FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya ve organik kimya gibi kimyanın temel alanlarında teorik ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
P.Ç.2
Fizik ve matematiğin temel prensiplerini kapsayan bilgiye sahiptir.
P.Ç.5
Laboratuar çalışmalarında elde edilen gözlem ve verileri değerlendirir, yorumlar.
P.Ç.4
Kimya alanında yer alan sentez, analiz ve karekterizasyon için modern metotlar ve cihazlar kullanır.
P.Ç.3
Kimyanın uygulama alanları (çevre, sağlık, kozmetik, tekstil, gıda, enerji, savunma sanayi vb.) ile ilgili bilimsel konularda temel problemleri çözme yeteneğine sahiptir.
P.Ç.6
Kimya alanındaki problemlerin çözümü ve deneysel verilerin yorumlanması için kimyanın temel alanları (analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya ve organik kimya) arasında ilişki kurar.
P.Ç.8
Kimya alanındaki problemlerin tanımlanması ve çözümü için disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
P.Ç.7
Kimya ile ilgili bilgiye erişebilmek için kütüphane olanaklarını, yazılı ve online bilgi kaynaklarını kullanma yeteneğine sahiptir.
P.Ç.12
Moleküler modelleme ve kimyasal hesaplamalar için kimya ile ilgili özel bilgisayar yazılımlarını kullanır.
P.Ç.9
Kimya ile ilgili yeni teknolojileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil yeterliliğine sahiptir.
P.Ç.11
Mesleki sorumluluk bilincine ve bilimsel etik değerlere sahiptir.
P.Ç.10
Çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
TYYÇ1
Alanındaki güncelbilgileri içeren derskitapları, uygulamaaraç-gereçleri ve diğerkaynaklarla desteklenenbilimsel yaklaşımı önplana alacak şekilde ileridüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Alanında edindiği bilgileriortaöğretime uyarlar ve aktarır.
TYYÇ3
Alanında edindiği ileri düzeydekikuramsal ve uygulamalı bilgilerikullanır.
TYYÇ4
Günün koşullarına bağlı olarak bubilgileri yeniler.
TYYÇ5
Alanında edindiği ileri düzeydekibilgi ve becerileri kullanarakverileri yorumlar ve değerlendirir,güncel teknolojik gelişmelereparalel sorunları tanımlar, analizeder, araştırmalara ve kanıtlaradayalı çözüm önerileri geliştirir.
TYYÇ6
Alanıyla ilgili olay ve olgularıkavramsallaştırma becerisinesahip olur; bilimsel yöntem vetekniklerle inceler.
TYYÇ7
Problemlerin incelenmesi içindeney tasarlayıp gerçekleştirir,veri toplar, sonuçları analiz ederve yorumlar.
TYYÇ8
Alanı ile ilgili ileri düzeydekibir çalışmayı bağımsız olarakyürütür.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili uygulamalardakarşılaşılan ve öngörülemeyenkarmaşık sorunları çözmek içinbireysel ve ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ10
Sorumluluğu altında çalışanlarınbir proje çerçevesindegelişimlerine yöneliketkinlikleri planlar ve yönetir.
TYYÇ11
Farklı disiplin alanlarıyla ilgilikarşılaşılan sorunlarda kararverme sürecinde rol oynar.
TYYÇ12
Analitik düşünme yeteneği ilesonuç çıkarma sürecindezamanı etkin kullanır.
TYYÇ13
Alanında edindiği ileridüzeydeki bilgi vebecerileri eleştirel biryaklaşımla değerlendirir
TYYÇ14
Öğrenme gereksinimlerinibelirler ve öğrenmesiniyönlendirir.
TYYÇ15
Yaşam boyu öğrenmeyeilişkin olumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ16
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincinesahip olur ve mesleki bilgive becerilerini sürekliolarak geliştirir.
TYYÇ17
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi vekurumları bilgilendirir; düşüncelerini vesorunlara ilişkin çözüm önerileriniyazılı ve sözlü olarak ifade eder.
TYYÇ18
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerinive sorunlara ilişkin çözüm önerilerininicel ve nitel verilerle destekleyerekuzman olan ve olmayan kişilerlepaylaşır.
TYYÇ19
Toplumsal sorumluluk bilinci ileyaşadığı sosyal çevre için proje veetkinlikler düzenler ve bunları uygular.
TYYÇ20
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ21
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ22
Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığıve çevre bilinci konularındaki bilgibirikimini toplum yararına kullanır.
TYYÇ23
Alanı ile ilgili verilerintoplanması,yorumlanması,uygulanması vesonuçlarınınduyurulmasıaşamalarındatoplumsal, bilimsel,kültürel ve etikdeğerlere uygunhareket eder.
TYYÇ24
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyaladalet, kalite yönetimive süreçlerine uygundavranma ve katılma(Kalite kültürününyerine) ve kültüreldeğerlerin korunmasıile çevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterlibilince sahiptir.