FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: Assoc. Prof. Dr. CEMAL ÇETİN
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF EARLY MODERN HISTORY
 
E-Mail  ccetin selcuk.edu.tr
Phone 03322231314
Address Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi2000 

  Publications:
1. Cemal ÇETİN, " OSMANLI DEVLETİNDE ULAŞIM VE İLETİŞİMİN ÖRGÜTLENMESİ ", Tarihin Peşinde, 5, , 17-38, 2011,( Diğer )
2. Cemal ÇETİN, " MENZİLHÂNELERİN MÜŞTEMİLATLARINA VE TEFRİŞLERİNE DAİR BİR TAKIM GÖZLEMLER ", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 22, , 44-59, 2010,( Üniversite Dersgisi )
3. Cemal Çetin, " XVIII. YÜZYILDA ÇORUM MENZİLHÂNELERİ ", ULUSLARARASI OSMANLIDAN CUMHURİYETE ÇORUM (SEMPOZYUM 23-25 KASIM 2007), III, ÇORUM 2008,, III, , 1573-1593, 2008,( )

BİLİMSEL/ SANATSAL ÇALIŞMALAR

A -Uluslararası Çalışmalar

A-3*)Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

1-C. Çetin, “Osmanlı Devleti’nde Ulaşım ve İletişiminÖrgütlenmesi”, Tarihin Peşinde-Uluslararası Tarih Ve Sosyal AraştırmalarDergisi, 5, Konya 2011, s. 17-38.

2-C. Çetin,      “Anadolu’daKapıya Katran Sürme Vak’aları: Konya Şer’iye Sicilleri Işığında Hukukî,Kültürel ve Toplumsal Boyutları (1645-1750)”, Turkish Studies - InternationalPeriodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,Volume 9/1 Winter Ankara 2014, s. 133-156.

3- C. Çetin, “Anadolu İskeleleri ve Kara Yolu Bağlantıları(XVI. Yüzyıl Sonları)”, JASSS -The Journal Of Academic Social Science Studies,28 Autumn 2014, s. 349-367.

4.         C. Çetin,“Osmanlı Toplumunda Mahalleden İhraç Kararları ve Tatbiki: Konya Örneği(1645-1750)”, History Studies İnternational Journal of History, VI, 6, 2014, s.43-70.

5.         Çetin, “KamuDüzeninde Alternatif Bir Yöntem: Nezir”, Uluslararası Sosyal AraştırmalarDergisi, VIII, 36, 2015, s. 287-310.

6.         C. Çetin,"Financial and Judicial Terms of Purchasing Service from Menzilhanes inthe Ottoman Empire", Studia et Documenta Turcologica, 2/2014, pp.153-167.

B-Uluslararası Bildiriler *

B-1) Tammetinli bildiriler

1.         C. Çetin,         “XVIII. Yüzyılda Çorum Menzilhâneleri”,Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum (Sempozyum 23-25 Kasım 2007), C.III,Çorum 2008, s.1573-1593.

2.         C. Çetin,         “Osmanlı Devleti’nde Ulaşım veHaberleşme Bağlamında: Menzil ve Menzilhâne Kavramları Üzerine Bazı Tespitler”,Ciepo, Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara dönemSempozyum Bildirileri, 14-16 Nisan 2011 Uşak, C. I, İzmir, Kasım – 2011,s.411-430.

3.         C. Çetin,"Konya Şehir Masrafları Çerçevesinde, Hatunsaray Ahalisinin Vergi Yükü Üzerine Bazı Tespitler (1675-1725), I.Uluslararası Hatunsaray (Lystra) ve Çevresi, Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu(Bildiriler) (2-4 Ekim 2011), Konya 2012, s. 341-360.

4.         C. Çetin,"Anadolu Yol Sistemi ve Deniz Bağlantıları (16.-18. Yüzyıllar)", 2.Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 1-4 Kasım 2013,Tutgutreis-Bodrum, C. 1, Bodrum 2015, s. 414-451.

5.         C. Çetin,"Osmanlı Şehirlerinde Sosyal Kontrol ve Birey Üzerine Bir Takım Gözlemler(Konya Örneği)", 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 6-8Mart 2015, Urfa, s. 352-362.

6.         OsmanlıToplumunda 'Seyirci Etkisi' Üzerine Bazı Gözlemler (1600-1750), INOCTE 2016International New Tendencies Congress in Ottoman Researches October 7 – 9, 2016Sarajevo, s. 126-140.

B-1.1)Özet (Abstract)

1.C. Çetin, “Alcohol, Adultery And Prostıtutıon In TheOttoman Perıod: Konya Example (1650-1750)”, 10th International AcademicConference, Vienna, s. 183.

2.C. Çetin, “Rumeli Orta Kol Güzergâhı ve Üzerinde HizmetVeren Menzilhâneler (1690-1750)”, 5th International Congress IslamicCivilization in the Balkans, 21-23 Mayıs 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,s.32.

3.C. Çetin, “Evliya Çelebi’nin Kaleminden OsmanlıDevleti’nin Doğusuna Dair Bazı Gözlemler: Tebriz Örneği”, Inocte 2017International New Tendencies Congress in Ottoman Researches September 12-14,2017 Baku, s. 28.

4. C. Çetin, “Ereğli-Kayseri Ve Nevşehir-Aksaray YolGüzergâhı Üzerinde Hizmet Veren Menzilhâneler”, UluslararasıLale Devri’nde Osmanlı Devleti ve Damat İbrahim Paşa Sempozyumu, 09-12 Kasım2017, Nevşehir.

D- UlusalÇalışmalar

D-1)Araştırma makalesi (hakemli)

1.         İ. Sak- C.Çetin,         “XVII. ve XVIII.Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Menziller ve Fonksiyonları: Akşehir MenzilleriÖrneği”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 16, Konya 2004,s. 179-221.

2.         İ. Sak-C.Çetin,          “XVII. ve XVIII.Yüzyıllarda Osmanlı Hac Menzilleri”, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat FakültesiDergisi, S. 19, Konya 2005, s. 199-260.

3.         C. Çetin,“İşlevleri ve Özellikleri Bakımından Konya Menzilleri (XVII.-XVIII.Yüzyıllar)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 21, Konya 2007,s. 295-344.

4.         C. Çetin,“Menzilhânelerin Müştemilatlarına ve Tefrişlerine Dair Bir TakımGözlemler”,  Selçuk Üniversitesi EdebiyatFakültesi Edebiyat Dergisi, S. 22, Konya 2010, s. 43-59.

D-1.1)Derleme, Vaka takdimi, Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya Makale Tahlili, Editöre Mektup, Özet, Tartışma vb. (hakemli)

1-         C. Çetin,         “İzzet Sak, Şer’iye SicillerindeBulunan Konya Vakfiyeleri (1650-1800), Konya 2005”, Selçuk ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S. 18, Konya 2007, s. 235-239.

E- UlusalBildiriler

E-1) Tammetinli bildiriler

(Sözlüsunulan ve tam metin yayınlananlar)

1-C.Çetin, "Avârız Kayıtlarına Göre XVII. Yüzyılda Doğanhisar Kazâsı", I.Ulusal Doğanhisar ve Çevresi Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu 5-7 Ekim 2012,Konya 2013, s. 101-118.

F- UlusalKitap

F-1) Kitapyazarlığı

1.         İ. Sak- C.Çetin, 45 Numaralı Konya Şer’iye Sicili(1126 - 1127 / 1714 – 1715)(Transkripsiyon ve Dizin), Selçuklu Belediyesi, Konya 2008.

1.     C. Çetin, Ulak Yol Durak AnadoluYollarında Padişah Postaları Menzilhâneler, Hikmetevi Yayınları, İstanbul 2013.

3.         İ. Sak-C.Çetin, Konya Kadı Sicili 50 (1138-1139/1726-1727), Konya Büyükşehir Belediyesi,Konya 2014.

4. C. Çetin,  SultanınEsirleri 1715 Yılında İstanbul’da Geçici Bir Esir Kampı, Palet Yayınları, Konya2015.

F-3) Kitapiçinde bölüm yazarlığı

1. C. Çetin, “Osmanlılarda Mesafe Ölçümü ve Tarihî Süreci”,Prof. Dr. Nejat Göyünç Armağanı S.Ü. Türkiyat Enstitüsü,  Konya 2014, s.443-466.

2. C. Çetin, “Osmanlılar Döneminde Meram”, Yeşilin veMedeniyetin Köprüsü Meram, C.I, MEBKAM, Konya 2014, s. 122-145.

3. C. Çetin, “Hakkı Mehmet Paşa (ö. 1811) Osmanlı DönemiKonya valisi”, Konya Ansiklopedisi, C.4, Konya 2012, s.147.

4. C. Çetin, “Mehmet Hamdi Paşa (ö. 1866) Osmanlı DönemiKonya valisi”, Konya Ansiklopedisi, C.4, Konya 2012, s. 176.

5. C. Çetin, “Hasan Tahsin Paşa (1816-1889) Osmanlı DönemiKonya valisi”, Konya Ansiklopedisi, C.4, Konya 2012, s.197-198.

