ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

STAJ HAREKETLİLİĞİ

(2018 Sözleşme Yılı) 

 Başvuru     Şartları
  

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe)1 bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,  

     b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektir.

1Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.

     
Başvuru Belgeleri
 

Davet Mektubu: Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu, işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu. (Bknz. Staj Yeri İmkanları

Transkript: Genel akademik not ortalamasını gösteren güncel ve orijinal transkript.

Online Başvuru Formu: Online başvuru tamamlandıktan sonra 2 nüsha çıktı alınması gerekmektedir.

İsteğe bağlı; Yabancı Dil Belgesi olan öğrenciler, KPDS, ÜDS, YÖKDİL ve YDS’den son 5 yıl içinde almış oldukları puanlar Yazılı Sınav notu yerine geçerli olacaktır. Bu sınavlar dışında, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yine son 5 yıl içinde alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. 

     
Yabancı Dil   Sınavı
 

Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler için S.Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yalnızca yazılı olarak Erasmus Yabancı Dil sınavları yapılacaktır.

Öğrenci seçiminde aşağıda belirtilen asgari (baraj) yabancı dil düzeyleri belirlenmiştir:.

Dil Bölümleri için: 70 puan ve üzeri

Diğer Tüm Bölümler için: 50 puan ve üzeri

Asgari düzeyi geçemeyen öğrenciler Erasmus faaliyetine katılamazlar.

     

Seçim ve Yerleştirme

 

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden1)

Dil seviyesi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Şehit ve Gazi Çocuklarına +15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere : +10 puan2

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama : -5 puan3

14'lük sistemden 100'lük sisteme not dönüşümlerinde "Selçuk Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu" esas alınacaktır.
2Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir  
3Öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır.
*Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin puan sıralaması, öğrenim kademelerine ayrılan kontenjanlara göre ilgili öğrenim kademeleri içerisinde yapılır.
*İkinci faaliyetin aynı akademik yıl içerisinde olması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.
     
Hibeler
 
Hayat pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, Belçika, Güney Kıbrıs, Malta,  Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Makedonya 400
     
Kontenjanlar
 
  Öğrenim Kademesi Bazında Kontenjanlar  
   Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans -  Doktora TOPLAM  
  2 14 5 4 25  
Yerleştirme esnasında ilan edilen kontenjanların başvuru yetersizliği veya dil barajı gibi nedenlerden dolayı boş kalması durumunda Selçuk Üniversitesi, Erasmus+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu bu kontenjanları; Bölüm, gidilen ülke, cinsiyet dengesi gözeterek ve daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate almak suretiyle dağıtır.
     

Diğer Hususlar

 

● Bu çağrı Selçuk Üniversitesi'ne bağlı iken 7141 sayılı kanunla 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Konya Teknik Üniversitesi'ne bağlanan birimleri (Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) kapsamamaktadır.

DAVET MEKTUBU ile başvuru şartı çerçevesinde öğrencilere davet belgesi sunmaları için ek süre verilmeyeceğinden, ilgili yazışmalarını son tarihlere bırakmamaları önemle hatırlatılır. (Bknz. Staj Yeri İmkanları)

● Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

● Staj yapılacak işletme/kurum,  aracı bir kuruluş vasıtasıyla bulunabilir. Ancak teslim edilecek davet mektubu aracı kurumdan değil, staj yapılacak kurumdan olmalıdır.

● Bu çağrı Selçuk Üniversitesi staj kontenjanı ve ÜNİKOP Erasmus Konsorsiyumu staj kontenjanını kapsamaktadır. 

● Staj Hareketliliği en erken 01 Mayıs 2019 tarihinde başlar ve 30 Mayıs 2020 tarihinde sona erer.

● Staj faaliyetinde hareketlilik süresi azami üç ay süre ile hibelendirilecektir.

● Ulusal Ajans veya Konsorsiyum ortaklarından doğabilecek ek kontenjanlar öğrenim kademelerine eşit şekilde dağıtılacaktır.

● İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

● Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için sonuç ilanında belirtilecek feragat bildirim süresi dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir.

Başvuruların geçerilik kazanması için Bölüm Koordinatörünün imzaladığı Başvuru Fromları ekleriyle birlikte Erasmus Kurum Koordinatörlüğü'ne şahsen getirilir. Belgelerin son teslim tarihi 13 Mart 2019 Çarşamba, Saat 17.00'dır.

● Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir.

● Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Daha fazla bilgi için...

     

Önemli Tarihler

 

Online Başvuru Tarihleri

02 Ocak 2019 – 13 Mart 2019

Erasmus Koordinatörlüğüne Başvuru (Belge Teslim) Tarihleri

25 Şubat 2019 – 13 Mart 2019

Bilgilendirme Toplantısı

19 Şubat 2019 Salı - SDKM - Saat: 10:00

Erasmus + Yabancı Dil Sınavları

16 Mart 2019 Cumartesi - Saat:10:00

Yer: S.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanması

22 Mart 2019 Cuma

Oryantasyon Toplantısı

02 Nisan 2019 Salı - SDKM - Malazgirt Salonu - Saat: 09:00

İlan Tarihi: 2 Ocak 2019

 


Bu proje, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yürütülen 2018-1-TR01-KA103-049902 ve 2018-1-TR01-KA103-056996 sözleşme numaralı proje kapsamında ve Avrupa Komisyonundan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.