FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ersin GÜLER

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Aydan YILMAZ

Mevlana Koordinatör: Doç. Dr. Ahmed Nuri KURŞUNLU

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Salih Zeki BAŞ

Amacı: Kimya alanındaki temel bilgileri yeterince kavrayan, bilgiye ulaşabilmek için bilim ve teknolojiyi kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, analitik düşünme yeteneğine sahip, alanın gerektirdiği düzeyde temel bilgisayar ve bilgi teknolojilerini kullanabilen, kazandığı bilgi ve deneyimleri paylaşabilen, kimya alanında üretim yapabilen kuruluşlarda görev alabilecek donanıma sahip, toplumun kimya alanındaki ihtiyaç ve problemlerini belirleyip analiz edebilen, toplumun kimya alanındaki ihtiyaç ve problemlerine çözümler üretebilen, teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi birikimini ve deneyimini, ulusal düzeyde çalışmalar yapmak için etkin bir şekilde kullanabilen, bilimsel etik değerlere sahip, lisansüstü programlara erişebilmeyi sağlayacak bilgi ve yeterliliğe ulaşmış kimyacılar yetiştirmektir. 

Vizyon: Kimya bölümünün vizyonu eğitim ve araştırma hedeflerini Türkiyenin güncel gereksinimleri doğrultusunda belirleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma faaliyetleri yaparak bilgi birikimi ve araştırma alt yapısı ile dünya ile rekabet edebilen, kimya ile ilgili konulara katkılar yapan ve problemlere çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış bir bölüm haline getirmektir. 

Misyon: Kimya ve ilgili alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, bilgisini ve yaratıcılığını birleştirebilen, deneysel beceriyi üst düzeyde edinmiş kimyagerler yetiştirmek. Evrensel bilim ve ülke gereksinimlerini karşılayacak nitelikli araştırmalar yapmak ve yayınlamak. Eğitim, araştırma ve uygulamada toplum ve endüstriye katkı sağlamak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Kimya bölümü 1976 yılında Fen Fakültesine bağlı Kimya Mühendisliği adı altında kurulmuştur. 1984 yılında Fen-Edebiyat Fakültesine bağlanarak Kimya Bölümü haline dönüştürülmüştür. 2009 yılında Fen-Edebiyat Fakültesinin ayrılması ile Kimya Bölümü Fen Fakültesi bünyesine girmiştir. Bölüm, 20 profesör, 9 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor, 2 araştırma görevlisi doktor, 2 araştırma görevlisi ve 2 teknisyeni ile lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim vermektedir. Bölümümüzde lisans eğitimi teorik derslerin yanında pratik laboratuvar çalışmaları ile yürütülmektedir. Öğrencilerimizin teorik dersleri alırken faydalanabilecekleri data show sistemleri bulunan derslikleri bulunmaktadır. Bunun yanında pratik çalışmalarını yürütebilmeleri için analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya ve enstrümental analiz öğrenci laboratuvarları bulunmaktadır. Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi için bölümümüzde 18 adet araştırma laboratuvarı bulunmakta olup, bu araştırma laboratuvarlarında analitik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, biyokimya, organik kimya ve polimer kimyası anabilim dallarında çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda, SCI-index kapsamında taranan dergilerde yıllık ortalama 100 bilimsel makale yayımlanmaktadır. 

Kabul ve Kayıt Koşulları: (1) Kimya Bölümüne kayıt yaptırmak isteyen kişide aşağıdaki şartlar aranır: (a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, (b) Kayıt yapılacak öğretim yılında, merkezi yerleştirme ile veya Üniversite tarafından yurt dışından öğrenci kabulü hakkında belirlenen esaslara göre kayıt hakkı kazanmış olmak, (c) Kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek, (d) Programa kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında, ön lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için ise aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim ön lisans programında kayıtlı olmamak. (2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. (3) İsteyen öğrenciler e-devlet kapısından kayıt yapabilirler. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümünde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. 

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 240 AKTS´lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Kimya lisans programında öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme sistemi Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir. Sınavlar Yazılı Yoklama, Sözlü Sınav, Test Sınavı vb. ölçme türlerinden biri ile veya karma olarak yapılabilir. Yazılı yoklamalarda 5 (beş)ten az, test sınavlarında 25 (yirmi beş)ten az soru sorulamaz. Yazılı yoklama olarak yapılan sınavlarda sorulan soruların herhangi birinin değeri 30 puanı aşamaz. Test sınavlarında ise her bir sorunun puanı eşit olmalıdır. Her bir sınav 100 (yüz) puan üzerinden ölçülür ve dersin öğretim elemanı tarafından yapılan sınav sonuçları 100 (yüz) puan üzerinden sayısal puan ile gösterilir. Öğrencilerin sınav notlarının değerlendirilmesinde, Mutlak Değerlendirme Sistemi ve/veya Bağıl Değerlendirme Sistemlerinden biri uygulanır. Mutlak Değerlendirme Sistemi (MDS)de bir öğrencinin başarısı, öğrencinin ait olduğu gruptaki diğer öğrencilerin başarısından bağımsız olarak, sınavına girdiği dersten aldığı notun değerine göre belirlenir. Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS), bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil, öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli bir yöntemdir. Bu sistemde bir notun, grubun genel Ham Başarı Notu (HBN) ortalamasından artan yönde uzaklaşması başarının artması, azalan yönde uzaklaşması ise başarının azalması olarak değerlendirilir. Ölçme ve Değerlendirme Esasları hakkında ayrıntılı bilgiye www.selcuk.edu.tr adresinde verilen Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinden ve Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinden ulaşılabilir.

İstihdam Olanakları: Kimyager eğitimi alarak mezun olan öğrencilerimiz çok geniş iş alanlarında çalışma imkânlarına sahiptirler. Kimyagerlik mesleği her ürünün üretim aşamasında gerekli olduğu gibi ürün kontrolünde de çok önemi vardır. Üretilen malzeme veya gıdanın kalite kontrolü kimyagerler tarafından yapılmaktadır ve buda kimyagerlik mesleğinin önemini ortaya koymaktadır. Mezunlarımızın her alanda iş bulmasının yanı sıra kendi iş yerini de kurması mümkündür. Mezunlarımızın istihdam alanları Tarım sanayi, Gıda sanayi, Boya sanayi, İlaç Sanayi, Deri sanayi, Cam sanayi, Tekstil sanayi, Temizlik sanayi, Kâğıt sanayi, Özel Laboratuarlar, Hastane laboratuarları, Sağlık hizmetleri, Öğretmen, Akademisyen, Araştırmacı, Test laboratuarı, Kalite kontrol laboratuarı, İlaç Firması mümessili, Kimyasal madde üretimi, Polimer, Polis laboratuarları, TÜBİTAK, Adli Tıp ve Silah sanayidir. Bunlar kimyagerlere iş olanağı sağlayan başlıca alanlardır. 

Üst Derece Programlara Geçiş: Kimya Bölümü lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-YDS vb. sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler. Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümü lisansüstü programlarına başvuru koşullarına Fen Bilimleri Enstitüsünün internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.