FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: Assistant. DR. DÖNDÜ ÇAVDAR
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF HISTORY OF MODERN AGE
 
E-Mail  ddusunmez selcuk.edu.tr
Phone 0332 223 1303
Address Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Oda No: 109 Selçuklu/Konya
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

Döndü Düşünmez, "Tanzimat Devrinde Kapı KethüdalığıMüessesesi Hakkında Temel Bilgiler", Selçuk Üniversitesi TürkiyatAraştırmaları Dergisi, S.28, Konya 2010, s.375-401. 

Döndü Düşünmez, "Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun(1945-1973) Hatunsaray Bucağında Uygulanması", I. Uluslararası Hatunsaray (Lystra)ve Çevresi Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu (Bildiriler) (2-4 Ekim 2011),Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay., Konya 2012, s.423-432.

Döndü Düşünmez, "Cumhuriyet Döneminde Hatunsaray'ınİdarî Yapısı", I. Uluslararası Hatunsaray (Lystra) ve ÇevresiTarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu (Bildiriler) (2-4 Ekim 2011), KonyaValiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay., Konya 2012, s.437-453.

Döndü Düşünmez, "Tanzimat'ın İlanından Sonra Ordu KapıKethüdalığı (1839-1884)", TarihinPeşinde, Yıl: 4, Sayı: 7, Konya 2012, s.27-44.

Döndü Çavdar-Yıldıray Çavdar, “1913 Tarihinde İlkokullardaOkutulmak Üzere Hazırlanan Mamulat-ı Dâhiliyeden Mensucat (Yerli MallarındanDokumalar) Dersi: Ders Planı ve Münakaşası”, Tarihçiliğe Adanmış Ömür Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan, SelçukÜniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yay., Konya 2013, s.603-620.


Döndü Çavdar, “Millî Mücadele’de Kahraman TürkKadınları”, Türktob (Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi), S.16, Ekim-Aralık2015, s.62-65.Döndü Çavdar, “339 Numaralı BozkırŞeriye Sicili Üzerinden Konya/Bozkır’ın Sosyal Tarihine Katkılar (1923-1924)”, Uluslararası Sempozyum: Geçmişten GünümüzeBozkır (06-08 Mayıs 2016) Bildiri Kitabı, SelçukÜniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Konya 2016, s.273-307.

Döndü Çavdar, “Hacı Mehmet Akif Bey and the Directorate ofAdministration of Royal Furnishings”, INOCTE2016 (International New Tendencies Congress in Ottoman Researches October 7-9,2016 Sarajevo), Konya 2016, s.183-198.

Döndü Çavdar, Mefruşat-ıHümayun İdaresi: Modern Zamanlarda Osmanlı Saray Eşyalarının İdaresi, PaletYay., Konya 2016.


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
GRADUATE STUDIES I
OTTOMAN REFORMATION HISTORY I
OTTOMAN TURKISH I