FEN FAKÜLTESİ
BİYOTEKNOLOJİ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.9
Biyoteknoloji kapsamındaki temel ve mühendislik bilgilerine sahiptir
P.Ç.6
Biyoteknoloji alalnındaki bilgiye ulaşma yollarını bilir
P.Ç.7
Biyoteknolojinin tarihi gelişim sürecini bilir ve geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur
P.Ç.2
Tüm canlı sistemlerin yapısını, işlevlerini ve çevreyle olan etkileşimlerini bilir
P.Ç.1
Analitik düşünce sistemine sahiptir
P.Ç.3
Çalışmalarında sürdürülebilirlik ilkesini benimser
P.Ç.4
Temel mühendislik ve matematiksel hesaplamaları bilir
P.Ç.8
Yeterli kimya bilgisine sahiptir
P.Ç.5
Verileri analiz edebilecek düzeyde yeterli İstatistik bilgisine sahiptir
P.Ç.11
Biyoteknoloji alanında bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütebilir.
P.Ç.10
Biyoteknoloji kapsamındaki birçok cihaz, kit ve yazılımları kullanabilir
P.Ç.13
Farklı disiplinler ile uyumlu çalışabilme kapasitesine sahiptir
P.Ç.12
Alanında gerekli çeşitli bilgisayar yazılımlarını kullanır
P.Ç.14
Temel bilgisayar kullanım becerisine sahiptir
P.Ç.16
İnsanlığın karşılaştığı sorunlara biyoteknolojik çözümler üretebilir
P.Ç.17
Bilimsel verileri organize edip sözlü, yazılı ve görsel olarak sunabilir
P.Ç.15
Grup içinde işbirliği yaparak çalışır
P.Ç.21
Kendini güncel bilim ve teknolojiye göre adapte eder ve bunları uygular
P.Ç.18
Tüm canlılara ve çevreye duyarlı ve saygılıdır
P.Ç.23
Bilimsel etik kurallarını bilir ve uygular
P.Ç.19
Çalışmalarında Ülke ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur
P.Ç.20
Verileri işleyerek sentez yapabilme yetkinliğine sahiptir
P.Ç.22
Edindiği bilgi, tecrübe ve kabiliyetlerini Tıp, Ziraat, Çevre ve Gıda alanlarında uygular
TYYÇ1
Alanındaki güncelbilgileri içeren derskitapları, uygulamaaraç-gereçleri ve diğerkaynaklarla desteklenenbilimsel yaklaşımı önplana alacak şekilde ileridüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Alanında edindiği bilgileriortaöğretime uyarlar ve aktarır.
TYYÇ3
Alanında edindiği ileri düzeydekikuramsal ve uygulamalı bilgilerikullanır.
TYYÇ4
Günün koşullarına bağlı olarak bubilgileri yeniler.
TYYÇ5
Alanında edindiği ileri düzeydekibilgi ve becerileri kullanarakverileri yorumlar ve değerlendirir,güncel teknolojik gelişmelereparalel sorunları tanımlar, analizeder, araştırmalara ve kanıtlaradayalı çözüm önerileri geliştirir.
TYYÇ6
Alanıyla ilgili olay ve olgularıkavramsallaştırma becerisinesahip olur; bilimsel yöntem vetekniklerle inceler.
TYYÇ7
Problemlerin incelenmesi içindeney tasarlayıp gerçekleştirir,veri toplar, sonuçları analiz ederve yorumlar.
TYYÇ8
Alanı ile ilgili ileri düzeydekibir çalışmayı bağımsız olarakyürütür.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili uygulamalardakarşılaşılan ve öngörülemeyenkarmaşık sorunları çözmek içinbireysel ve ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ10
Sorumluluğu altında çalışanlarınbir proje çerçevesindegelişimlerine yöneliketkinlikleri planlar ve yönetir.
TYYÇ11
Farklı disiplin alanlarıyla ilgilikarşılaşılan sorunlarda kararverme sürecinde rol oynar.
TYYÇ12
Analitik düşünme yeteneği ilesonuç çıkarma sürecindezamanı etkin kullanır.
TYYÇ13
Alanında edindiği ileridüzeydeki bilgi vebecerileri eleştirel biryaklaşımla değerlendirir
TYYÇ14
Öğrenme gereksinimlerinibelirler ve öğrenmesiniyönlendirir.
TYYÇ15
Yaşam boyu öğrenmeyeilişkin olumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ16
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincinesahip olur ve mesleki bilgive becerilerini sürekliolarak geliştirir.
TYYÇ17
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi vekurumları bilgilendirir; düşüncelerini vesorunlara ilişkin çözüm önerileriniyazılı ve sözlü olarak ifade eder.
TYYÇ18
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerinive sorunlara ilişkin çözüm önerilerininicel ve nitel verilerle destekleyerekuzman olan ve olmayan kişilerlepaylaşır.
TYYÇ19
Toplumsal sorumluluk bilinci ileyaşadığı sosyal çevre için proje veetkinlikler düzenler ve bunları uygular.
TYYÇ20
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ21
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ22
Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığıve çevre bilinci konularındaki bilgibirikimini toplum yararına kullanır.
TYYÇ23
Alanı ile ilgili verilerintoplanması,yorumlanması,uygulanması vesonuçlarınınduyurulmasıaşamalarındatoplumsal, bilimsel,kültürel ve etikdeğerlere uygunhareket eder.
TYYÇ24
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyaladalet, kalite yönetimive süreçlerine uygundavranma ve katılma(Kalite kültürününyerine) ve kültüreldeğerlerin korunmasıile çevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterlibilince sahiptir.