6. C. Çetin, “İbrahim Paşa (Damad-ı Şehriyari, (Tırnakçı)(Ö. 1697) Osmanlı Dönemi Konya valisi”, Konya Ansiklopedisi, C.4, Konya 2012,s.319.

7. C. Çetin, “Kutlu, Abdurrahman (d. 1951) SelçukÜniversitesi Eski Rektörü”, Konya Ansiklopedisi, C.6, Konya 2014, s. 207-208.

8. C. Çetin, “Mehmet Paşa (ö. Zilkade 1180/Nisan 1767)Osmanlı Dönemi Konya valisi”, Konya Ansiklopedisi, C.6, Konya 2014, s. 284.

9. C. Çetin, “Mehmet Paşa (Çerkez) (ö. 1130/1718) OsmanlıDönemi Konya valisi”, Konya Ansiklopedisi, C.6, Konya 2014, s. 285.

10. C. Çetin, “Mehmet Paşa (Şehsuvarzade) (ö. 1135/1722)Osmanlı Dönemi Konya valisi”, Konya Ansiklopedisi, C.6, Konya 2014, s. 290-291.

11. C. Çetin, “Mustafa Paşa (ö.1129/ 1717) Osmanlı DönemiKonya valisi”, Konya Ansiklopedisi, C.7, Konya 2014, s.30-31.

12. C. Çetin, “Osman Paşa (Sirke) (ö. 1136/1723-1724)Osmanlı Dönemi Konya valisi”, Konya Ansiklopedisi, C.7, Konya 2014, s.121.

13. C. Çetin, “Ömer Fevzi Paşa (Küçük) (ö. 1295/1878)Osmanlı Dönemi Konya valisi”, Konya Ansiklopedisi, C.7, Konya 2014, s.138.

14. C. Çetin, “Sadeddin Paşa (ö. 1176/1762) Osmanlı DönemiKonya valisi”, Konya Ansiklopedisi, C.7, Konya 2014, s.237.

15. C. Çetin, “Sak, İzzet (d. 1962) Akademisyen”, KonyaAnsiklopedisi, C.7, Konya 2014, s. 273.

16. C. Çetin, “Sefer Paşa (Köse) (ö. 1624) Osmanlı DönemiKonya valisi”, Konya Ansiklopedisi, C. 7, Konya 2014, s. 332.

G-Atıflar

G-1)SCI-expanded, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda veuluslararası nitelikte bilimsel kitaplarda

1.         YÖRÜK,Doğan, “XV-XVI. Asırlarda Akşehir Kent Merkezinin Nüfus Yapısı”, Bilig, Bahar/2008, S. 45, s. 165-198. (Atıf Sayfası 190).

2.         TOPÇU,Sultan Murat, “Suriye’nin İdlip İline Bağlı Cisr-i Şuğur Kasabası’ndaki KöprülüMehmet Paşa’nın Vakıf Eserleri”, Bilig, (Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk DünyasıSosyal Bilimler Dergisi), Sayı 60, Kış 2012, s.237-256.

3.         SÂBÂN, SehîlMuhammed, “Medâin-i Sâlih ve Âsârihâ et-târîhiyye fî Ba’zı Vesâikü’l-Erşîfel-Osmânî”, Derâsât Fî İlmi’l-Âsâr ve’t-Türâs, Mecelleti İlmiye MahkemetiTe’anni bi’l-âsâr ve’t-Türâs ve’l-Hazâret fî el-Cezîreti’l-Arabiyye,el-adedü’s-sâlis, H.1432 / M.2011, er-Riyâd, s.112-155.

G-2) Diğerindeks listelerindeki dergilerde yer alan

1.         AKSOYAK, İ.Hakkı, “Nâbî’nin Tuhfetü’l-Haremeyn’inin Edirneli Nâtık’ınTuhfetü’l-Haremeyn’ine Etkisi: Hikâyeler, Gelenekler, İnanışlar…”, MillîFolklor, 2012, Yıl 24, Sayı 95, s.9-22.

