FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: PROF.DR. MEHMET ALİ HACIGÖKMEN
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF MIDDLE AGE HISTORY
 
E-Mail  hgokmen selcuk.edu.tr
Phone 223 13 07
Address S.Ü. Edebiyat Fak. Tarih Bl. Alaeddin Keykubat Kampüsü Konya
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

A1.2.3

“Ahi Zaviyeleri –Cemevi Benzerliği Üzerine Bir Çalışma” , Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2016/78, s. 81-90.

 

“Ahilerin Genel Görünüşleri  Üzerine Bir Çalışma” Gazi Üniversitesi Türk  Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,  Sa.  67, (2013), s. 103-  119.

“Türkiye Selçukluları Şehzade ve Sultanlar Muallimi Mecdüddin İshak”, Belleten,  LXXVI/ 276-Yıl: 2012 Ağustos,  s421-432.

 

“Danişmendli İsmail Oğlu Sıraceddin Ahmed’in Yaptırdığı Konya Kalesi Burç Kitabesinin (600 H/ 1203- 1204 M) Getirdiği Yeni Bilgiler” S.Ü.   Türkiyat  Araştırmaları Der., Nisan 2019; (45): 1-11 .

“Selçuklularda Av Merasimi ve Emir-i Şikarlar”, S. Ü. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları  Dergisi, Bahar, 2018, Sa. 43, s. 325-339.

“Türkiye Selçukluları Zamanında Konya’nın Devlet Merkezi Oluşu”, S.Ü.   Türkiyat  Araştırmaları Der., Bahar 2011/ 25, s. 231-261.

“Türkiye Selçuklu Devlet Adamlarından Esededdin Ayaz”, S.Ü Türkiyat  Araştırmaları Der., Bahar 2010/ 27, s. 471-488.

 

Diğer Uluslararası İndekslere Giren Hakemli Dergilerdeki Araştırma Makalesi

 “Manuel Mavrozomes Ve Türkiye Selçuklu Devletine Hizmeti”, Tarihin PeşindeUluslararası Tarih Ve Sosyal Araştırmalar DergisiYıl: 2017, Sayı: 18, Sayfa: 249265

“Menâkıb-ı Şeyh Evhadü’d-Dîn-i Kirmânî’de Geçen Selçuklu Tarihi ile İlgili Bilgiler ve Değerlendirilmesi”  TAD, C. 34/ Sa. 58,2015, s.543-562

"Selçuklu-Danişmendli İlişkileri Çerçevesinde Kadınhanı’na Adını Veren Raziye Devlet Hatun”, Vakıflar Dergisi, Aralık 2015,   Sa. 44, s.37-49.

“Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin Selçuklu Sultanları İle İlişkileri” S.Ü.Türkiyat Araştırmaları Der. Güz, 2014/ 36, s.115-137.

“Selçuklular Zamanında Ereğli’de Ahiler”, Tarihin Peşinde Uluslar arası  Tarih ve  Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2014, Sayı:4, s.

105-120.

“Anadolu’da Ahiliğin Esnaf Teşkilatı Haline Gelmesi ve Osmanlı Timar   Sistemine Yansımaları”, S. Ü. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları  Dergisi,  Güz,    2012,  Sa. 21, s.  231-261.

“Türkiye Selçuklu Sultanlarının Kitabelerde Geçen Bazı Unvanları  Bunların  Selçuklu Siyasetine Yansımaları” S.Ü.Türkiyat    Araştırmaları Dergisi, Sayı: 31 -   Bahar Konya 2012, s.173-191.

 

“I. Alaeddin Keykubat Dönemi Emirlerinden Atabey Bedreddin Gühertaş (Gevhertas) (D. ?-Ö. 1262)”, A.Ü.,  DTCF  Tarih Araştırmaları Dergisi,  XXX/ 50, Ankara – 2011, / Eylül, s.119-137.

“Ankara Ahilerinin Ticarî Faaliyetleri ve Bacıyân-ı Rûm Hakkında Bir Araştırma”    A.Ü.  Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,(OTAM), sayı:18,   Ankara 2005,   s . 185-213.

C

Uluslararası Kitap

C-1

Kitap yazarlığı

 

Türkiye Selçuklu Başkentleri İznik ve Konya, Çizgi Kitabevi, 2019.

Türkiye Selçuklu Devlet Adamları, Çizgi Kitabevi, 2018.

Selçuklu Hanımları Kira Hatun ve Raziye Devlet Hatun, Çizgi Kitabevi, 2017.

Selçuklularda Avcılık, Kömen Yay. Konya 2012.

 

Ahiler Şehri Ankara, XIII-XIV-XV. Yüzyıllarda Ankara’da Ahilik ve Ahiler, Kömen Yay. Konya 2011

 

C-2

Kitap İçinde Bölüm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ankaralı Ahi Mamak”, Gönül Sultanları Şahsiyetleri ve Değerleri İle Ankara, Akçağ Yay., Ankara 2018 , s.401-406,

“Ankara Ahilerinin Ticari Faaliyetleri ve Bacıyan-ı Rum”,Geçmişten Günümüze Ankara Ticaret Tarihi I. Ankara Çalıştayı,ed. Öğr. Gör. Dr. Günseli Gümüşel , Ankara 2017, 138-167

“I. Alâeddin Keykubâd Dönemi Devlet Adamlarından Kemâleddin Kâmyâr (d.?-ö.1238)”, Türk Tarih Kurumu Kırkambar 2013, Ankara 2016, s.127-155.

“Türklerde Yas âdeti ve Temelleri ve Sonuçları”,  (Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Nejat Göyünç Armağanı), S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yay, Konya 2013, s. 393-423.

 

“Mecdüddin İshak”, TDV İslam Ansiklopedisi,  C. E-2, İstanbul 2016, s. 210-211.

“Anadolu Selçukluları ve Ahilik”, Ahilik ve Meslek Ahlâkı,  KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, Şubat 2016, s. 67-75.

“Fütüvvet ve Ahilik”Ahilik ve Meslek Ahlâkı,  KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, Şubat 2016, s. 15-18

“Ahi Başara” Ahilik Ansiklopedisi ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 48.

“Ahi Bayezid (Ayaş)”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik),  C.1, Ankara 2014, s. 48.

“Ahi Ahmed Zaviyesi”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik),  C.1, Ankara 2014, s. 28.

“Ahi Ahmed”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 25

“Ahi Bedreddin Gühertaş” Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 51.

“Ahi Çomak” Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 63.

“Ahi Elvan” Ahilik Ansiklopedisi, C.1, Ankara 2014, s. 71-72

“Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu” Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 99-100.

“Ahi Hacı Murad” Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 104.

“Ahi Hüsameddin”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 110.

“Ahi Mecdüddin Ankaravî” Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 129.

“Ahi Mesud (Ankara)” Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 135.

“Ahi Nevruz (ö.1382)” Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 148.

“Ahi Selman”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 162..

“Ahi Sinan” Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 164..

“Ahi Şecerenameleri”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 173.

“Ahi Şerafeddin (ö.1350-51)” Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 176.

“Ahi Yeşil”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 199.

“Ahi Zekeriya (ö. 1288)”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik),  C.1, Ankara 2014, s. 209.

“Ankara Ahi Hükümeti (1330?-1361)”, Ahilik Ansiklopedisi, C.1, Ankara 2014, s.  246-247.

“Bedreddin Yaman” Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 302.

“Börk”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 312-313.

“Çırak” Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 339

“Duacı”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 359.

“Ehl-i Hibre”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 370-371.

“Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rum (Anadolu Bacıları Teşkilatı)”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.1, Ankara 2014, s. 407.

“Kalfa”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), ( Encyclopedia of Ahilik), C.I1, Ankara 2014, s. 49.

“Kethüda”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik),  C.I1, Ankara 2014, s. 61-62.

