FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.6
1. İstatistik alanındaki güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
P.Ç.1
2. İstatistik teorisi ve uygulamasının anlaşılması için yeterli matematik bilgisine sahip olur.
P.Ç.7
3. Güncel problemleri istatistik yöntemlerle çözümler.
P.Ç.9
4. Soyut ve analitik düşünme yeteneğini kullanır.
P.Ç.10
5. İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgilerini kullanır.
P.Ç.4
6. Olasılık ve istatistik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygular.
P.Ç.16
7. Veri toplayıp analiz edebilir, yorumlayabilir ve uygun istatistik yöntemleri belirler.
P.Ç.5
8. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir önerileri geliştirir.
P.Ç.14
9. İstatistiki sorunları tanımlayabilir, kanıtlara ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir.
P.Ç.11
10. Disiplinli bir şekilde takım çalışması içinde yer alabilir ve liderlik yapar.
P.Ç.12
11. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
P.Ç.15
12. İstatistikle ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerine yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarır.
P.Ç.8
13. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurar.
P.Ç.3
14. İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
P.Ç.13
15. Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
P.Ç.2
16.Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
TYYÇ1
Alanındaki güncelbilgileri içeren derskitapları, uygulamaaraç-gereçleri ve diğerkaynaklarla desteklenenbilimsel yaklaşımı önplana alacak şekilde ileridüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Alanında edindiği bilgileriortaöğretime uyarlar ve aktarır.
TYYÇ3
Alanında edindiği ileri düzeydekikuramsal ve uygulamalı bilgilerikullanır.
TYYÇ4
Günün koşullarına bağlı olarak bubilgileri yeniler.
TYYÇ5
Alanında edindiği ileri düzeydekibilgi ve becerileri kullanarakverileri yorumlar ve değerlendirir,güncel teknolojik gelişmelereparalel sorunları tanımlar, analizeder, araştırmalara ve kanıtlaradayalı çözüm önerileri geliştirir.
TYYÇ6
Alanıyla ilgili olay ve olgularıkavramsallaştırma becerisinesahip olur; bilimsel yöntem vetekniklerle inceler.
TYYÇ7
Problemlerin incelenmesi içindeney tasarlayıp gerçekleştirir,veri toplar, sonuçları analiz ederve yorumlar.
TYYÇ8
Alanı ile ilgili ileri düzeydekibir çalışmayı bağımsız olarakyürütür.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili uygulamalardakarşılaşılan ve öngörülemeyenkarmaşık sorunları çözmek içinbireysel ve ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ10
Sorumluluğu altında çalışanlarınbir proje çerçevesindegelişimlerine yöneliketkinlikleri planlar ve yönetir.
TYYÇ11
Farklı disiplin alanlarıyla ilgilikarşılaşılan sorunlarda kararverme sürecinde rol oynar.
TYYÇ12
Analitik düşünme yeteneği ilesonuç çıkarma sürecindezamanı etkin kullanır.
TYYÇ13
Alanında edindiği ileridüzeydeki bilgi vebecerileri eleştirel biryaklaşımla değerlendirir
TYYÇ14
Öğrenme gereksinimlerinibelirler ve öğrenmesiniyönlendirir.
TYYÇ15
Yaşam boyu öğrenmeyeilişkin olumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ16
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincinesahip olur ve mesleki bilgive becerilerini sürekliolarak geliştirir.
TYYÇ17
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi vekurumları bilgilendirir; düşüncelerini vesorunlara ilişkin çözüm önerileriniyazılı ve sözlü olarak ifade eder.
TYYÇ18
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerinive sorunlara ilişkin çözüm önerilerininicel ve nitel verilerle destekleyerekuzman olan ve olmayan kişilerlepaylaşır.
TYYÇ19
Toplumsal sorumluluk bilinci ileyaşadığı sosyal çevre için proje veetkinlikler düzenler ve bunları uygular.
TYYÇ20
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ21
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ22
Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığıve çevre bilinci konularındaki bilgibirikimini toplum yararına kullanır.
TYYÇ23
Alanı ile ilgili verilerintoplanması,yorumlanması,uygulanması vesonuçlarınınduyurulmasıaşamalarındatoplumsal, bilimsel,kültürel ve etikdeğerlere uygunhareket eder.
TYYÇ24
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyaladalet, kalite yönetimive süreçlerine uygundavranma ve katılma(Kalite kültürününyerine) ve kültüreldeğerlerin korunmasıile çevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterlibilince sahiptir.