FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1. İstatistik alanındaki güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
P.Ç.2 2. İstatistik teorisi ve uygulamasının anlaşılması için yeterli matematik bilgisine sahip olur.
P.Ç.3 3. Güncel problemleri istatistik yöntemlerle çözümleyebilir.
P.Ç.4 4. Soyut ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
P.Ç.5 5. İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgilerini kullanabilir.
P.Ç.6 6. Olasılık ve istatistik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
P.Ç.7 7. Veri toplayıp analiz edebilir, yorumlayabilir ve uygun istatistik yöntemleri belirleyebilir.
P.Ç.8 8. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir önerileri geliştirebilir.
P.Ç.9 9. İstatistiki sorunları tanımlayabilir, kanıtlara ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
P.Ç.10 10. Disiplinli bir şekilde takım çalışması içinde yer alabilir ve liderlik yapabilir.
P.Ç.11 11. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
P.Ç.12 12. İstatistikle ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerine yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarabilir.
P.Ç.13 13. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir
P.Ç.14 14. İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
P.Ç.15 15. Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
P.Ç.16 16.Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.