FEN FAKÜLTESİ
FİZİK
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1. Bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde Fizik alanında ileri düzeyde ve güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
P.Ç.2 2. Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama.
P.Ç.3 3. Sahip olduğu Fizik bilgilerini ortaöğretim düzeyine uyarlama ve aktarabilme.
P.Ç.4 4. Fizik alanında sahip olduğu ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanma becerisi
P.Ç.5 5. Günün koşullarına bağlı olarak kazandığı bilgileri yenileme.
P.Ç.6 6. Fizik konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme
P.Ç.7 7. Fizikle ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma ve bunları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleme
P.Ç.8 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
P.Ç.9 9. Çağı sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
P.Ç.10 10. Disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi
P.Ç.11 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci