FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: PROF.DR. HÜSEYİN MUŞMAL
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF HISTORY OF MODERN AGE
 
E-Mail  hmusmal hotmail.com
Phone 03322231313
Address Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Selçuklu Kampüs Konya
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi19980000
Milli Eğitim Bakanlığı19981998

  Publications:

BİLİMSELÇALIŞMALAR

Grup

Tanım

 

BİLİMSEL/ SANATSAL ÇALIŞMALAR

A -

Uluslararası Çalışmalar

A-3)

Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

       A-3.1.

“Seyahatnameler ve Tarihî Coğrafya Eserlerinde Beyşehir” ,  Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), Haziran 2015, June 2015 Yıl 8, Sayı XXII, ss. 161-187.

       A-3.2.

(Raziye Arıcı İle Birlikte) “Hurufat Defterlerine Göre Meğri (Fethiye) Kazası’ndaki Tekke, Zaviye ve Medreseler, Tekke (Lodge), Zawıya And Medresah In Megrı (Fethiye) Dıstrıct Accordıng To Hurufat Boks”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38, Haziran 2015, s. 396-404.

       A-3.3.

 “Konya Ovası Sulama Projesi Fikrinin Ortaya Çıkışı ve Projeyle İlgili İlk Çalışmalar”, The Journal of Academic Social Science Studies, JASS Studies Number: 33 / Spring I, 2015, Uluslararası Hakemli Dergi International Journal of Academic Social Science Study, s.  11-28.

       A-3.4.

“Beyşehir Regülâtörü (Taş Köprü)”, Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), Mart 2015-March 2015, Yıl 8, Sayı XXI, ss. 357-373.

       A-3.5.

“Küllerinden Doğan Bir Köy: 1955 Yılı Yangını ve Derebucak’ın Yeniden Kuruluşu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Cilt: 8 Sayı: 36, Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015-February 2015 Issn: 1307-9581, s. 364-379.

       A-3.6.

(Müjgan Şahinkaya ile Birlikte ) “1844 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Beyşehir Kazası”, “Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic”, Volume 10/1 Winter 2015, p. 477-510.

       A-3.7.

(İbrahim Kunt ve Mustafa Çetinaslan Birlikte) “Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesindeki Türbelerde Yer Alan Mezar Taşları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Journal Of Studıes In Turkology, Uluslararası Hakemli Dergi / Internatıonal Refereed Journal, Konya 2014, S.35, s. 165–216 (Journal of Studies in Turkology is listed in the index of: MLA, TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT EBSCO)

       A-3.8.

(İbrahim Kunt ve Mustafa Çetinaslan ile Birlikte) “Beyşehir’de Moğol Emiri İsmail Ağa Dönemine Ait Farsça-Arapça Sandukalar”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 9/1 Winter 2014, p. 367-386. (ULAKBİM EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic.)

       A-3.9.

(Mustafa Çetinaslan İle Birlikte), “Konya İli Beyşehir İlçesi Doğanbey Kasabası Mezar Taşları”, History Studies, International Journal of History, Prof. Dr Şerafettin TURAN Amağanı, Volume 6 / 3, 2014, Ankara, Nisan 2014, s. 253-294. (ULAKBİM üyesi Journal of History Studies  Indexed by ASOS, EBSCO, DOAJ, Index COPERNICUS, and Index ISLAMICUS )

       A-3.10.

 “Modernleşme Sürecinde Anadolu’da Bir Ayan: Konya Ayanı Süleyman Bey ve Onun Muhakemesi”, Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:10, 2013, s. 171-194.

      A-3.11.

(Mustafa Çetinaslan İle Birlikte), “ Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Köyü Mezar Taşları, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/7 Summer 2013, p. 323-354. (Turkish Studies dergisi, başta ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic.)

       A-3.12.

(Mustafa Çetinaslan İle Birlikte), “Beyşehir İlçe Merkezindeki Çeçen-İnguş Muhacirlerine Ait Mezar Taşları”, Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), Aralık 2013 December 2013, Yıl 6, Sayı XVI, s. 423-469. Uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir.  Arastirmax ve Research Bible)

 

                                                                                                Doçentlik Sonrası 164

         A-3.13.

(Mustafa Çetinaslan İle Birlikte), “Bir Keşif Defteri Işığında Konya Kapı Camii’nin İnşa Süreci ve Mimari Özellikleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 2, Sayı: 6, 2009, s. 446-480. (EBSCO, MLA, DOAJ, Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, ICAAP, Index Copernicus, Public Knowledge Project (PKP), Journal Seek)

        A-3.14.

“Anadolu’nun İlk Eski Eser (Arkeoloji) Müzesi: Konya Âsâr-ı Atîka Müzesi’nin Kuruluşu”, Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:1, 2009, s. 121-142.

        A-3.15.

 “Tanzimat Reformlarının Uygulanması Hakkında Konya Valisi Selim Paşa’ya Verilen Talimât-ı Seniyye”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 19, Bişkek 2008, s. 105-116.

 

                                                                                            Doçentlik Öncesi: 44,25

A-5)

Uluslararası etkinliklere karma/grup/kişisel olarak kabul edilmek

           A-5.1.

Erasmus Excange Visitor Program (EVP) Freie Universitat Berlin InstitutfürTurkologie,) Berlin /Almanya “

 

                                                                                                  Doçentlik Öncesi: 30

A-6)

Uluslararası kuruluşların yapımı olan CD, plak, kaset, VCD, DVD vb. yayınlarda yer almak.

            A-6.1

TRT Türk Tarafından Yapılan 41 Bölümlük “Kayıp Hazinelerin İzinde” Belgesel Filmi 6.8. 10 ve 12. Bölümlerinde Röportaj

            A-6-2

TRT Okul Tarafından Yapılan 10 Bölümlük Türkiye’nin İnşa Tarihi “Nafıa” Belgesel Filminde 4. ve 5. Bölümlerinde Röportaj

 

                                                                                                 Doçentlik Sonrası: 60

A-7)

 Uluslararası yayınlanmış görsel-işitsel program/belgesel/film (sorumlu /yardımcı)

            A-7.1

Berlin Frie Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Ortaklığıyla Gerçekleştirilen Almanya’da Türk İzleri İsimli Belgesel Yürütücü Yapımcı

 

                                                                                                  Doçentlik Öncesi: 40

 

 

B-

Uluslararası Bildiriler

 

B-1)

Tam metinli bildiriler (Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar) 20 Puan

SÜ. Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Puan Tablosu B maddesi ek 1 açıklaması: (İçeriğinde Türk Dili ve/veya Türk Tarihi vb. konuların yer aldığı bilimsel toplantılar uluslararası özellikleri taşıyorsa, sunun Türk dilinde de yapılsa bu kapsamda değerlendirilir)

     B-1.1.

