EDEBİYAT FAKÜLTESİ
URDU DİLİ VE EDEBİYATI
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Nuriye BİLİK

Erasmus Koordinatör: Doç.Dr. Hakan KUYUMCU

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör Nuray Öztürk ŞEN - Arş.Gör. Mehmet Kemal ÇAKMAKÇI

Mevlana Koordinatör: Arş.Gör. Mehmet Kemal ÇAKMAKÇI

AKTS Koordinatör: Doç.Dr. Recep DURGUN

Amacı: Programın Eğitim Amaçları: Urdu Dili ve Edebiyatı programında dört yıllık eğitim boyunca öğrenciler Urdu dili ve edebiyatı, tarihi, kültürü, dilbilgisi, konuşma, çeviri, edebî bilgiler, modern ve klasik metinler derslerinin yanında Devanagari ve Hintçe Modern Metinler gibi dersler de görmektedirler. Urdu Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı, bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak bireyleri üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Vizyon: Programın Vizyonu: Her biri ki alanında uzman bir akademik kadro ile bilgi ve beceride tam anlamı ile dolu öğrenciler yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Urdu Dilini çok iyi seviyede bilen bu dile hâkim, klasik, çağdaş ve aktüel metinleri okuyup anlayabilecek, kisinin ve başkalarının düşüncelerini etkin bir şekilde bu dile aktarabilecek, elde ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak değerlendirebilecek öğrenciler yetiştirmek bu programın vizyonu arasında yer almaktadır. Urdu Dili ve Edebiyatı programında verilen derslerde Allame Muhammed İkbah, Asadullah Han Galib, Mir Taki Mir, Hace Mir Derd, Muhammed Refi Sevda, Rabindranath Tagore gibi ünlü şairleri ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir. Genelde Türk tarihi, edebiyatı ve kültürünü yakından ilgilendiren Gazneliler,Gur Devleti, Kutbiler, Balabanlar, Kalaç Sultanlığı, Tuğluklar, Lodiler, Babürler Dönemi ve XX. yüzyılı içine alan Hindistan tarihi ve edebiyatı dersler okutulmaktadır. Bu dersler, donanımlı bir öğretim için yeterli sayılsa da günün gelişen şartlarına ve zamanın ihtiyaçlarına göre güncellenecektir.

Misyon: Programın Misyonu: Günümüz global dünyasında kültürlerin ve dillerin birleştiği ortamda evrensel dünyaya katılmak ve öğrencilerimizi profesyonel iş ve meslek hayatının yanısıra akademik dünyaya hazırlamak amacı ile aktif eğitim sistemi, edebiyat, kültür ve dil yetkinliği doğrultusunda onlara yeterli donanım, bilgi, beceri ve kine güven duygusu kazandırma hedefindedir. Urdu Dili ve Edebiyatı programının öncelikli amacı Urdu dilini, edebiyatını ve kültürünü tanıyıp bu dilin Türk dili ile benzer ve farklı özelliklerinin anlaşılabilmesini, bunu meslek hayatında Türkiye açısından faydalı olacak kadar iyi düzeyde öğrenmesini sağlamaktır. Bunlara ilave olarak ortak tarihî süreç, coğrafya ve dil ve edebiyat alanındaki kaynakları Türk bilim ve akademi dünyasına kazandırmaktadır.

Program Dili: Türkçe, Urdu Dili

Program Tanımı: Programın Eğitim Amaçları: Urdu Dili ve Edebiyatı programında dört yıllık eğitim boyunca öğrenciler Urdu dili ve edebiyatı, tarihi, kültürü, dilbilgisi, konuşma, çeviri, edebî bilgiler, modern ve klasik metinler derslerinin yanında Devanagari,Hintçe Modern Metinler gibi dersler de görmektedirler. Urdu Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı, bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak bireyleri üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Kabul kayıt şartları ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre DİL-3 puan türüyle tercih yapılarak öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümüne herhangi bir yüksek öğretim kurumunda alınıp başarılı olunan Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ve Türk Dili gibi derslerden de belirlenen akademik takvime uygun olarak müracaat edildiğinde muaf sayılması mümkün olabilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Urdu Dili ve Edebiyatı alanında hazırlık sınıfı bulunmamaktadır ve eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.Ayrıntılı bilgi için bkz. Selçuk Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,Dördüncü Bölüm, Madde 23.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin başarısı, yazılı ve sözlü sınavlar ile dönem süresince verilen ödevler, seminerler kapsamında değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.Aksi halde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC,DD)notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Selçuk Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,Üçüncü Bölüm, Madde 9-15.

İstihdam Olanakları: Urdu Dili ve Edebiyatı programından mezun olan öğrencilere Urdu Dili ve Edebiyatı filoloğu unvanı verilmektedir. Mezun olanların bir kısmı akademik hayatı sürdürürken bir kısmı da İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı kurumlarda, Emniyet Genel Müdürlüğü, TRT, Silahlı Kuvvetler, Haber Alma Teşkilatı, Devlet Arşivleri, Vakıf kuruluşları, yazma eser kütüphaneleri, elçilikler, konsolosluklar, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca turizm acentelerinde ve özel sektörde mütercim-tercüman olarak çalışma olanağı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Urdu dilini bitiren her öğrenci, alanında ve şartlarını sağladığı diğer alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora yapma hakkına sahiptir. Bu programlara öğrenci kabulü ve mezuniyetler konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 2,8-9,18.