FEN FAKÜLTESİ
BİYOKİMYA
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Gülşin ARSLAN

Erasmus Koordinatör: Doç.Dr.Serdar KARAKURT

Farabi Koordinatör: Prof.Dr.Elif ÖZYILMAZ

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi. İdris SARGIN

AKTS Koordinatör: Doç.Dr. Serdar KARAKURT

Amacı: Biyokimya ve Biyokimyanın diğer bilim alanları ile olan ilişkisini içeren kapsamlı ve yeterli bilgi birikimine sahip, lisansüstü eğitimine hazır, bilimsel araştırma ilke ve etiğine duyarlı, araştırmacı, yaratıcı, günümüz bilim ve teknoloji çağında Biyokimya ile ilgili gereksinimlere cevap verebilecek bilimsel düşünceye sahip biyokimyacılar yetiştirmektir.

Vizyon: Biyokimya bölümünün vizyonu eğitim ve araştırma hedeflerini Türkiyenin güncel gereksinimleri doğrultusunda belirleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma faaliyetleri yaparak bilgi birikimi ve araştırma alt yapısı ile dünya ile rekabet edebilen, biyokimya ile ilgili konulara katkılar yapan ve problemlere çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış bir bölüm haline getirmektir.

Misyon: Biyokimya ve ilgili alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, bilgisini ve yaratıcılığını birleştirebilen, deneysel beceriyi üst düzeyde edinmiş biyokimyacılar yetiştirmek. Evrensel bilim ve ülke gereksinimlerini karşılayacak nitelikli araştırmalar yapmak ve yayınlamak. Eğitim, araştırma ve uygulamada toplum ve endüstriye katkı sağlamak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Biyokimya bölümü 03 Eylül 2013 tarih ve 75850160-101-03.01-6615 sayılı Selçuk Üniversitesinin Fen Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.

Kabul ve Kayıt Koşulları: (1) Biyokimya Bölümüne kayıt yaptırmak isteyen kişide aşağıdaki şartlar aranır: (a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, (b) Kayıt yapılacak öğretim yılında, merkezi yerleştirme ile veya Üniversite tarafından yurt dışından öğrenci kabulü hakkında belirlenen esaslara göre kayıt hakkı kazanmış olmak, (c) Kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek, (d) Programa kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında, ön lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için ise aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim ön lisans programında kayıtlı olmamak. (2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. (3) İsteyen öğrenciler e-devlet kapısından kayıt yapabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Selçuk Üniversitesi Biyokimya Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, Selçuk Üniversitesi Biyokimya Bölümünde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 240 AKTS´lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Biyokimya lisans programında öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme sistemi Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir. Sınavlar Yazılı Yoklama, Sözlü Sınav, Test Sınavı vb. ölçme türlerinden biri ile veya karma olarak yapılabilir. Yazılı yoklamalarda 5 (beş)ten az, test sınavlarında 25 (yirmi beş)ten az soru sorulamaz. Yazılı yoklama olarak yapılan sınavlarda sorulan soruların herhangi birinin değeri 30 puanı aşamaz. Test sınavlarında ise her bir sorunun puanı eşit olmalıdır. Her bir sınav 100 (yüz) puan üzerinden ölçülür ve dersin öğretim elemanı tarafından yapılan sınav sonuçları 100 (yüz) puan üzerinden sayısal puan ile gösterilir. Öğrencilerin sınav notlarının değerlendirilmesinde, Mutlak Değerlendirme Sistemi ve/veya Bağıl Değerlendirme Sistemlerinden biri uygulanır. Mutlak Değerlendirme Sistemi (MDS)de bir öğrencinin başarısı, öğrencinin ait olduğu gruptaki diğer öğrencilerin başarısından bağımsız olarak, sınavına girdiği dersten aldığı notun değerine göre belirlenir. Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS), bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil, öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli bir yöntemdir. Bu sistemde bir notun, grubun genel Ham Başarı Notu (HBN) ortalamasından artan yönde uzaklaşması başarının artması, azalan yönde uzaklaşması ise başarının azalması olarak değerlendirilir. Ölçme ve Değerlendirme Esasları hakkında ayrıntılı bilgiye www.selcuk.edu.tr adresinde verilen Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinden ve Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinden ulaşılabilir.

İstihdam Olanakları: Biyokimyacılar moleküler yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkiden yola çıkarak yaşamın moleküler anlamını araştırırlar. Modern biyokimya, kimyasal tekniklerin biyolojik problemlere uygulanması sonucu doğmuştur. Biyokimya pek çok yönden biyoloji ile kimyayı birleştirse de günümüzde sürekli genişleyen bir alan olması nedeniyle bazı konuları biyokimya ile sınırlandırmak zordur. Örneğin moleküler biyoloji biyokimyanın önemli bir dalı olmakla birlikte çoğunlukla ayrı bir disiplin olarak değerlendirilir. Biyokimyacılar biyolojik süreçleri açıklamak için moleküler metotları kullanırlarken diğer biyolojik bilimciler organların birleştirilmiş fonksiyonlarını ve ekosistemler tarafından tanımlanmış türleri çalışırlar. Biyokimyayı fizyoloji ve ekoloji gibi diğer temel disiplinlerden ayıran farkın temeli burada yatmaktadır. Modern biyokimyanın bazı önemli alanları arasında yapısal biyoloji, enzim mekanizmaları, sinyal iletimi, gen ifadelenmesi ve biyoenformatik sayılabilir.

Üst Derece Programlara Geçiş: