FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: PROF.DR. DOĞAN YÖRÜK
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF
 
E-Mail  dyoruk selcuk.edu.tr
Phone 5065097419
Address Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kampüs/KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Trabzon Dernekpazarı Atatürk İlköğretim Okulu19941996
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi19962005
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Yardımcı Doçent20052010
Selçuk Ün. Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Doçent2010 

  Publications:
1. Doğan YÖRÜK - Aynur KARADOĞAN, " Çayan Derbendinde Demografik Eğilimler (1840-1845) ", History Studies, 7, , 167-190, 2015,( Diğer )
2. Doğan YÖRÜK, " Weberin İktisadî Şehri ile Osmanlının Pazar Şehrini XVI. Yüzyılın Karaman Eyaleti Şehirlerinde Aramak ", 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, , , s. 41-56, 2015,( Diğer )
3. Doğan YÖRÜK, " Foundation and Associations for the Developments of Environmental Understanding of Turkish Society from Ottoman Empire to the Prensent Day (Özet Bildiri) ", VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, , , , 2015,( )
4. Doğan YÖRÜK-Ömer Faruk ÇAKIR, " Sivil Toplum Bağlamında Osmanlı Kent Yapısı: Kayseri Örneği ", 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, , , s. 171-185, 2015,( Diğer )
5. Doğan YÖRÜK, " XVI. Yüzyılda Sarayini Köyünün Sosyal ve Ekonomik Yapısı ", Tarih, Kültür, Sanat, Turizm ve Tarım Açısından Uluslararası Sarayönü Sempozyumu, , , s. 105-121, 2015,( Diğer )
6. Doğan YÖRÜK, " XVI. Yüzyılda Konya Kazasındaki Su Değirmenleri ve Bezirhaneler ", Turkish Studies, 9, , 637-655, 2014,( Diğer )
7. Doğan YÖRÜK, " XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Ilgın Vilâyetinde İktisadi Yapı ", S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 35, , 145-164, 2014,( Diğer )
8. Doğan YÖRÜK, " 16-17. Yüzyıllarda Konya ve Çevresindeki Su Kaynaklarının Kullanımına Dair Gözlemler ", Uluslararası Osmanlı Devletinde Nehirler ve Göller Sempozyumu, , , s. 677-690, 2013,( Diğer )
9. Doğan YÖRÜK, " The Ecomomic Structure of the Sudiremi Subdistrict in the XVIth Century ", 20th Symposium of the International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), , , s. 309-327, 2012,( Diğer )
10. Doğan YÖRÜK, " XV-XVI. Yüzyıllarda Konya Şehrinde Toplumsal Zümreler ", II. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi , , , , 2012,( Diğer )
11. Doğan YÖRÜK, " Anadolunun Sağ Kolu Üzerinde Bir Durak: Ereğli ", Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara Dönem Sempozyumu (CIEPO), , , s. 1489-1502, 2011,( Diğer )
12. Doğan YÖRÜK, " Karaman ve Dulkadir Beylikleri Bakiyelerinin Osmanlı İlhak Sürecine Verdikleri Tepkiler ", Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, , , s. 193-209, 2011,( Diğer )
13. Doğan YÖRÜK, " Serdar Satırcı Mehmed Paşanın Avusturya Cephesinde Verdiği Ruuslar ", 12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), 90-90, , , 2011,( Diğer )
14. Doğan YÖRÜK, " XVI. Yüzyılda Hatunsaray Nahiyesinin İktisadî Yapısı ", I. Uluslararası Hatunsaray (Lystra) ve Çevresi, Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu , , , s. 335-346, 2011,( Diğer )
15. Doğan YÖRÜK, " 1747de Nadir Şaha Elçi Olarak Gönderilen Sivas Valisi Vezir Ahmed Paşa ", CIEPO Ara Sempozyumu Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Kültürünün Orta Asyadaki Kökleri, , , s. 401-415, 2009,( Diğer )
16. Doğan YÖRÜK, " XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Akşehir'deki İktisadî Faaliyetler ", Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, , 71-82, 2009,( Diğer )
17. Doğan YÖRÜK, " Almanyanın Alsas-Loren Bölgesinde Yaptığı Askeri Tatbikat Hakkında Bir Osmanlı Subayının Hazırlamış Olduğu Rapor ", I. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, , , s. 551-564, 2009,( Diğer )
18. Doğan YÖRÜK, " XV-XVI. Yüzyıllarda Akşehir Kent Merkezinin Nüfus Yapısı ", Bilig, 45, , 165-198, 2008,( Diğer )
19. Doğan YÖRÜK, " XV. Yüzyılda Karaman Topraklarında Ahiler ve Ahi Vakıfları ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, , 665-684, 2008,( Üniversite Dersgisi )
20. Doğan YÖRÜK, " Osmanlı Devleti'nde Kütüphane Yaptırmanın Maliyeti: Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi Örneği (1794-1796) ", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, , 85-104, 2008,( Üniversite Dersgisi )
21. Doğan YÖRÜK, " 1843 Tarihli Cizye Defteri'ne Göre Aksaray Kazâsı'ndaki Gayrimüslimler ", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 170, , 143-160, 2007,( Kurum Dergisi )
22. Doğan YÖRÜK, " XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı İmparatorluğunda Yaşayan Gayrimüslimlerin Nüfusu ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, , 625-652, 2007,( Üniversite Dersgisi )
23. Doğan YÖRÜK, " Karaman Eyaletinde Timara Çevrilen Vakıf ve Mülkler (1476-1483) ", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 6, , 61-74, 2007,( Üniversite Dersgisi )
24. Doğan YÖRÜK, " 1466 Tarihli Mufassal Deftere Göre Beyşehir ve Çevresindeki Osmanlı Timar Düzeni Hakkında Bazı Görüşler ", I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, , , s. 163-172, 2006,( Diğer )
25. Doğan YÖRÜK, " Başdefterdar el-Hâc Mehmed Efendi Vakfiyesi ", Üniversite Dergisi, XXI/2, , 197-221, 2006,( Üniversite Dersgisi )
26. Doğan YÖRÜK, " Karaman Eyâletinde Osmanlı Tımar Düzeninin Tesisi (1483) ", Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, XXV/40, , 177-202, 2006,( Üniversite Dersgisi )
27. Bayram ÜREKLİ - Doğan YÖRÜK, " H.1002/M.1594 Tarihli Bir Vakıf Defterine Göre Edirne'deki Sultan II. Murâd Câmii ve İmâret-i Evkâfı ", Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18, , 17-39, 2004,( Üniversite Dersgisi )
28. Alaattin AKÖZ - Doğan YÖRÜK, " Aksaray Sancağı'ndan Kıbrıs Adasına Sürgün Edilen Aileler ", Fırat Üniversitesi Orta-Doğu Araştırmaları Dergisi, II/1, , 83-142, 2004,( Üniversite Dersgisi )
29. Alaattin AKÖZ - Doğan YÖRÜK, " H.1002/M.1594 Tarihli Bir Vakıf Defterine Göre Edirne'deki Sultan II. Bâyezid Câmii ve İmâret-i Evkâfı ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 16, , 157-177, 2004,( Üniversite Dersgisi )
30. Doğan YÖRÜK, " Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bibliyografyası (1-9) ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, , 543-559, 2003,( Üniversite Dersgisi )
31. Alaattin AKÖZ - Doğan YÖRÜK, " XVI. Yüzyılda Aksaray Sancağı'ndaki Taşra Görevlileri ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 14, , 107-132, 2002,( Üniversite Dersgisi )
32. Bayram ÜREKLİ - Doğan YÖRÜK, " Kıvâmî'ye Göre Fâtih'in I. Ve II. Karaman Seferi ", İpek Yolu Konya Kitabı , V, , 207-218, 2002,( Kurum Dergisi )
33. Bayram ÜREKLİ - Doğan YÖRÜK, " Karaman Eyâleti'ne Ait Bir Kânûnnâme Sûreti ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, , 340-372, 2002,( Üniversite Dersgisi )
34. Doğan YÖRÜK, " Aksaray Sancağı'ndaki Konar-Göçer Teşekküller (1500-1584) ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, , 385-401, 2002,( Üniversite Dersgisi )
35. Bayram ÜREKLİ - Doğan YÖRÜK, " Ahmed Tevhid ve Halil Edhem (Eldem)'in Deridun Nafiz Uzluk'a Gönderdikleri Bazı Mektuplar ", Selçuk Üniversitesi Ata Dergisi, 10, , 155-181, 2002,( Üniversite Dersgisi )

Kitaplar:

   1. Doğan YÖRÜK, 3 Numaralı KONYA ŞER'İYE SİCİLİ (987-1330/ 1579-1912) (Transkripsiyon ve Dizin), Palet Yayınları, 2013.

   2. Doğan YÖRÜKXVI. Yüzyılda Ereğli Kazası, Ereğli Belediyesi, 2009. 

   3. Doğan YÖRÜKXVI. Yüzyılda Aksaray Sancağı (1500-1584), Tablet Yayınları, 2005

   4. Bayram ÜREKLİ- Doğan YÖRÜKSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Yayın Kataloğu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003

Ulusal-Uluslararası Kitaplarda Bölüm/Ansiklopedi Maddeleri:

     1. Doğan YÖRÜK, “Alaattin AKÖZ”, Konya Ansiklopedisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Editör: Muhammet Ali ORAK, 2015.                

   2. Doğan YÖRÜK, “Yusuf Ağa”, Konya Ansiklopedisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Editör: Muhammet Ali ORAK, 2015.

   3. Doğan YÖRÜK, “Osmanlı Döneminde Kadınhanı”, Konya Ansiklopedisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Editör: Muhammet Ali ORAK, 2013.                  

    4. Doğan YÖRÜK, “XVIII. Yüzyılda Konya Çevresinde Güvenlik Meselesi ve Derbentlerle İlgili Düzenlemeler”, Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür Prof.Dr. Nejat Göyünç'e Armağan, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Editör: Hasan BAHAR, Mustafa TOKER, M. Ali HACIGÖKMEN, H. Gül. KÜÇÜKBEZCİ, 2013.

  5. Doğan YÖRÜK, “Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Ereğli”, Konya Ansiklopedisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Editör: Muhammet Ali ORAK, 2012.                    

   6. Doğan YÖRÜK, “Selçuklu veOsmanlı Dönemlerinde Halkapınar”, Konya Ansiklopedisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Editör: Muhammet Ali ORAK, 2012. 

   7. Doğan YÖRÜK, “İbrahim Hakkı Konyalı'nın İzinde”, Şehirlerin Sevdalısı İbrahim Hakkı Konyalı Armağanı, (ed.)Hasan BAHAR, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, 2015


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1.   

  1. Güven, Mehmet Ali, “33 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (Değerlendirme ve Transkripsiyon)”, Selçuk Üniversitesi, 2006.
  2. Eroğlu, Savaş, “1847-1848 Tarihlerinde Konya’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu (80 Numaralı Konya Şer’iye Siciline Göre)”, Selçuk Üniversitesi, 2007.
  3. Şahin, Erdinç, “1684-1686 Yılları Arasında Bolu’da Ekonomik ve Sosyal Hayat (835 Numaralı Bolu Şer’iye Siciline Göre)”, Selçuk Üniversitesi, 2008.
  4. Karacaoğlu, Mevlüt Faruk, “1765-1768 Yılları Arasında Konya’da Sosyal ve Ekonomik Hayat (59 Numaralı Konya Şer’iye Siciline Göre)”, Selçuk Üniversitesi, 2008.
  5. Yılmaz, Ahmet, “413 Numaralı Mufassal Tapu Tahrir Defterine Göre Bitlis Sancağı (1555-1556)”, Selçuk Üniversitesi, 2010.
  6. Bildik, Ferhat, “1837-1840 Tarihlerinde Konya’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu (83 Numaralı Konya Şer’iye Siciline Göre)”, Selçuk Üniversitesi, 2010.
  7. SEVİCİ, Hatice, 54 Numaralı Konya Şer’iye Sicili’nin (1-190) Değerlendirme ve Transkripsiyonu (H.1150-1152/M.1738-1740), Selçuk Üniversitesi, 2011.
  8. VALİYEV, Elvin, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Güney Kafkasya: Osmanlı, Safevi ve Rusya Kıskacında, Selçuk Üniversitesi, 2014.

Y�netilen DoktoraTezleri:

1-      Kurtaran,Uğur, “Sultan Birinci Mahmud ve Dönemi(1730-1754)”, Selçuk Üniversitesi, 2012.


  Theses

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 20082009
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı20082009
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fak. Bölüm Başkan Yardımcılığı2011 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Osmanli Tarihi Ve Medeniyeti Uyg. Ve Arş. Mrk.MüdMerkez Müd. Yrd.25/07/2018 
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanli Müesseseleri Ve Medeniyeti Tarihi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.18/08/201818/08/2021

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
GRADUATE STUDIES I
OTTOMAN ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY I
OTTOMAN ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY
HISTORY OF OTTOMAN ORGANIZATION I