“Mecdüddin İshak (ö.1221)”, Ahilik Ansiklopedisi, (Encyclopedia of Ahilik), C.I1, Ankara 2014, s. 98

“Sancakdar”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.I1, Ankara 2014, s. 217.

“Serrac Sinan”, Ahilik Ansiklopedisi, ( Encyclopedia of Ahilik), C.I1, Ankara 2014, s. 224.

“Seyyid Şemseddin Ahi Yusuf”, Ahilik Ansiklopedisi, (Encyclopedia of Ahilik), C.I1, Ankara 2014, s. 226.

“Süpendî Kethüdası”, Ahilik Ansiklopedisi, (Encyclopedia of Ahilik), C.I1, Ankara 2014, s. 250-251.

“Şeyh Evhadüddin Hâmid El-Kirmânî ve Evhadiyye Hareketi”, Ahilik Ansiklopedisi, (Encyclopedia of Ahilik), C.I1, Ankara 2014, s. 266-267

C-3

Editörlük

 

Selçuklularda Bilim ve Düşünce II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Bildiriler Konya 2013

Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Nejat Göyünç Armağanı), S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yay, Konya 2013

Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine, Mehmet Altay   Köymen Armağanı, (Ed. M. Ali Hacıgökmen), Konya 2012

D

Ulusal Çalışmalar

D-1

 

 

“Ateşbaz-ı Veli ve Mevlevilikteki Önemi”

Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve

Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:1 Sayı:2 Ağustos 2017, s. 161-167.

“Alaeddin Keykubat  I.’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırma”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, mjh (Mediterranean Journal of Humanities Mediterranean) II/1, 2012, 121-130

Ahi Şecere-Namelerinin Tarihî Temeli ve Yazılış Sebepleri” S.Ü. İlahiyat Der.   23/bahar  2007, s. 107-115

“ Kadı Burhaneddin Devletinde Ahilerin Faaliyetleri” S.Ü. Fen Ed. Fak.  Der.  2006/16, s. 215-224

Ahiler Zamanında Ankara’da Sosyal, Kültürel ve İlmî FaaliyetlerS.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2002, sayı:7, s. 137-160

“Anadolu Selçukluları Zamanında Sadrü’d-din Konevi’nin Türkmen  İsyanlarına   Bakışı” S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Sayı:10,  Konya/2001, s. 39-49

“XVI. Yüzyılda Alaiyye Sancağındaki Vakıflara Dair Bir Araştırma” 5. Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri, Alanya 1996, s. 437-444.

“ Selçuklu Tarihçisi Mehmet Altay Köymen’in Vefatının Birinci Yıldönümü Münasebetiyle”, Türk Kültürü, Sayı.381 XXXIII/1995, s. 50-54.

Alanya’da Yer Adları Hakkında Bir Araştırma”, Türk Kültürü Araştırmaları, Sayı:393/ XXXIV/ 1996, s. 29-39.

E

Ulusal bildiriler

E-1

Tam metinli bildiriler (Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)

 

"Danişmendli Yağıbasan Oğullarının Selçuklu Siyasetine Etkisi "Danişmendliler Sempozyumu Tokat (12-13 Kasım 2015), Ankara 2016, s. 175-185.

Moğollar ve Eşrefoğulları İlişkileri” ( I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu 11-12 Mayıs 2006), Konya 2006, s. 360-365. 

“Sivas’ta Selçuklular Zamanında Ahilerin faaliyetleri” (Selçuklular Döneminde   Sivas Bildirileri,  29 Eylül- 1 Ekim 2005 /Sivas, ) Sivas Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Sivas 2006,  s. 288-294.

“ Şarapsa Hanı ve Banisi” Alanya Tarih ve Kültür   Seminerleri III, Alanya 2001 s. 441-445.

