FEN FAKÜLTESİ
BİYOTEKNOLOJİ
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üy. Gülsüm AYDIN

Farabi Koordinatör: Prof .Dr. İmren HATAY PATIR

Mevlana Koordinatör: Doç.Dr. Evren YILDIZTUGAY

AKTS Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Pembegül Uyar ARPACI

Amacı: Biyoteknoloji Bölümü, Biyoteknoloji ve Biyoteknolojinin diğer bilim alanları ile olan ilişkisini içeren kapsamlı ve yeterli bilgi birikimine sahip, lisansüstü eğitimine hazır, bilimsel araştırma ilke ve etiğine duyarlı, geniş düşünebilen, teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen, grup çalışmasını benimsemiş, iletişimi gelişmiş, sorumluluk sahibi, yenilikleri takip eden ve yenilikleri almaya meyilli beyinlere sahip mezunlar vermeyi amaç edinmiştir.

Vizyon: Biyoteknoloji Bölümünü, eğitim ve araştırma hedeflerini Türkiyenin güncel gereksinimleri doğrultusunda belirleyerek, nitelikli araştırmalar ve projeler gerçekleştirerek, biyoteknoloji alanındaki bilimsel gelişmelere ayak uyduran, ülkemizdeki sanayi ve toplumun refah düzeyinin artmasına katkı sağlayacak aktiviteler içerisinde olan ve yeniliklere açık Ar-Ge elemanı yetişmesini olanak sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve saygınlık kazanmış bir bölüm haline getirmek.

Misyon: Üniversite öğrencilerine lisans ve lisansüstü düzeyde uygun ve yeterli biyoteknoloji eğitimi vermek. Biyoteknoloji ve ilgili alanlardaki bilimsel gelişmelere ve yeniliklere açık, bilgisini ve becerisini birleştirebilen, üst düzeyde deneysel beceriye sahip, biyoteknologlar yetiştirmek. Evrensel bilim ve ülkemiz ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli ve kapsamlı araştırmalar yapmak ve yayınlamak. Eğitim, araştırma ve uygulamada toplum ve endüstriye fayda sağlamak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Biyoteknoloji bölümü 2014 yılında Fen Fakültesine bağlı olarak kurulmuş disiplinlerarası bir bölümdür.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Biyoteknoloji bölümüne kayıt yaptırmak isteyenler, Selçuk Üniversitesinin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen sınavları geçmiş olması gerekmektedir. Yurtiçi veya yurdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş (başvuru koşullarını sağlamak şartıyla) yapabilir. Selçuk Üniversitesi kabul edilen bir anlaşma ile sınırları çizilmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe dersi seçebilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümünde öğrenim görecek öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümünde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili bölüm/fakülte yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir. Çiftanadal/Yandal Programı: Bölümümüz öğrencilerinin Üniversitemizdeki diğer ilgili programların Çiftanadal veya Yandal programlarına başvuruları önemle teşvik edilip desteklenmektedir.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin lisans dersleri programında belirlenen zorunlu mesleki ve seçmeli dersleri almaları gerekmektedir. Öğrenci mezun olabilmesi için programda belirlenen derslerden 180 kredi (AKTS) zorunlu, 60 kredi (AKTS) seçmeli olmak üzere toplam 240 kredi almalıdır ve derslerin tümünü geçerek 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Öğrencinin 3. sınıf (6. yarıyıl) derslerini tamamladıktan sonra kamu, özel sektör veya Üniversitelerin araştırma laboratuarlarında bir projede yer almak suretiyle 45 takvim günü staj yapması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bologna Süreci kapsamında tüm Avrupada, yüksek öğretim ve akademik konularda standartların geliştirilmesi, ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerinin bağdaştırılması ve Avrupada birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı oluşturulması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda bölümümüzde verilmekte olan her bir ders için ders bilgi paketi hazırlanmış olup ölçme ve değerlendirme esaslarını ilgili ders bilgi paketi içinde bulabilirsiniz.

İstihdam Olanakları: Ülkemizin öncelikli alanlardan birisi de bilim insanı yetiştirilmesidir ve bölümümüzden mezun olan yetenekli öğrencilerimiz bu ihtiyacı karşılayabilecek donanıma sahiptir. Ayrıca, programdan mezun olanlar ülke genelinde özel veya kamuya ait teknolojik ürünler üreten sanayi kuruluşlarında gerek teknik elaman gerekse Ar-Ge elamanı olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra ülkemizde ilaç, enzim, tıbbi ve kimyasal maddeler, çevre (su arıtımı teknolojisi, toprak ve su kaynaklarının iyileştirmesi), gıda, tıp ve kök hücre merkezleri, bitki biyoteknolojisi kapsamındaki sanayi kuruluşları (tohum bankaları, in-vitro bitki çoğaltım merkezleri, fidancılık ve mikrobiyal tabanlı gübre sanayisi) ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında istihdam edilme olanakları mevcuttur. Özetle biyolojik materyal ve sistemlerin kullanıldığı nitelik gerektiren tüm iş kollarında Biyoteknoloji mezunları kolaylıkla iş bulma imkânına sahiptir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Biyoteknoloji Bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar ayni bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü lisansüstü programlarına başvuru koşullarına Fen Bilimleri Enstitüsünün internet sayfalarından ulaşabilir.