“Konya Ovası Sulama Projesi Fikrinin Ortaya Çıkışı Ve Projeyle İlgili İlk Çalışmalar”, Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller Sempozyumu, 2, (Hz: Prof. Dr. Şakir Batmaz, Doç. Dr. Özen Tok), Kayseri 2015, s. 411-430.

     B-1.2.

(Sıddıka İnal ile birlikte) “Hurufat Defterleri ve Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri”, 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi Bildiriler Kitabı, 6-8 Mart 2015, Şanlıurfa 2015, s. 119-129.

     B-1.3.

(Müjgan Şahinkaya ile birlikte) “Osmanlı Nüfus Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri: Beyşehir Örneği”, 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi Bildiriler Kitabı, 6-8 Mart 2015, Şanlıurfa 2015, s. 245-257.

     B-1.4.

(Raziye Arıcı ile Birlikte) “Hurufat Defterlerine Göre Meğri (Fethiye) Kazası’ndaki Tekke, Zaviye ve Medreseler”, 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu 2nd International Symposium of  Turgut Reis and  Turkish Maritime History 1-4 Kasım 2013 / 1-4 November 2013 Turgutreis – Bodrum, Bildiriler Kitabı, Haziran 2015.

     B-1.5.

(Berna Burcu Korucu ile birlikte) "II. Dünya Savaşı Sırasında Beyşehir'de İkamet Ettirilen Alman Denizaltı Mürettabatı", Uluslararası Piri reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, 26-29 Eylül 2013, İstanbul, Türk Denizcilik Tarihi Bildiriler, 4. cilt, TTK, Ankara 2014, s. 225-249.

     B-1.6.

 “XVII. Yüzyılın ortalarında Konya’da Mahalle Yaşantısı: Türbe-i Celâliye Örneği”, 2. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi 5-7 Ekim 2012, Bildiriler Kitabı, Konya 2013, s.581-593.

     B-1.7.

“Ramsay Örneğinde Hatunsaray Çevresi Osmanlı Dönemi Kazı Ruhsatları", 1. Uluslararası Hatunsaray (Lystra) ve Çevresi Tarih Kültür ve Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2-4 Ekim 2011, Konya 2011, s. 117-133.

 

                                                                                                 Doçentlik sonrası 131

     B-1.8.

"1901 Yılında Konya\'da Açılan Halı-Kilim Sergisi ve 1899 Tarihli Sergi Talimatnamesi", I. Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi, 1-2 Kasım 2007, Bildiriler Kitabı, (Edt. Ahmet Aytaç), Konya 2007, s. 241-250.

     B-1.9.

 “XIX. Yüzyılın Ortalarında Beyşehir ve Çevresinden Büyükşehirlere Yapılan Göçler”, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 11-13 Mayıs 2006, Konya 2006, s. 269-285. (Doktora Tezinden Faydalanarak Hazırlanmış katsayısı 20x,1,5)

 

                                                                                                   Doçentlik Öncesi 50

B-1.1)

Özet (Abstract) (Yabancı dilde sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

         B-1.1.1

(Müjgan Şahinkaya ile birlikte), “Nüfus ve Temettuat Defterlerine Göre Bozkır Kaza Merkezi’nin Demografik Yapısı, Sosyal Ve Ekonomik Özellikleri (1840–1844)”, Uluslararası Sempozyum Geçmişten Günümüze Bozkır (6-8 Mayıs 2016), Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Konya 2016.

        B-1.1.2.

“Some Determination About Beyşehir Cousın From Past To Present”,  INTE 2015 International Conference on New Horizons in Education, June 10-12 2015, Barcelona Spain.

        B-1.1.3.

“The Incidents of Violance to Woman and Abortion According to Court Records of Konya at The First Half of XVIII. Century," Proceedings of International Academic Conferences, International Institute of Social and Economic Sciences 03 June 2014, 10th International Academic Conference, Vienna 2014.

        B-1.1.4.

“From Banner To Dıstrıct: The Admınıstratıve Structure Of Beyşehır In Tanzımat Perıod”, 4th. International Science and Technology Conference (ISTEC), June 25-27 2013, Roma İtaly.

        B-1.1.5.

‘An Ayan in Anatolia During The Reform Process: Süleyman Bey and His Trial” CIEPO – Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes, 20. Ciepo 27 Haziran- 1 Temmuz 2012 Retimmo- Girit-Yunanistan.

       B-1.1.6.

Hüseyin Muşmal, “Eşrefoğulları’ndan Günümüze Beyşehir Kent Merkezi’nin Demografik Gelişimi”, Uluslararası Orta Anadolu Ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü Ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları – 11-13 Eylül 2014, Beyşehir Konya 2014

       B-1.1.7.

Hüseyin Muşmal, Müjgan Şahinkaya, “Konya Mahkemesi Kayıtlarına Göre Aile İçi Şiddet Ve Çocuk Düşürme Vakaları (1650–1750)”, Canik Belediyesi V.Uluslararası Canik Sempozyumu, 01-03 Nisan 2016, Samsun 2016.

       B-1.1.8.

Hüseyin Muşmal, Müjgan Muşmal, “Osmanlı’nın Son Döneminde Konya Vilayeti’nde Meteorolojik Afetler ve Etkileri”, İNOCTE 2016, İnternational New Tendencies Congress in Otoman Researches, Octeber 7-9, 2016 Sarajevo 2016.

       B-1.1.9.

Hüseyin Muşmal, “Nasreddin Hodja And His Tomb As A Historical Figure”, İHANAS 2016, İnternational Human And Nature Siciences Problems And Solution Seeking Congress, Octeber 7-9, 2016 Sarajevo 2016.

 

                                                                                           Doçentlik Sonrası 132,75

      B-1.1.10.

(Ramazan Çalık ile birlikte), “Avrupa Birliği ile Tarihi ve Kültürel İlişkilerin Geliştirilmesi Projesi: Türkiye-Almanya Örneği”, I. Uluslar arası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 8-10 Ekim 2009.

 

                                                                                                   Doçentlik öncesi 15

C-

Uluslararası Kitap

C-3

 Editörlük

C-3.1.

Das Erste Internationale Symposium zu den Duetsch Türkishen Historichen

Kulturellen Beziehungen (Edt. Doç. Dr. Ramazan Çalık-Prof. Dr. Claus Schonig,

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Muşmal), Konya 2010.

 

                                                                                               Doçentlik 50

D -

Ulusal Çalışmalar

D-1)

Araştırma makalesi (hakemli) 10 Puan

D-1.1.

(Mustafa Çetinaslan ve İbrahim Kunt ile Birlikte), “Beyşehir Yöresinde XV. XVI. Yüzyıl ait Sandukalar”, İstem İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, Yıl 11, 22, Konya 2013, s. 95-116.

