FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
Laboratuvar güvenliği

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ

 

     Laboratuvarlarda sıkça karşılaşılan kazaları ve diğer istenmeyen durumları önlemenin veya en azından asgari seviyeye indirmenin yolu  kuskusuz, kullanılan kimyasallar ve laboratuvarda uyulması gereken kurallarla ilgili yeterli bilgi edinme ve edinilen bilgileri kolektif bir yaklaşımla azami derecede kullanabilme istek ve gayretinden geçer. Bilimsel bilginin üretildiği, tartışıldığı ve deneysel verilerle analiz edildiği kimya laboratuvarlarında, kendi güvenliğimizi sağlama noktasında bilimin ışığından uzaklaşmanın, makul bir yaklaşım olduğunu söylemek son derece güçtür.

     Bu noktadan hareketle, birçok kimyasal madde ve laboratuvar güvenliği ile ilgili önemli bilgiler aşağıdaki linklerde sunulmuştur.

     Bölümümüzde herhangi bir deneysel çalışma yapılmadan önce aşağıdaki formun doldurulup yetkili kişiye teslim edilmesi gerekmektedir.

 

LABORATUVAR GÜVENLIK FORMU

 

 

     Bir kimyasal maddenin MSDS (Material Safety Data Sheets) föyüne nasıl ulaşabilirim?

 

     MSDS, bir malzeme güvenlik bilgi föyüdür. Özellikle kimyasal maddelerin taşınması, kullanımı, saklanmasi, sağlık ve çevre üzerine etkileri gibi konuları barındırır. Bir deneye başlamadan önce kullanılacak kimyasal malzeme ya da malzemelere ait MSDS formlarının incelenmesi ve gereken tedbirlerin alınması gereklidir. İnternette birçok kaynaktan MSDS föylerine ulaşabilirsiniz.

 

Malzeme Güvenlik Formunda geçen terim ve kavramlar;

 

Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, üretiminde kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva eden kimyasal element ve bunların bileşiklerini,

 

Müstahzar: En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltilerini,

 

Tehlikeli Özellik: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özellikleri,

 

Tehlikeli Kimyasal: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya bir kaçına sahip madde ve müstahzarları,

 

Maruz kalma kontrolü: Tehlikeli kimyasallar ile iştigal eden işyerlerinde, kullanımı sırasında çalışanın ve çevrenin tehlikeli kimyasallara maruz kalmasını en aza indirmek için alınması gereken özel korunma ve önleme tedbirlerini,

 

CAS Numarası (Chemical Abstracts Service Number) : Kimyasal maddenin, ‘’ Kimyasal Kuramlar Servisi ‘’ tarafından verilen numarasını,

 

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) adı: Kimyasal maddenin “Uluslar arası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği’nce verilen adı.

 

EC Numarasi: Avrupa mevcut ticari kimyasal maddeler envanter numarası ( Einecs – European Inventory of Existing Commercial Chemical Subtances) veya Avrupa bildirimde bulunulan maddeler liste numarasını ( Elinics – European List of Notified Substance ) ifade eder.

 

MSDS föyünde bulunan bilgiler;

 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / Is Sahibinin Tanıtımı,

 2 - Bilesimi / İçindekiler Hakkında Bilgi,

 3 - Tehlikelerin Tanıtımı,

 4 - İlk Yardım Tedbirleri,

 5 - Yangınla Mücadele Tedbirleri,

 6 - Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,

 7 - Kullanma ve Depolama,

 8 - Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma,

 9 - Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,

10 - Kararlılık ve Tepkime,

11 - Toksikolojik Bilgi,

12 - Ekolojik Bilgi,

13 - Bertaraf Bilgileri,

14 - Taşımacılık Bilgisi,

15 - Mevzuat Bilgisi,

16 - Diğer Bilgiler

 

olarak numaralandırılmış ve adlandırılmış 16 standart başlık altında toplanan bilgiler verilir.

 

LABORATUAR GÜVENLIGI ILE ILGILI FAYDALI LINKLER:

LABORATUAR GÜVENLİĞİ

LABORATUAR GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM