ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ

STAJ HAREKETLİLİĞİ:

Staj (yerleştirme) faaliyeti, Türkiye'de EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin, yurtdışındaki bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Bu programdan yararlanacak olan öğrenci, öğrenim yaptığı mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmiş olur.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar, özel veya kamuya ait işletmeleri, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Ancak aşağıdaki kuruluşlar, Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:

-  Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları,

-  AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar,

-  Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz.

Staj yapılacak kurumla gerekli bağlantıların kurulması ve kabul/davet belgelerinin hazırlatılması, staja katılacak öğrencinin sorumluluğundadır.

Staj faaliyetinin, öğrencinin okuduğu lisans/ön lisans programında "zorunlu staj" statüsünde olması şart değildir. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Başvuruların bu açıdan değerlendirilmesi staj komisyonu tarafından yapılacaktır.

PROGRAMIN SÜRESİ ve ZAMANI:

Öğrenci Staj Hareketliliği'nde faaliyet süresi; lisans ve lisansüstü öğrencileri için "en az 2 ay"dır.

Asgari süreler, olağanüstü mücbir sebepler dışında kısaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci "sıfır hibeli öğrenci" olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz. .

KİMLER BAŞVURABİLİR:

1. Başvuran öğrencinin kümülatif akademik not ortalamasının, 4 üzerinden önlisans/lisans için en az 2.20, lisansüstü için en az 2,50 olması gerekir.

2. Erasmus+ Programı ile öğrenciler her bir eğitim kademesinde (Lisans, YL, Doktora) ayrı ayrı 12 aya kadar staj hareketliliği faaliyetinden faydalanabilirler. Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde edinilen tecrübeler, her eğitim programı başına 12 aya sayılmaktadır. 

3. Staj faaliyetinde (öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak) en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.

4. Erasmus+ Programı ile son sınıflarında olup staj yapmak isteyen öğrenciler mezun olduktan 12 ay içerisinde staj yapma imkânlarına sahip olabileceklerdir. Ancak başvuruyu yapacak olan şahsın hala örgün öğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (Erasmus seçimlerinin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte,

-Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.

2. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır

DEĞERLENDİRME:

Öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak yapılacak sıralamada, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Başvuruları değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi      : % 50

Dil seviyesi                      : % 50

Daha Önce Yararlanma      : -10 puan ( Toplam 100 puan üzerinden )

Selçuk Üniversitesi, Erasmus’a başvuran bütün öğrencilere eşit uygulanabilir bir yabancı dil düzeyi belirleme kriteri oluşturmak amacıyla aşağıda belirtilen belge/sınav sonuçlarını değerlendirmeye almaktadır

1. Yabancı Dil Belgesi Olan Öğrenciler:

Başvuru aşamasında, öğrencilerin istemeleri durumunda yazılı sınavdan muaf tutularak, uluslararası geçerliliği bulunan diğer sınavların sonuçları, yüzlük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir. Kabul edilen diğer uluslararası sınavların dönüştürme işlemleri, ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan eşdeğerlik tablosu esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu öğrenciler sadece Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Belirleme Sınavı’na katılabileceklerdir.

2. Yabancı Dil Belgesi Olmayan Öğrenciler:

1. Madde kapsamına girmeyen öğrencilerin Yabancı Dil Düzeyi ve Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Belirleme sınavlarına katılmaları gerekmektedir. 

HİBE MİKTARLARI:

Staj Hareketliliği’nden faydalanan öğrencilere verilen hibe, kısmi bir katkı niteliğinde olup, "yurtdışındaki masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir."

2015-2016 Erasmus+ Program Rehberinde hibe miktarları Ulusal Ajans tarafından revize edilebilmektedir. Ulusal Ajans tarafından hibe dağıtım sonuçlarının açıklanmasından sonra tutarlar kesinlik kazanacaktır. Öğrenciler için belirlenen aylık hibe tutarları 27 AB üyesi ülkenin yasam standartları göz önüne alınarak 2014 Ulusal Teklif Çağırısı’nda aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

Ülke Grupları                                              Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler                                              Aylık Hibe (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri                Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya,                                             600

                                                       Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

 

2. Grup Program Ülkeleri                Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi,                                              500

                                                      Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, 

                                                      Slovenya, İspanya, Türkiye

 

3. Grup Program Ülkeleri                Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta,                                           400

                                                      Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

Eğitim anlaşmasında belirlenen sorumluluklarını kasıtlı olarak yerine getirmeyen ve gittiği kurumda staj programına katılım sağlamayan öğrencinin, kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır.

2015-2016 Erasmus+ Uygulama El Kitabı henüz yayınlanmadığından, öğrenim hareketliliği ile ilgili uygulama esaslarında oluşabilecek değişiklikler, www.erasmus.selcuk.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Öğrencinin gönderileceği staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemeyeceğinden bu çağrı bir ön başvuru niteliğindedir.

Yükseköğretim Kurumu tahsis edilecek bütçeden maksimum sayıda öğrenciyi yararlandırmak için hareketlilik sürelerini değiştirebilir. Her iki hareketlilik türüne (öğrenim/staj) başvuru yapan öğrenciler sonuçlar açıklandıktan sonra her iki hareketlilik türü içinde başarılı olmaları halinde birinden feragat etmeleri gerekir. İsteyen öğrenciler, maddi destekten feragat edebilirler.

 

SELÇUK UNİVERSİTESİ

ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü

Tel: +90 332 223 4461 Fax: +90 332 241 40 82

E-mail: erasmus.outgoing@selcuk.edu.tr