 

                                                                                                Doçentlik Sonrası: 4,6

D-1.2.

"Konya Eyaleti Ilgın Kazası'nda Yaşanan 1866 Depremi Üzerine Bir İnceleme", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, Konya 2008, s. 517-528. (TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve uluslararası indeks kuruluşu DOAJ ve EBSCO.)

D-1.3.

"1867 Konya Çarşısı Yangını ve Etkileri Üzerine Bir İnceleme Denemesi", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2008, C. 32, No:1, Sivas 2008, s. 97-116. (ULAKBİM, IBSS ve EBSCO Tarafından Endekslenmektedir.)

D-1.4.

"XIX. Yüzyılın Ortalarında Çumra’nın Sosyo-Ekonomik Görüntüsü (10353 Numaralı Temettuat Defterine Göre)", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 24, Konya 2008, s. 253-276. (MLA International Bibliography ABD).

D-1.5.

“Beyşehir Kazası Kurucaova Köyü’nde Yaşanan 1909 ve 1932 Yılı Afetleri ve Afet Sonrasında Yeniden Yapılanma Faaliyetleri”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Sayı: 16, Konya 2006, s. 69-90.

D-1.6.

“Konya Vilayetinin Islahı ve İmarı Hakkında 9 Eylül 1880 Tarihli Bir Layiha”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S.17, Konya 2007, s.119-134.

D-1.7.

“XX. Yüzyılın Başlarında Beyşehir Gölü ve 1910-1911 Yılları Büyük Taşkın Hadiseleri", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 23, Konya 2008, s. 219-262.

D-1.8.

“XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda Beyşehir Kenti’nde Bulunan Müesseseler ve Vakıfları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.19, Konya 2006, s. 231-264.

D-1.9.

“1640-1650 Yıllarında Konya’da Sosyal ve Ekonomik Hayata Dair Bazı Tespitler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 20, Konya 2006, s.201-232.

 

                                                                                               Doçentlik Öncesi 80

D-1.1)

Derleme, Vaka takdimi, Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya Makale Tahlili, Editöre Mektup, Özet, Tartışma vb. (hakemli)

D-1.1.1

 “Muhittin Tuş’un Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya Adlı Eseri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 7, Konya 2002, s.377-379. 

 

                                                                                                    Doçentlik Öncesi 5

E-

Ulusal Bildiriler

E-1

Tam Metinli Bildiriler 8 puan

           E-1.1.

 “Temettuat Defterlerine Göre Doğanhisar Kaza Merkezinde Sosyal ve Ekonomik Hayat” -I. Ulusal Doğanhisar ve Çevresi Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 5-7 Ekim 2012, Doğanhisar-Konya, Bildirler Kitabı, Konya 2013, s. 205-226.

 

                                                                                                    Doçentlik Sonrası 8

           E-1.2.

"10353 Numaralı Temettuat Defterine Göre XIX. Yüzyılın Ortalarında Çumra’nın Sosyo-Ekonomik Görüntüsü”, Medeniyetin Beşiği Tarımın Öncüsü Çumra Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, Kültür, C. 2, s. 485-501.

           E-1.3.

“XIX. Yüzyılın Ortalarında Bozkır Kazası’nın İdari Durumu, Nüfus Özellikleri ve Nüfusun Mesleki Yapılanması”, Bozkır’ın Dünü ve Bugünü Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 12 Kasım 2006, Konya 2007, s.87-107.

 

                                                                                                    Doçentlik öncesi 16

E-1.1)

Özet (Sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

E-1.1.1.

“Nüfus Defterlerine Göre XIX. Yüzyılın Ortalarında Ilgın Kazası” II.Ulusal Ilgın Sempozyumu, 27 Eylül 2013, Ilgın-Konya

 

                                                                                                    Doçentlik Sonrası 6

F-

Ulusal Kitap

   F-1)

Kitap yazarlığı

           F-1-1

(Berna Burcu Korucu ile birlikte) Beyşehir Gölü ve Adalarında Hayat, Palet Yayınları, Konya 2014.

           F-1-2

Bir Bilim Adamının Berlin Günlüğü, Aybil Yayınları Konya 2011.

 

 

                                                                                                   Doçentlik sonrası 68

           F-1-3

Osmanlı Devleti’nin Eski Eser Politikası, Konya Vilayeti Örneği (1876-1914), Kömen Yayınları, Konya 2009.

           F-1-4

Yabancıların İzinde Osmanlı, Konya ve Çevresi’nde Araştırma Yapan Yabancılar (1876-1914), Me-Sa Yayınları, Konya 2009.

 

                                                                                                    Doçentlik öncesi 80

        F-3)

Kitap içinde bölüm yazarlığı

            F-3.1.

“Osmanlı Döneminde Konya", Kısa Konya Tarihi (Editör: Prof. Dr. Caner Arabacı), TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yay, Konya 2016, s. 103-163.

            F-3.2.

(Bayram Ürekli ile birlikte) "Konya'da Faaliyet Gösteren Esnaf Grupları ve Tarihi Meslekler", Kaybolmuş ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler, Konya Kitabı XV, Konya Ticaret Odası İpek Yolu Özel Sayısı, Konya 2016, s. 85-106.

            F-3.3.

(Bayram Ürekli ile birlikte)  "Geçmişten Günümüze Meslekler", Kaybolmuş ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler, Konya Kitabı XV, Konya Ticaret Odası İpek Yolu Özel Sayısı, Konya 2016, s. 29-84.

            F-3.4.

(Merve Sönmez ile Birlikte) “İbrahim Hakkı Konyalı'nın Beyşehir İle İlgili Çalışmaları”, Şehirlerin Sevdalısı İbrahim Hakkı Konyalı Armağanı, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Konya 2015, s. 201-218.

            F-3.5.

“Suphi Bey: Heyeti Temsiliye Dönemi Konya Valisi”, Konya Ansiklopedisi, C. 8, Edt. Muhammet Ali Orak, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2015, s. 157-158.

            F-3.6.

“Selim Mehmet Paşa Haseki”, Konya Ansiklopedisi, C. 8, Edt. Muhammet Ali Orak, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2015, s. 4-5.

            F-3.7.

“Şevkabad Köşkü”, Konya Ansiklopedisi, C. 8, Edt. Muhammet Ali Orak, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2015, s. 229-230.

            F-3.8.

“Osmanlı’nın Yeşil Meramı: Meram’da Bağcılık ve Bahçecilik”, Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü Meram, Edt. Prof. Dr. Ali Boran Meram Belediyesi, Mebkam, Konya 2014, s. 458-480.

            F-3.9.

