FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: PROF.DR. MEHMET ALİ HACIGÖKMEN
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF MIDDLE AGE HISTORY
 
E-Mail  hgokmen selcuk.edu.tr
Phone 223 13 07
Address S.Ü. Edebiyat Fak. Tarih Bl. Alaeddin Keykubat Kampüsü Konya
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 A1. “Türkiye Selçukluları Şehzade ve Sultanlar Muallimi Mecdüddin İshak”, Belleten,  LXXVI/ 276-Yıl: 2012 Ağustos,  s. 421-432.

A2.Anadolu’da Ahiliğin Esnaf Teşkilatı Haline Gelmesi ve Osmanlı Timar         Sistemine Yansımaları”, S. Ü. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları  Dergisi,  Güz,    2012,  Sa. 21, s.  231-261.

A3. Türkiye Selçuklu Devlet Adamlarından Esededdin Ayaz”, S.Ü Türkiyat  Araştırmaları Der. Bahar 2010/ 27, s. 471-488.

A4. “I. Alaeddin Keykubat Dönemi Emirlerinden Atabey Bedreddin Gühertaş (Gevhertas) (D. ?-Ö. 1262)”, A.Ü.,  DTCF,  Tarih Arastırmaları Dergisi,  XXX/ 50, Ankara – 2011 / Eylül, s.119-137.

A5. Türkiye Selçuklu Sultanlarının Kitabelerde Geçen Bazı Unvanları  Bunların  Selçuklu Siyasetine YansımalarıS. Ü.Türkiyat    Araştırmaları Dergisi Sayı: 31 -   Bahar Konya 2012, s.173-191.

A6. “ Selçuklular Zamanında Ereğli’de Ahiler”, Tarihin Peşinde Uluslar arası  Tarih ve  Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:2010, Sayı:4, s. 105-120.

A7. “Türkiye Selçukluları Zamanında Konya’nın Devlet Merkezi Oluşu” S.Ü.   Türkiyat  Araştırmaları Der. Bahar 2011/ 25, s. 231-261.

A8.  “Ankaralı Ahi Mamak Üzerine Bir Araştırma” Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih  ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:2011, Sayı: 45,  s. 103-108.

A9. “Ahilerin Genel Görünüşleri  Üzerine Bir Çalışma” Gazi Üniversitesi Türk  Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,  Sa.  67, (2013), s. 103-  119


A10. “Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin Selçuklu Sultanları İle İlişkileri” S.Ü.Türkiyat Araştırmaları Der. Güz, 2014/ 36, s.115-137


A11“ Menâkıb-ı Şeyh Evhadü’d-Dîn-i Kirmânî’de Geçen Selçuklu Tarihi ile İlgili Bilgiler ve Değerlendirilmesi”  TAD, C. 34/ Sa. 58,2015, s.543-562

A.12 "Selçuklu-Danişmendli İlişkileri Çerçevesinde Kadınhanı’na Adını Veren Raziye Devlet Hatun”, Vakıflar Dergisi, Aralık 2015,   Sa. 44, s.37-49.

A.13. “I.  Alaeddin Keykubat Dönemi Devlet Adamlarından Kemaleddin   Kamyâr   (d. ?- ö.  1238)” Kırkambar  Tarih YıllığıTürk Tarih Kurumu,   Ankara 2016, s 127-155


A.14 Ahi Zaviyeleri –Cemevi Benzerliği Üzerine Bir Çalışma” , Türk Kültürü veHacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2016/78, s. 81-90


A15. Alaeddin Keykubat  I.’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir   Araştırma”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, mjh (Mediterranean Journal of  Humanities Mediterranean) II/1, 2012, 121-130.


A.16 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B1. Moğollar ve Eşrefoğulları İlişkileri” ( I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi         Sempozyumu 11-12 Mayıs 2006), Konya 2006, s. 360-365. 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

C1. Türkiye Selçuklularında Avcılık, Kömen Yay, Konya 2012.

C2. “Mevlana’nın Divan-ı Kebir’inde Selçuklularla İlgili Tarihi Olaylar” Bozkır  İslam  Medeniyeti ve Türkler Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Armağanı, Konya 2012. s.   348-361.

C3. “Türklerde Yas Âdeti Temelleri ve Sonuçları” Tarihçiliğe Adanmış Bir  Ömür:  Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan, S. Ü. Türkiyat Ens. Yay.,  Konya 2013, s.   393-423.

C4. Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine, Mehmet Altay   Köymen Armağanı, (Ed. M. Ali Hacıgökmen), Konya 2012.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

D1. “ Kadı Burhaneddin Devletinde Ahilerin Faaliyetleri” S.Ü. Fen Ed. Fak.  Der.  2006/16, s. 215-224.

D2. “Anadolu Selçukluları Zamanında Sadrü’d-din Konevi’nin Türkmen  İsyanlarına   Bakışı” S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Sayı:10,  Konya/2001, s. 39-49.E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E1. “Sivas’ta Selçuklular Zamanında Ahilerin faaliyetleri” (Selçuklular Döneminde   Sivas Bildirileri,  29 Eylül- 1 Ekim 2005 /Sivas, ) Sivas Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Sivas 2006,  s. 288-294.

