FEN FAKÜLTESİ
AKTÜERYA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Fedai KAYA

Erasmus Koordinatör: Doç.Dr.İsmail KINACI

Farabi Koordinatör: Dr.Öğr.Üy.Demet SEZER

Mevlana Koordinatör: Dr.Öğr.Üy.Demet SEZER

AKTS Koordinatör: Doç.Dr.İsmail KINACI

Amacı: Bu programın amacı yatırım, finansman ve demografi konularında matematiksel ve istatistiksel teori ve teknikleri uygulayabilecek çağdaş ve yaratıcı aktüer adayları yetiştirmektir.

Vizyon: Selçuk Üniversitesi Aktüerya Bölümünün vizyonu, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkı sağlayan lider bir bölüm olmaktır.

Misyon: Misyonumuz edindiği bilgi ve beceriyi her alanda toplum yararına etkin biçimde kullanabilen, evrensel değerlere sahip, üstün nitelikli aktüerler yetiştirmek ve ülke geleceğinin planlanmasında, ekonomik ve sosyal hedeflerin belirlenmesinde öncü görevler üstlenmelerini sağlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Aktüerya Bölümü, Konya ilinin gelişen sanayi ve teknolojisini, büyüyen pazar kapasitesine, çoğalan holding düzeyinde firmaların araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarını ve eğitim-öğretim alanında eksikliği duyulan Aktüerya Biliminin kullanımı amacıyla 2013 yılında Fen Fakültesi bünyesinde kurulacaktır. Aktüerya Bölümü öğrencileri eğitim sürecinde teorik altyapılarını oluşturmada akademisyenler, sektörel uygulamalarında ise konusunda uzman sektör temsilcileri aktif olarak rol almaktadır. Öğrenciler eğitim hayatı boyunca edinmiş oldukları bilgileri, son dönemde yapacakları proje çalışmalarıyla uygulama fırsatı elde etmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. ÖSYM tarafından bölüm programına yerleştirilen öğrenciler programa kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesine kesin kayıt yaptıran öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Mezuniyet Şartları: Bu programda öğrencinin lisans diplomasını almaya hak kazanması için programın sekiz döneminde yer alan tüm derslerde başarılı olması ve en az 240 AKTS kredisini toplaması gerekir. Lisans diploması almaya hak kazanabilmek için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve değerlendirme esasları ders öğretim planında açıkça belirtilmiştir.

İstihdam Olanakları: Aktüerya bölümü mezunları, doğrudan doğruya sigorta şirketlerinin genel merkezlerinde, finans sektöründe fon yönetimi departmanlarında, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Murakabe Kurulu gibi kamu kuruluşlarında çalışabilme imkânına sahiptirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans düzeyinden mezun olan öğrencilerimiz, ilgi duydukları uygun alanlarda, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.