“Vali Muammer Muşmal”, Konya Ansiklopedisi, C. 7, Edt. Muhammet Ali Orak, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2014 s. , s. 35-36.

          F-3.10.

“Konya Asar-ı Atika Müzesi”, Konya Ansiklopedisi, C. 6, Edt. Muhammet Ali Orak, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2014 s. , s. 7-10

          F-3.11.

“XVIII. Yüzyılda Beyşehir Sancak Yönetimi ve Yöneticileri”, Prof. Dr. Nejat Göyünç Hatıra Sayısı, (Edt. Prof. Dr. Hasan Bahar), Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konya 2013, s. 365-392.

         F-3.12.

 “Sillian Non-Muslims in Service Of The Sultan Alaeddin Foundation İn Konya İn The Nid 17th Century”, Sille Hagia Eleni Museum, (Edt. İlker Mete Mimiroğlu),  Selçuklu Belediyesi Yayınları, Konya 2013, s. 54-64.

         F-3.13.

“XVII. Yüzyılın Ortalarında Konya’da Sultan Alaeddin Vakfına Hizmet Eden Silleli Gayrimüslimler”, Sille Kitabı, (Edt. İ. Mete Mimiroğlu), Konya 2013, s. 54-64

         F-3.14.

“1750-1900 Yılları Arasında Konya”, Konya Ansiklopedisi, C. 5, Edt. Muhammet Ali Orak, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay, Konya 2013, s. 271-275.

         F-3.15.

“Konya Halıcılığının Tarihçesi”, Konya Ansiklopedisi, C. 4, Edt. Muhammet Ali Orak, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2012, s.153-155.

         F-3.16.

“Türk Hâkimiyeti Devrinde Hüyük”, Konya Ansiklopedisi, C. 4, Edt. Muhammet Ali Orak, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2012, s.262-263.

         F-3.17.

“Eşrefoğlu Seyfeddin Süleyman Bey”, Konya Ansiklopedisi, C. 3, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya 2012, s. 271-272.

         F-3.18.

“Eşrefoğlulları”, Konya Ansiklopedisi, C. 3, Edt. Muhammet Ali Orak, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2012, s. 274-275.

         F-3.19.

“Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Döneminde Derebucak”, Konya Ansiklopedisi, C. 3, Edt. Muhammet Ali Orak, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2012, s.64-65.

         F-3.20.

"Çarşı Yangını", Konya Ansiklopedisi, C. 2, Edt. Muhammet Ali Orak Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2011, s. 298-300.

         F-3.21.

"Beyşehir: Osmanlı Döneminde Beyşehir Kazası'nda Tekke ve Zaviyeler", Konya Ansiklopedisi, C. 2, Edt. Muhammet Ali Orak, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2011, s. 109-110.

 

                                                                                             Doçentlik Sonrası 203,5

         F-3.22

“XVII. Yüzyıl Ortalarında Konya Mahalleleri”, Konya IV, İpek Yolu Özel Sayı,

 Edt. Doç. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ), Konya 2002, s. 71-78

         F-3.23.

“Beyşehir’in Tarihçesi”, Tarihten Bugüne ve Geleceğe Uzanan Konya Beyşehir 2000 Rehberi, C. I, Konya 2000, s.93-95.

 

                                                                                                    Doçentlik öncesi 20

G-

Atıflar

G-1)

SCI-expanded, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen her atıf için

G-1.1.

Osmanlı Devleti'nin Eski Eser Politikası, Kömen Yayınları Konya 2009.

         G-1.1.1

Fatma Gül Demirel, Sultan II. Abdülhamid’in Mirası, İstanbul’da Kamu Binaları, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul 2011, s. 66.

         G-1.1.2

Nuran Koyuncu, Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Din ve Vicdan Hürriyetleri Bağlamında Mâbedlerinin Hukuki Statüsü, Konya 2014, s. 173.

         G-1.1.3

Abdulhamit Kırmızı, Avlonyalı Ferid Paşa, İstanbul 2014, s. 469.

        G-1.1.4

Ali Sönmez, Osmanlı Devleti’nde Eski Eser Kaçakçılığı Truva Örneği, İstanbul 2014, s. 2.

        G-1.1.4.

Fatih Çolak, Almanların Konya ve Çevresindeki Faaliyetleri (19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl Başı), Konya 2014, s.193.

G-1.2.

“XIX. Yüzyılın Ortalarında Çumra’nın Sosyo-Ekonomik Görüntüsü (10353 Numaralı Temettuat Defterine Göre)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 24, Konya 2008, s. 253-276.

        G-1.2.1.

Arif Kolay, İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy, Çekmeköy Belediyesi, İstanbul Tarihsiz, s. 263.

G.1.3.

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Beyşehir ve Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1790-1864), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 2005.

         G-1.3.1

İbrahim Solak, “Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anadolu’da Arıcılık”, Prof. Dr. Nejat Göyünç Hatıra Sayısı, Edt. Prof. Dr. Hasan Bahar, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konya 2013, s. 362.

        G-1.3.2.

Halis Akıncı, Osmanlı Döneminde Kıreli Kazası Hüyük İlçesi ve Köyleri Vakıf Eserleri, Çizgi Kitabevi, Konya 2010, s. 787.

        G-1.3.3.

Mehmet Karayaman, Üzümlü Kasabası Tarihi, Uşak 2012, s.7

        G-1.3.4.

Ahmet Çaycı, Eşrefoğlu Beyliği Dönemi Mimari Eserleri, Ankara 2008, s. 19

G-1.4.

"Konya Eyaleti Ilgın Kazası'nda Yaşanan 1866 Depremi Üzerine Bir İnceleme", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 20, Konya 2008, s. 517-528

        G-1.4.1.

Güçlü Tülüveli, “Historical Seismicity in the Middle East: new insights from Ottoman primary sources (sixteenth to mid-eighteenth centuries)” Journal of Seismology, October 2015, Volume 19, Issue 4, pp 1003-1008 First online: 13 June 2015, s. 1004.

G-1.5.

XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Konya’da Sosyal ve Ekonomik Hayat (1640-1650), (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi), Konya 2000, 

        G-1.5.1.

İbrahim Solak, “51 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (H. 1140-1141/ M. 1727-1729)”, Şehirlerin Sevdalısı İbrahim Hakkı Konyalı Armağanı, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Konya 2015 s. 882.

       G-1.5.2.

Sam White, Rethinking Disease In Ottoman History, Int. J. Middle East Stud. 42 (2010), s.556.

       G-1.5.3.

Yaşar Erdemir, Saim Cirtil, Selda Özgün, “Konya Bibliyoğrafyası, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Mimarlık Tarihi, Etnografya”, Konya 2003, s. 52.

       G-1.5.4.