2.         HALAÇ,Hicran Hanım,“45 Numaralı Konya Şeriyye Sicil Defterindeki Menzil SatışlarıIşığında Yol Ağları ve Kat Sayısına Göre Konut Tipolojisi (1714-1715), TurkishStudies, 7/3, Ankara 2012, s. 1437-1448, (Atıf s. 1441)

3.         GÜL,Abdülkadir, “ Osmanlı Döneminde Erzincan Kazasında Ulaşım ve Haberleşme”,History Studies, 3/1, 2012, (Atıf s. 115)

4.         DÜŞÜNMEZ,Döndü, “Tanzimat’ın İlanından Sonra Ordu Kapı Kethüdalığı”, Tarihin PeşindeUluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,  7, Konya 2012,  s. 27‐44. (Atıf s. 29)

5.         DİNGEÇ,Emine, “Bir Menzil Defterine Göre III. Osman Dönemi’nde Yapılan Atamalar”,Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 24, Kütahya 2009, s. 71-79.

6.         DEMİR,Alpaslan, “Konya Şer’iyye Sicillerinde Rıza Senedi Örnekleri 1659-1749)”,History Studies Prof. Dr. Enver KONUKÇU Armağanı, Ankara 2012, s.31-46.

7.         BAŞ, Yaşar,“ XVIII-XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Gebze Menzilhanesi”, Turkish Studies, 8/5,Ankara 2013, s.101-126 ( Atıf s.103, 104, 105, 107 vd.)

8.         BAŞOL,Samettin-Mevlüt Çam, “Keşif ve Tamir Belgelerinin Osmanlı İktisat TarihiAraştırmaları Açısından Önemi (Konya Şer’iye Sicillerinden Örneklerle), AnkaraÜniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S. 27,Ankara 2011, s.1-26.

9.         TAŞĞIN,Ahmet, “Dediği Sultan ve Menkıbı: Konya ve Çevresinde Alevi Bektaşi İzleri”,Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi / 2013 / 66, s. 213-238.

10. ŞAHİN, Arzu, “1824-1828 (H. 1240-1244) Tarihli TarsusŞer’iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi”, Turkish Studies, İsmail YıldırımArmağanı, 9/4, 2014, s. 1061-1084.

G-3) Diğeryurtdışı, yurtiçi dergi, kitap ve proceedings de bulunan

1.         AKÖZ,Alaaddin, “Şehirlerarası, Bölgeler Arası ve Ülkeler Arası Ticaret MerkeziOlarak Şehir İçi Hanları: Konya’da Bir Han ve Bir Cinayet”, CIEPO, UluslararasıOsmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara dönem SempozyumBildirileri, 14-16 Nisan 2011 Uşak, Cilt I, İzmir, Kasım – 2011, s.121-132.

2.         ÇETİN,Emrah, “Franz Taeschner'in Muhtelif Devirlerde Anadolu'nun Yolları Ve CihanMünakalatına Nazaran Vaziyeti İsimli Eseri Üzerine Notlar”, Tarih Okulu Dergisi(TOD) Mart 2014 Yıl 7, Sayı XVII, s. 321-343.

3.         YÖRÜK,Doğan, “Anadolu’nun Sağ Kolu Üzerinde Bir Durak: Ereğli”, CIEPO, UluslararasıOsmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara Dönem SempozyumBildirileri 14-16 Nisan 2011 Uşak, Cilt III, İzmir Aralık – 2011, s.1489-1501.

4.         ÜNAL, MehmetAli Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011.

5.         SOLAK,İbrahim, 51 Numaralı Konya Şer’iye Sicili H. 1140 -1141 / M. 1727-1729, Konya2011.

6.         DURAN,Remzi, “Tarihi Konya Köprüleri (Meram İlçesi)”, Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları veSanat Tarihi Sempozyumu 15-17 Ekim 2008 Bildiriler, İzmir 2010, s.154-165.

 7. ÖZLÜ, Zeynel,“Osmanlılarda Haberleşme ve Tören Ocağı: Peykân-ı Hassa”, Türk Kültürü ve HacıBektaş Velî Araştırma Dergisi, 65, 2013, s. 135-168.  Theses

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Bölüm Başkan Yardımcılığı20162017

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
GRADUATE STUDIES I
THE OTTOMAN HISTORY (1300-1600)
OTTOMAN HISTORY (1300-1600)
OTTOMAN TURKISH
METHODOLOGY AND BIBLIOGRAPHY OF HISTORY
THE METODOLOGY AND BİBLİOGRAPHY OF HISTORY I