F

Ulusal Kitap

F3

Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı

 

“XIII.yüzyılda Anadolu’da Fütüvvet Teşkilatının Esnaf Teşkilatı (Ahi Teşkiltı) Haline DönüşmesiniHazırlayan Faktörler”, Selçuklu Tarihçiliğinin Zamansız Kaybı Prof. Dr. Feda Şamil Arık’a Armağan –Türk Tarihine Dair Yazılar, , Ankara 2018, s. 199-21

“Ahi Şecere-nâme ve Fütüvvet Nâmelere Göre Ahi Zaviyeleri”, Ahilik, Ahilik Teşkilatı ve Konya’daki İzleri, İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi, Konya 2013, s 67-77.

“Kemaleddin Kâmyâr (D. ?-Ö.1238)” Konya Ansiklopedisi, V, Konya 2013, s.144-145.

“ Keyhüsrev III.,” Konya Ansiklopedisi, V, Konya 2013, s.157-158

“Kir Fard (D. ?- Ö. 1245-6?)”, Konya Ansiklopedisi, V, Konya 2013, s.200-201

“Altunaba, (Şemseddin Altunaba) (ö. 634/1236-37)” Konya Ansiklopedisi I.,Konya   2011,  s. 218-219

“Ayaz-ı Esededdin (Esededdin Ayaz) (ö. 635/ 1237-38?)”, Konya Ansiklopedisi I.,Konya 2011, ,s. 361-362.

“Başara ( Ahi Başara)” , Konya Ansiklopedisi II, Konya 2011, s. 46-47.

“Beşşare Bey( Zeyneddin Beşşare b. Abdullah( ö. 1223)” Konya Ansiklopedisi II.,Konya 2011, s. 89-90.

“Bedreddin Gühertaş (Gevhertaş)” Konya Ansiklopedisi II, Konya 2011, s. 66-  67.

 

“Bedreddin Yaman (Ahi, Emir Dizdar)” Konya Ansiklopedisi II, Konya 2011, s. 70-71.

“Türkiye Selçukluları Döneminde Gevale Kalesi” Konya Ansiklopedisi, III, Konya 2012, s.350-352

“Gaşiye” Konya Ansiklopedisi, III, Konya 2012, s.337

“Fütüvvet” Konya Ansiklopedisi, III, Konya 2012, s.331-332.

“ Haçlılar” Konya Ansiklopedisi, IV, Konya 2012, s.105-110.

“Harezmliler” Konya Ansiklopedisi, IV, Konya 2012, s.185-186

“Hont (Mahperi) Hatun” Konya Ansiklopedisi, IV, Konya 2012, s.238-239.

“Tacettin Pervane (Tacülvezir), Konya Ansiklopedisi, IV, Konya 2012, s.255-257

“Mevlana’nın Divan-ı Kebir’inde Selçuklularla İlgili Tarihi Olaylar” Bozkır  İslam  Medeniyeti ve Türkler Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Armağanı, Konya 2012. s.   348-361.  Theses

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği2012 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Türkiyat Araştirmalari EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.08/05/201323/03/2015
S.Ü. Mevlana Araştirmalari Enstitüsü Mevlana Ve Mevlevilik Araştirmalari A.B.D.Anabilim Dali Bşk.10/04/2015 
S.Ü. Selçuklu Araştirmalari Merkezi (Susam)Merkez Bşk.05/05/201611/08/2016
S.Ü. Selçuklu Araştirmalari Merkezi (Susam)Merkez Başkan V.12/08/201626/10/2016
S.Ü. Selçuklu Araştirmalari Merkezi (Susam)Merkez Bşk.27/10/201627/10/2019
S.Ü. Selçuklu Araştirmalari Merkezi (Susam)Merkez Müdür V.27/10/201926/10/2022

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
 
GRADUATE STUDIES I
SELJUK INSTITUTION AND CIVILIZATION HISTORY (EL. A
SELJUK INSTITUTION AND CIVILIZATION HISTORY (EL. A
HISTORY OF SELÇUKLULARI AND KEYBOARDS OF TURKEY