Kent Araştırmaları Bibliyografyası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2001, s.374.

       G-1.5.5.

Sedat Bingöl, Nineteenth-Century Ottoman Neighbourhoods Visited by Courage, Sleeplessness and Dead Bodies, Middle Eastern Studies, Volume 51, Issue 2, 2015, 254-268 (DOI 00263206.2014.947475)

G-1.6.

“XX. Yüzyılın Başlarında Beyşehir Gölü ve 1910-1911 Yılları Büyük Taşkın

Hadiseleri", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 23, Konya 2008, s. 219-262.

       G-1.6.1.

Çiğdem Çiftçi, H.Filiz Alkan Meşhur, M. Serhat Yenice, Fadim Yavuz, Sinan Levend, “Urban Regeneration Strategies In Hıstorical City Center Of Beysehir-Konya / Türkiye”, Urban Transformatıon: Controversıes, Contrasts And Challenges, 14th Iphs Conference 12-15 July 2010 İstanbul-Turkey, s.4.

        G-1.6.2.

Cemal Çetin, Ulak, Yol, Durak, Anadolu Yollarında Padişah Postaları, (Menzilhaneler) (1690-1750), Konya 2011, s. 73.

        G-1.6.3.

Oktay Kızılkaya, Tolga Akay, II. Abdülhamid’in Tarımsal Kalkınma Hamlesi, Ankara 2014, s.17.

        G-1.6.4

Remzi Duran, Ali Baş, Ruhi Özcan, Tarihi Konya Köprüleri, Konya 2016, s.

        G-1.6.5

Remzi Duran, Ali Baş, Ruhi Özcan, Konya Su Değirmenleri, s.254.

        G-1.6.6

İrfan Unutmaz, Anadolu’da Antik Dönemden Günümüze Su Mühendisliği Harikaları, İstanbul 2013, s.292.

G-1.7.

 “Beyşehir’in Tarihçesi”, Tarihten Bugüne ve Geleceğe Uzanan Konya Beyşehir (Derebucak-Hüyük) 2000 Rehberi, C. 1, Konya 2000.

        G-1.7.1.

Yaşar Erdemir, Saim Cirtil, Selda Özgün, “Konya Bibliyoğrafyası, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Mimarlık Tarihi, Etnografya”, Konya 2003, s. 141

 G-1.8

“1901 Yılında Konya'da Açılan Halı-Kilim Sergisi ve 1899 Tarihli Sergi Talimatnamesi", I. Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi, 1-2 Kasım 2007, Bildiriler Kitabı (Edt. Ahmet Aytaç), Konya 2007.

        G-1.8.1

Kerim Sarıçelik, Konya’da Modern Eğitim Kurumları (1869-1919), Konya 2010, s.209,

G-1.9.

Yabancıların İzinde Osmanlı, Konya ve Çevresinde Araştırma Yapan Yabancılar (1876-1914), Konya 2009. 

         G-1.9.1

Filiz Çakır Phillip,Türk-Alman İlişkilerinin Sanata ve Müzeciliğe Yansımaları: Friedrich Sarre ve Ernst Kühnel,” I. Uluslar arası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 8-10 Ekim 2009 (Edt. Prof. Dr. Claus Schonig, Doç. Dr. Ramazan Çalık, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Muşmal), Konya 2010, s.136,

        G-1.9.2.

Ahmet Yüksel, “The Germans Who Came To The Otoman Country İn The Period Of Sultan Abdulhamid II or Scientific Cultural and Touristic Purposes”, I. Uluslar arası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 8-10 Ekim 2009 (Edt. Prof. Dr. Claus Schonig, Doç. Dr. Ramazan Çalık, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Muşmal), Konya 2010, s.753,

        G-1.9.3.

Muhammed Güçlü, “Late XIX. Century Antalya According to The German Travel”, I. Uluslar arası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 8-10 Ekim 2009 (Edt. Prof. Dr. Claus Schonig, Doç. Dr. Ramazan Çalık, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Muşmal), Konya 2010, s. 673.

        G-1.9.4.

Hatice Palaz Erdemir, Halil Erdemir, “Belgeler Işığında Almanların Osmanlı Devletinde Yaptıkları Eskiçağ ve Arkeoloji Çalışmaları”, I. Uluslar arası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 8-10 Ekim 2009 (Edt. Prof. Dr. Claus Schonig, Doç. Dr. Ramazan Çalık, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Muşmal), Konya 2010, s. 228

        G-1.9.5.

Fatih Çolak, Almanların Konya ve Çevresindeki Faaliyetleri (19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl Başı), Konya 2014, s.190.

        G-1.9.6.

Güngör Karauğuz, “Batılıların Arkeolojik Faaliyetlerinin Sevr Antlaşmasına Yansıması ve Etkileri: Kısa Bir Anadolu Arkeolojisi Tarihi”, Eski Anadolu Araştırmalarına ve Hititlere Adanmış Hayat Ahmet Ünal Armağanı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, (Edy: Sedat Erkut, Özlem Sir Gavaz), İstanbul 2026, s. 305 vd.

G-1.10

 “Yrd. Doç. Dr. Zeki Atçeken'in - Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması - Adlı Eseri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.4, Konya 1998, s.509-515.

      G-1.10.1.

Bayram Ürekli, Doğan Yörük, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Yayın Kataloğu, Konya 2003, s. 284

G-1.11.

 “Muhittin Tuş’un Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya Adlı Eseri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 7, Konya 2002, s.377-379

      G-1.11.1.

Bayram Ürekli, Doğan Yörük, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Yayın Kataloğu, Konya 2003,

G-1.12.

“Konya Vilayetinin Islahı ve İmarı Hakkında 9 Eylül 1880 Tarihli Bir Layiha”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S. 17, Konya 2007, s.119-134.

      G-1.12.1.

Oktay Kızılkaya, Tolga Akay, II. Abdülhamid’in Tarımsal Kalkınma Hamlesi, Ankara 2014, s.18.

     G-1.12.2.

Fatih Çolak, Almanların Konya ve Çevresindeki Faaliyetleri (19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl Başı), Konya 2014, s.95.

G-1.13.

(Mustafa Çetinaslanla birlikte), “ Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Köyü Mezar Taşları, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/7 Summer 2013, p. 323-354.

       G-1.13.1

Mustafa Çetinaslan, Taşların Dili, İnegöl Mezarlıkları ve Mezar Taşları, İnegöl 2014, s.2.

G-1.14.

(Mustafa Çetinaslan İle Birlikte), “Beyşehir İlçe Merkezindeki Çeçen-İnguş Muhacirlerine Ait Mezar Taşları”, Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), Aralık 2013 December 2013, Yıl 6, Sayı XVI, s. 423-469. Uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir.  Arastirmax ve Research Bible)

      G-1.14.1

Mustafa Çetinaslan, Taşların Dili, İnegöl Mezarlıkları ve Mezar Taşları, İnegöl 2014, s.9

G-1.15.

“XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Beyşehir Kenti’nde Bulunan Müesseseler ve Vakıfları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 19, Konya 2006, s. 231-264.

      G-1.15.1

İsmail Efe, Eşrefoğlu Camii ve Külliyesi, Konya 2013, s. 39.

      G-1.15.2

Ahmet Çaycı, Eşrefoğlu Beyliği Dönemi Mimari Eserleri, Ankara 2008, s. 19

      G-1.15.3

Oya Pancaroğlu, “Beyşehir”, The Encyclopedia of İslam Three, 2013-2 Leiden 2013, s.55

      

                                                                                                  Doçentlik Öncesi 65

G-2)

Diğer indeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlar daki her atıf için

G-2.1.

Yabancıların İzinde Osmanlı, Konya ve Çevresi’nde Araştırma Yapan Yabancılar (1876-1914), Me-Sa Yayınları, Konya 2009.

        G-2.1.1.

Hatice Palaz Erdemir, Halil Erdemir, “Alman Emperyalizmi Ve Osmanlı Topraklarında Arkeoloji”, Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), Eylül 2013 September 2013 Yıl 6, Sayı XV, s. 266 vd.

        G-2.1.2.

Süreyya Eroğlu, “Arşiv Belgeleri Bağlamında, W.M. Ramsay’in Pisidia

Antiokheia Çalışmalarının Yeniden Değerlendirilmesi”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences, Mayıs 2012, S. 25, s.127.

        G-2.1.3.

Ahmet Yüksel, “II. Abdulhamid Döneminde Bilimsel, Kültürel Ve Turistik Amaçlarla Osmanlı Ülkesine Gelen Almanlar”, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science, Volume 5 Issue 5, s.  421.

        G-2.1.4.

Gülsün Acar, “Avrupa Merkezciliğini Aşma Noktasında; Avrupa Merkezciliğinin Eski Çağ Tarihi Üzerinden İnşasına Bir Bakış”, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi  Bildiriler Kitabı – III, İstanbul 2013, s. 651.

        G-2.1.5.

Tolga Bozkurt, “Seyahatnamelerde Beypazarı”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2012, Sayı: 8 Sayfa: 260.

        G-2.1.6.

Nemci Uyanık, “Yabancıların İzinde Osmanlı: Konya ve Çevresinde Araştırma Yapan Yabancılar”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 2, 2009,s. 281-283,

G-2.2.

Osmanlı Devleti’nin Eski Eser Politikası, Konya Vilayeti Örneği (1876-1914), Kömen Yayınları, Konya 2009.

        G-2.2.1.

Gülsün Acar, “Avrupa Merkezciliğini Aşma Noktasında; Avrupa Merkezciliğinin Eski Çağ Tarihi Üzerinden İnşasına Bir Bakış”, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi  Bildiriler Kitabı – III, İstanbul 2013, s. 65.

        G-2.2.2.

Naim Ürkmez, “İskenderun’da Bulunan ve Ele Geçirilen Eski Eserler”, History Studies, A Tribute To Prof. Dr. Şerafettin Turan, Volume 6 Issue 3, April 2014, s. 352.

G-2.3.

“Yrd. Doç. Dr. Zeki Atçeken’in Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması Adlı Eseri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 4, Konya 1999, s.509-515

        G-2.3.1.

Doğan Yörük, “Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bibliyografyası (1-9)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 2003, s. 543-559.

G-2.4.

(Müjgan Şahinkaya ile birlikte), “1844 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Beyşehir Kazası”, Turkish Studies - nternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10/1 Winter 2015, p.492.

       G-2.4.1.

Doğan Yörük, Aynur Karadoğan, “Çayan Derbendinde Demografik Eğilimler (1840-1845)”, History Studies, 7, 167-190, 2015, s. 174.

       G-2.4.2.

Abdulkadir Gül, “Son Dönem Osmanlı Taşrasında Yaşanan İç Göçlere Dair Bazı Değerlendirmeler (Eğin Kazası Örneği)”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/13 Fall 2015, s. 106.

G-2.5.

"1867 Konya Çarşısı Yangını ve Etkileri Üzerine Bir İnceleme Denemesi", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2008, C. 32, No:1, Sivas 2008, s. 97-116.

       G-2.5.1.

Kadriye Topçu, S. Güven Bilsel, “Geleneksel Gaziantep Çarşısının Mekânsal Kalite Açısından Değerlendirilmesi”, Artium, C. 4, S. 1, 2016, s.59.

G.2.6

"XIX. Yüzyılın Ortalarında Çumra’nın Sosyo-Ekonomik Görüntüsü (10353 Numaralı Temettuat Defterine Göre)", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 24, Konya 2008, s. 253-276.

        G-2.6.1.

Yereli, A.B. , A.M. Köktaş, I.Ş. Selçuk, “Sorgun Kazası XIX. Yüzyıl Temettüat Defterleri Üzerinden Gelir Dağılımı ve Göreli Yoksulluk Üzerine Bir İnceleme”, Sosyoekonomi, 23, 2015, s. 122.

        G-2.6.2.

Metin Menekşe, XIX. Yüzyıl Ortalarında Seyitgazi Kazası Künbet Köyü’nün Sosyal ve Ekonomik Yapısı (9184 Numaralı Temettuât Defterine Göre), History Studies, Volume 7 Issue 1, A Tribute to Prof. Dr. İbrahim GÜLER, March 2015, p. 103.

        G-2.6.3.

Ferhat Berber, Temettüât Kayıtlarına Göre Manisa Koldere Çiftliği Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Durumu (1844-1845), Akademik Bakış, C. 7, S.13 Kış 2013, s. 255.

        G-2.6.4.

R. Arslan, A. Takım, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bartın’ın Ekonomik Yapısı”, Karadeniz Araştırmaları, Güz 2013, S.39, s.144.

        G-2.6.5.

Erdoğan Keleş, 1”9. Yüzyıl Ortalarında Gevrek Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı (14652 Numaralı Temettuât Defterine Göre), Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi I, 2011, s. 3.

       G-2.6.6.

Arif Kolay, “XIX. Yüzyılın Ortalarında Kütahya'nın Gireği Nahiyesine Bağlı Bezirgân Köyünün Sosyoekonomik Yapısı (Temettüat Ve Nüfus Defterlerine Göre)”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences Kütahya Özel Sayısı, Kasım 2014, s. 148.

       G-2.6.7.