E2. "Danişmendli Yağıbasan Oğullarının Selçuklu Siyasetine Etkisi "Danişmendliler Sempozyumu Tokat (12-13 Kasım 2015), Ankara 2016, s. 175-185

 

 F. Diğer Yayınlar :

 

F1. Ahiler Şehri Ankara, Kömen yay, Konya 2011

F2. “Ahi Şecere-Nâme Ve Fütüvvet-Nâmelerine Göre Ahi Zaviyeleri” Selçuklu’dan   Osmanlı’ya Bilim, Kültür ve Sanat, Prof.Dr. Mikâîl Bayram’a Armağan,  Kömen yay., Konya 2009, s. 251-263.

F3“ Ahiler Zamanında Ankara’da Sosyal, Kültürel ve İlmî FaaliyetlerS.Ü. Sosyal  Bilimler   Enstitüsü Dergisi, Yıl 2002, sayı:7, s. 137-160

F4. “Ahi Şecere-Namelerinin Tarihî Temeli ve Yazılış SebepleriS.Ü. İlahiyat Der.   23/bahar  2007, s. 107-115

F5. “Ankara Ahilerinin Ticarî Faaliyetleri ve Bacıyân-ı Rûm Hakkında Bir Araştırma”    A.Ü.  Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (OTAM) sayı:18,   Ankara 2005,   s . 185-213.

F6 . “ Selçuklular Zamanında Ankara Ahileri Hakkında Bir Araştırma”, I. Uluslar Arası   Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Bildiriler I, Konya 2001, s. 373-387.

F7.  “Ankara’da Ahi Hakimiyeti” Türkler Ansiklopedisi, VI, Ankara 2002, s. 830- 839.

F8. “XVI. Yüzyılda Alaiyye Sancağındaki Vakıflara Dair Bir Araştırma” 5. Alanya   Tarih ve Kültür Seminerleri, Alanya 1996, s. 437-444.

F9. “ Şarapsa Hanı ve Şarapsa Adı Üzerine Bir Araştırma” Alanya Tarih ve Kültür   Seminerleri III, s. 441-445.

F10.“ Alanya’da Yer Adları Hakkında Bir Araştırma”, Türk Kültürü, Sayı:393/ XXXIV/    1996, s.  29-39.

F11. “ Selçuklu Tarihçisi Mehmet Altay Köymen’in Vefatının Birinci Yıldönümü   Münasebetiyle”, Türk Kültürü, Sayı.381 XXXIII/1995, s. 50-54.

 F12. “Altunaba, (Şemseddin Altunaba) (ö. 634/1236-37)” Konya Ansiklopedisi I.,Konya   2011,  s. 218-219

F13.” Ayaz-ı Esededdin (Esededdin Ayaz) (ö. 635/ 1237-38?)”, Konya Ansiklopedisi I.,Konya 2011, s. 361-362.

F14. “Beşşare Bey( Zeyneddin Beşşare b.Abdullah( ö. 1223)” Konya Ansiklopedisi II.,Konya 2011, s. 89-90.

F15. “Başara ( Ahi Başara)” , Konya Ansiklopedisi II, Konya 2011, s. 46-47.

F16. “Bedreddin Yaman (Ahi, Emir Dizdar)” Konya Ansiklopedisi II, Konya 2011, s. 70-71..

F17. “Bedreddin Gühertaş (Gevhertaş)” Konya Ansiklopedisi II, Konya 2011, s. 66-              67.

F18.”Fütüvvet” Konya Ansiklopedisi, III, Konya 2012, s.331-332.

F19.” Türkiye Selçukluları Döneminde Gevale Kalesi” Konya Ansiklopedisi, III, Konya 2012, s.350-352

F.20.”Gaşiye” Konya Ansiklopedisi, III, Konya 2012, s.337

F21. “ Keyhüsrev III.,” Konya Ansiklopedisi, V, Konya 2013, s.157-158

F. 22.” Kir Fard (D. ?- Ö. 1245-6?”), Konya Ansiklopedisi, V, Konya 2013, s.200-201

F.23. “Kemaleddin Kâmyâr (D. ?-Ö.1238)” Konya Ansiklopedisi, V, Konya 2013, s.144-145.

F. 24. “Harezmliler” Konya Ansiklopedisi, IV, Konya 2012, s.185-186

F.25. “ Haçlılar” Konya Ansiklopedisi, IV, Konya 2012, s.185-105-110.

F. 26. “Hont (Mahperi) Hatun” IV, Konya 2012, s.238-239.


  Theses

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği2012 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Türkiyat Araştirmalari EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.08/05/201323/03/2015
S.Ü. Mevlana Araştirmalari Enstitüsü Mevlana Ve Mevlevilik Araştirmalari A.B.D.Anabilim Dali Bşk.10/04/2015 
S.Ü. Selçuklu Araştirmalari Merkezi (Susam)Merkez Bşk.05/05/201611/08/2016
S.Ü. Selçuklu Araştirmalari Merkezi (Susam)Merkez Başkan V.12/08/201626/10/2016
S.Ü. Selçuklu Araştirmalari Merkezi (Susam)Merkez Bşk.27/10/201627/10/2019

 Additional Information

 The Courses