYYÇ44
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğibilincindedir; bilim ve teknolojidekigelişmeleri izler ve kendini sürekliyeniler.
TYYÇ45
Matematik, fen bilimleri ve kendialanlardaki kuramsal ve uygulamalıbilgileri mühendislik çözümleri içinberaber kullanır.
TYYÇ46
Mühendislik problemlerini saptar,tanımlar, formüle eder ve çözer, buamaçla uygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçer veuygular.
TYYÇ47
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da sürecianaliz eder ve istenen gereksinimlerikarşılamak üzere gerçekçi kısıtlaraltında tasarlar; bu doğrultuda moderntasarım yöntemlerini uygular.
TYYÇ48
Mühendislik uygulamaları için gerekliolan modern teknik ve araçları seçer vekullanır.
TYYÇ49
Bireysel olarak ve çok disiplinlitakımlarda etkin olarak çalışır.
TYYÇ50
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ51
Sözlü ve yazılı etkin iletişimkurar; bir yabancı dili en azAvrupa Dil Portföyü B1 GenelDüzeyinde kullanır.
TYYÇ52
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
TYYÇ53
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgikaynaklarını kullanır.
TYYÇ54
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel vetoplumsal boyutlardakietkilerinin bilincinde olur;girişimcilik ve yenilikçilikkonularının farkında olur veçağın sorunları hakkındabilgiye sahiptir.
TYYÇ55
Mesleki ve etik sorumlulukbilincine sahiptir.
TYYÇ56
Proje yönetimi, işyeriuygulamaları, çalışanlarınsağlığı, çevre ve iş güvenliğikonularında bilinç;mühendislik uygulamalarınınhukuksal sonuçları hakkındafarkındalığa sahiptir.
TYYÇ57
Mühendislik çözümlerinin veuygulamalarının evrensel vetoplumsal boyutlardakietkilerinin bilincindeolduğunu gösterir;girişimcilik ve yenilikçilikkonularının farkındadır veçağın sorunları hakkındabilgi sahibidir.