Ahmet Cengiz, “Temettüat Defterine Göre XIX. Yüzyılın Ortalarında Pursaklar’da Sosyo-Ekonomik Yapı”, Tarihin Peşinde-Uluslararası Tarih Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,  S. 4, 2010, s.17.

G-2.7.

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Beyşehir ve Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1790-1864), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 2005.

       G-2.7.1.

Doğan Yörük, Aynur Karadoğan", Çayan Derbendinde Demografik Eğilimler (1840-1845) ", History Studies, 7, , 167-190, 2015, s. 174.

       G-2.7.2.

Taş, B., Yiğit, İ. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Beyşehir Kazası’nda Nüfus”, Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi, C. XXIX, S.81, 2011. s. 509.

       G-2.7.3.

Cemal Çetin, “İşlevleri ve Özellikleri Bakımından Konya Menzilleri (XVII.-XVIII. Yüzyıllar), Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 21, Konya 2007, s. 336.

       G-2.7.4.

Sinan Gönen, “Efsanelere Göre İnsan Adlarından Kaynaklanan Yerleşim Yeri Adları Ve Beyşehir Adı”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Dergisi, 2007, S. 17, s. 260.

       G-2.7.5.

İbrahim Solak, “Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anadolu’da Meyve Sebze Üretimi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.24, Konya 2008, s.249.

       G-2.7.6.

Sinan Gönen, “Efsanelere Göre İnsan Adlarından Kaynaklanan Yerleşim Yeri Adları ve Beyşehir Adı”, ”I. Uluslar arası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu 11-13 Mayıs 2006, Bildiriler Kitabı, Konya 2006, s. 706

       G-2.7.7.

Barış Sarıköse, “Hurufat Defterlerine Göre Beyşehir Kazası’nda Klasik Eğitim Kurumlarından Medreseler”, I. Uluslar arası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu 11-13 Mayıs 2006, Bildiriler Kitabı, Konya 2006, s. 98-99-

       G-2.7.8.

Doğan Yörük, “1843 Tarihli Cizye Defteri’ne Göre Aksaray Kazası’ndaki Gayrimüslimler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 170, Ekim 2007, s. 147.

       G-2.7.9.

Mehmet Yılmaz, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Hatunsaray Nahiyesinde Nüfus ve Nüfus Hareketleri, Uluslar arası Hatunsaray (Lystra) ve Çevresi Tarih Kültür ve Turizm Sempozyumu, Konya 2012,  s. 313

       G-2.7.9.

Doğan Yörük,  H.1259/ M.1843 Tarihli Cizye Defterlerine Göre Kayseri’de Rum Ve Ermeniler, Turkishstudies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 8/11 Fall 2013, P. 439-466, ANKARA-TURKEY, s. 465

G-2.8.

(Mustafa Çetinaslanla birlikte), “ Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Köyü Mezar Taşları, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/7 Summer 2013, p. 323-354

         G-2.8.1

H. Kamil Biçici, “Ankara Vakıf Eserleri Müzesinde Sergilenen Cami Saatlerinin Sanat Tarihi Açısından İncelenmesi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9/10 Fall 2014, s. 127.

G-2.9

"Konya Eyaleti Ilgın Kazası'nda Yaşanan 1866 Depremi Üzerine Bir İnceleme", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 20, Konya 2008, s. 517-528.

         G-2.9.1

Zafer Atar, “Fotoğraflarla 1899 Aydın-Denizli Depremi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies, XIII/27, 2013, s.6.

        G-2.9.2.

Muhammed Yazıcı, “1851 Meğri Depremi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 28, Bahar 2012, s. 114

       G-2.9.3.

Ali Rıza Gönüllü, “Güneybatı Anadolu Bölgesinde Meydana Gelen Depremler (1851-1971), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 74, C. XXV, Temmuz 2009.

G-2.10

(Mustafa Çetinaslan ile birlikte) “Bir Keşif Defteri Işığında Konya Kapı Camii’nin İnşa Süreci ve Mimari Özellikleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 2, Sayı: 6, 2009, s. 446-480

       G-2.10.1

Samettin Başol, Mevlüt Çam, “Keşif Ve Tamir Belgelerinin Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları”, OTAM, 27/Bahar 2010, s. 5.

       G-2.10.2

Çiğdem Temple, Konya’da Bulunan Yivli ve Düğüm Motifli Sütunlar, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/10 Fall 2014, s. 1021.

G-2.11

“Konya Ovası Sulama Projesi Fikrinin Ortaya Çıkışı Ve Projeyle İlgili İlk Çalışmalar”, Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller 2, (Hazırlayanlar: Prof. Dr. Şakir Batmaz, Doç. Dr. Özen Tok, Kayseri 2015, s. 411-430.

       G-2.11.1

Ertan Gökmen, “Gediz Nehrinden İstifade İle Menemen Ovasını Sulamaya ve Köylerine İçme Suyu Temin Etmeye Yönelik Bir İmtiyaz Teşebbüsü”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl 14, Bahar 2016, S. 20, s.119.

G-2.12

1640-1650 Yıllarında Konya’da Sosyal ve Ekonomik Hayata Dair Bazı Tespitler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.20, Konya 2006, s.201-232.

       G-2.12.1

Ahmet Akşit, “Selçuklular Devrinde Kent İskânı ve Mahalleler”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 2014, s. 75.

       G-2.12.2

 Hicran Hanım Halaç, “1714-1715 Yılları Arasında Konya’daki Mahallelerin Konut Yayılımlarının 45 Numaralı Şeriye Sicil Defterindeki Menzil Satış Belgeleri Işığında Çözümlemesi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 7/4, Fall 2012, s. 1981.

      G-2.12.3

Alberto Fabio Ambrosıo, “Celâleddînİ Rûmî, Mevlevîler Ve Konyalı Hıristiyanlar Dünyada Mevlana İzleri”, SÜMAM Yayınları: 5 / Bildiriler Serisi: 2 / Yıl: 2010, s. 418.

      G-2.12.4

Cemal Çetin, “Anadolu’da Kapıya Katran Sürme Vak’aları: Konya Şer’iye Sicilleri Işığında Hukukî, Kültürel Ve Toplumsal Boyutları (1645-1750)”,  Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/1 Winter 2014, s. 137.

     G-2.12.5

Mehmet Sait Şahinalp, Veysi Günal, “Osmanlı Dönemi Anadolu Şehirleri Çarşı Sisteminin Fonksiyonel Analizi”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/8 Spring 2016, p. 335-360.

      G-2.12.6

Raif Kaplanoğlu, “Mahalle Hukukunda “Hüsn-İ Hâl”, “Sû-İ Hâl” Ve Mahalleden İhraç Kararları”, Bursav, Bursa Araştırmaları, Yıl:10 Sayı:36 Bahar 2012, s. 56

G-2.13.

“Beyşehir Kazası Kurucaova Köyü’nde Yaşanan 1909 ve 1932 Yılı Afetleri ve Afet Sonrasında Yeniden Yapılanma Faaliyetleri”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S. 16, Konya 2006, s. 69-90.

      G-2.13.1

Ali Rıza Gönüllü, “Osmanlı Devletinin Son Döneminde Meydana Gelen Sel Baskınları (1857-1913)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 28, Konya 2010, s.355.

      G-2.13.2.

Alim Gür, Fatma Üçler, “Başlangıcından Günümüze, Edebiyat Dergisi Bibliyografyası (1981-2007)”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 2008, S. 19, s. 334.

G-2.14.

“Konya Vilayetinin Islahı ve İmarı Hakkında 9 Eylül 1880 Tarihli Bir Layiha”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S. 17, Konya 2007, s.119-134.

      G-2.14.1

Esat Aktaş, “18 Eylül 1880 Tarihli Bir Layihaya Göre  Kastamonu Vilayeti”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences, S. 54, Haziran 2015, s. 225.

      G-2.14.2

Alim Gür, Fatma Üçler, “Başlangıcından Günümüze, Edebiyat Dergisi Bibliyografyası (1981-2007)”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 2008, S. 19, s. 334.

G-2.15.

“XVII. Yüzyıl Ortalarında Konya Mahalleleri”, Konya IV, İpek Yolu Özel Sayı, (Edt. Doç. Dr. Yusuf Küçükdağ), Konya 2002, s. 71-78

      G-2.15.1.

Barış Sarıköse, “Konya’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı H. 1264 / M. 1847-1848”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011, S. 6 s. 57.

      G-2.15.2.

Serpil Önder, Filiz Aklanoğlu, “Konya Kenti Peyzaj Gelişim Stratejileri”, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (38): (2006) 26. 

      G-2.15.3.

Doğan Yörük, Osmanlıdan Günümüze Türk Toplumunda Çevre Anlayışının Gelişmesinde Vakıflar Ve Dernekler, SUTAD, Güz 2016; (40): 366.

G-2.16.

“XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Beyşehir Kenti’nde Bulunan Müesseseler ve Vakıfları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 19, Konya 2006, s. 231-264.

      G-2.16.1.

Sadullah Gülten, “Tahrir Defterlerine Göre Anadolu’da Kalenderîler ve Haydarîler”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 31, S. 52, Ankara 2012, s. 43.

      G-2.16.2.

Müşerref Küçük, “Yerel Halk Gözüyle Turizm Sektörü ve Etkileri: Konya İli

Beyşehir İlçesi Üzerine Bir İnceleme”, XV. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım 2014, Bildiriler Kitabı, Ankara 2014, s.271.

G-2.17.

“XX. Yüzyılın Başlarında Beyşehir Gölü ve 1910-1911 Yılları Büyük Taşkın Hadiseleri", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 23, Konya 2008, s. 219-262.

      G-2.17.1.

Ali Rıza Gönüllü, “Osmanlı Devletinin Son Döneminde Meydana Gelen Sel Baskınları (1857-1913)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 28, Konya 2010, s. 354-

      G-2.17.2.

Remzi Duran, Ali Baş, Ruhi Özcan, “Beyşehir Çevresindeki Köprüler”, Uluslar arası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011, Eskişehir 2012, s. 313

G-2.18.

“Muhittin Tuş’un Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya Adlı Eseri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.7, Konya 2002, s.377-379. ,

      G-2.18.1.

Doğan Yörük, “Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bibliyografyası (1-9)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 2003 , 543-559.

G-2.19.

XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Konya’da Sosyal ve Ekonomik Hayat (1640-1650), (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi), Konya 2000, 

     G-2.19.1.

Cemal Çetin, “Osmanlı Toplumunda Mahalleden İhraç Kararları ve Tatbiki: Konya Örneği (1645-1750)”,   History Studies, Volume 6 Issue 6 December 2014, s. 51.

     G-2.19.2.

A. Baş, T. Bozkurt, “Konya Bedesteni”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 10, Konya, 2003, s.509. 

      G-2.19.3.

Cemal Çetin, “Anadolu’da Kapıya Katran Sürme Vak’aları: Konya Şer’iye Sicilleri Işığında Hukukî, Kültürel Ve Toplumsal Boyutları (1645-1750),  Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/1 Winter 2014, s. 137.

G.2.20.

“Tanzimat Reformlarının Uygulanması Hakkında Konya Valisi Selim Paşa’ya Verilen Talimât-ı Seniyye”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 19, Bişkek 2008, s. 105-116.

      G.2.20.1

Veysel Erat, “Tanzimat Dönemi Kamu Politikalarında Bir Aktör Olarak Bürokrasi”, Cankırı Karatekin University Journal of Institute of Social Sciences, 6(1): 527-544.

      G.2.20.2

Özgür Yılmaz, Tanzimat Döneminde Osmanlı Taşra İdare Meclisleri (1840-1871), History Studies, Volume 6 Issue 6, p. 253-280, December 2014

      G.2.20.3

Remzi Duran-Gülay Apa-Mustafa Çetinaslan-Tolga Bozkurt, " Konya'daki Geç Dönem Osmanlı Yapıları ", İpek Yolu-Konya Kitabı , 9, 249-250.

G.2.21.

(Mustafa Çetinaslan İle Birlikte), “Beyşehir İlçe Merkezindeki Çeçen-İnguş Muhacirlerine Ait Mezar Taşları”, Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), Aralık 2013 December 2013, Yıl 6, Sayı XVI, s. 423-469. Uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir.  Arastirmax ve Research Bible)

      G.2.21.1.

Mustafa Çetinaslan, “Bursa İnegöl'de Balkan Kökenlilere Ait Mezar Taşı Örnekleri, (Gravestone Samples Of Balkan-Orıgıns In Inegol-Bursa), II. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi Ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Bildirileri Kitabı, Bosna 2015, s.272.

 

G.2.22.

“XIX. Yüzyılın Ortalarında Beyşehir ve Çevresinden Büyükşehirlere Yapılan Göçler”, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 11-13 Mayıs 2006, Konya 2006, s. 269-285.

     G.2.22.1

Doğan Yörük,  H.1259/ M.1843 Tarihli Cizye Defterlerine Göre Kayseri’de Rum Ve Ermeniler, Turkishstudies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 8/11 Fall 2013, P. 439-466, ANKARA-TURKEY, s. 465

     Theses

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Tarih Bölüm Başkan Yardımcılığı2009 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Konya Ve Yöresi Tarih Araş.Mrkz.Müd.Merkez Müd. Yrd.26/08/201614/03/2018

 Additional Information

 The Courses