FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: PROF.DR. HASAN BAHAR
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF ANCIENT HISTORY
 
E-Mail  hbahar selcuk.edu.tr
Phone 0332 223 13 10
Address Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

        Bahar Hasan, “Western Links of the Lykaonia Plain in the Chalcolithic and Early Bronze Age”, Anatolia Antiqua, XI, Paris 2003, s.21-51.
        Bahar Hasan, “
Konya Çevresi Tarih Araştırmaları – 1 : Hititlerden Romalılara Kadar İsauria Bölgesi”,Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Dergisi, 1994-1995, Sayı:9-10, Konya 1995, s. 219- 246.       
        Bahar Hasan, 
İsauria Bölgesi'nin Antik Çağdaki Yerleşim MerkezleriAnadolu Araştırmaları, XIV, Prof. Dr. Afif Erzen’e Armağan, İstanbul 1996, s.51- 91.

               BaharHasan “Western Links of the Lykaonia Plain in the Chalcolithic and Early BronzeAge”, Anatolia Antiqua, XI, Paris 2003, s.21-51.

 

               BaharHasan "Konya-Hatunsaray Yerleşmesinde Erken Demir Çağ’ı ÇanakÇömleği", Identifying Changes: The Transition From Bronze to Iron Ages inAnatolia and It’s Neigbouring Regions, ed. B.Fischer, H. Genz, E. Jean, K.Köroğlu,İstanbul 2003, s.193-198.

               BaharHasan “Konya Çevresi Tarih Araştırmaları – 1 : Hititlerden Romalılara Kadarİsauria Bölgesi”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Dergisi,1994-1995, Sayı:9-10, Konya 1995, s. 219- 246.

 

               BaharHasan “İsauria Bölgesi'nin Antik Çağdaki Yerleşim Merkezleri”, AnadoluAraştırmaları, XIV, Prof. Dr. Afif Erzen’e Armağan, İstanbul 1996, s.51- 91.

 

               BaharHasan "Erken Dönemlerde Konya-Karaman Bölgesi Yerleşmeleri I:Ilgın,Kadınhanı, Doğanhisar ve Sarayönü Kesimi", Anadolu Araştırmaları, XVIİstanbul 2002, s.35-53.

 

               BaharHasan “M.Ö. II . Binyıl Başlarında Anadolu - Mezopotamya Arasındaki TicaretHayatı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, III, Konya1994, s.307-311.

 

               BaharHasan “Konya Araştırmaları III;Lykaonia (Konya Merkez Bölgesi)”, SelçukÜniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 12, Konya 1998:

 

               BaharHasan "Takkeli Dağ (Kevele Kalesi) Ve Konya Tarihi BakımındanÖnemli", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, III Konya1994, s.313-333.

 

               BaharHasan “Yeni Bir Hitit Anıtı”, Tarih ve Toplum, İletişim Yayınları,Cilt 25, Sayı150, Haziran 1996, 22-25.

 

               BaharHasan “Konya-Hatip'te Bulunan Yeni Bir Hitit Anıtı, Ein Neues HethitischesDekmal in Konya-Hatip”, Arkeoloji ve Sanat, 73, Temmuz-Agustos 1996, İstanbul1996, s. 2-8.

 

               BaharHasan “Fırat Bölgesi Tarihçesi ve Nehir Ulaşımı” Tarih ve Toplum, İletişimYayınları, Nisan 1997, Cilt 27, Sayı 160, 1997, s. 38-44.

 

               BaharHasan "Anadolu'da Türk Bakırcılık Sanatının Gelişimi, Bakır Yatakları,Üretimi ve Atölyeleri," Adlı Kitap Üzerine”, Bilge, Yayım, Tanıtım,Tahlil, Eleştiri, 9, 1996 Yaz, s. 58- 60.

 

 

               BaharHasan “The Konya Region in the Iron Age and Its Relations with Cilicia”,International Congress of Iron Ages”, Mersin 1997. Bu bildiri AnatolianStudies’de aşağıdaki gibi yayınlandı.

 

               Bahar Hasan “The Konya Region inthe Iron Age and Its Relations with Cilicia”, Anatolian Studies, Journal of theBritish Institute of Archaelogy at Ankara, 49, London 1999, s.1-10.

 

               Bahar Hasan “The Religionimportance of the Hittite Monuments in South Central Anatolia”,M.Ö.I.ve M.Ö.IBinyıllarda Din, Uluslar arası Pisidia Antiochia Sempozyumu, 2000.(yayında)

 

               BaharHasan “Elazığ-Bingöl Ve Tunceli İllerinde Prehistorik Araştırmalar, 1987”, VI.Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1988, s.501 - 527 .

 

               BaharHasan “Ilgın Çevresi Höyükleri,1994”, XIII.Araştırma Sonuçları Toplantısı ,1996, s.153 – 183, 1996.

 

               BaharHasan “Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı Ve Sarayönü Yüzey Araştırmaları 1995,”XIV.Araştırma Sonuçları Toplantısı,1996,s. 359 - 374

 

               BaharHasan “Hatip-Kurunta Anıtı Ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 1996”, XV. AraştırmaSonuçları Toplantısı,II, s.105 - 120 ,1998

 

               BaharHasan “Konya ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 1997”, XVI. Araştırma SonuçlarıToplantısı, II., (25-29 Mayıs 1998-Tarsus), Ankara 1999, s. 23 – 54.

 

               Bahar Hasan,İlkçağ'da Çumra ve Çevresi,I.Uluslar Arası Çatalhöyük’ten Günümüze ÇumraKongresi,Bildiriler, 15-16 Eylül 2000.s.15 – 33.

 

               BaharHasan “1998-1999 Yılı Konya-Karaman İlleri Yüzey Araştırmaları 1998 – 1999”,18. Araştırma Sonuçları Toplantısı, II, 22-26 Mayıs 2000 İzmir, 18 , ,189 - 204,2001

 

               BaharHasan “Tika Orhun Projesi:2001 Yılı Bilge Kağan Külliyesi Arkeolojik KazıÇalışmaları”, XIV. Türk Tarih Kongresi, 9-13 Eylül 2002, Ankara.

 

               BaharHasan “Konya ve Karaman İlleri Yüzey Araştırmaları 2000”, 19.AraştırmaSonuçları Toplantısı, II, 28 Mayıs-01 Haziran 2001 Ankara, 257 – 270.

 

               BaharHasan “Konya-Karaman Yüzey Araştırması,2001”, 20. Araştırma SonuçlarıToplantısı II, 27-31 Mayıs 2002 Ankara, 2003,s.171 – 180.

 

               BaharHasan “Konya - Karaman Yüzey Araştırmaları 2002”, 21. Araştırma SonuçlarıToplantısı,2002,

 

               BaharHasan “Tarhuntaşşa Araştırmaları 1994-2001”, V. Uluslararası HititolojiKongresi”, V.International Congress of Hittitology”, 02-08 Eylül/Septemper 2002Çorum-Turkiye.

 

               BaharHasan “Konya-Hatunsaray Yerleşmesinde Erken Demir Çağı Çanak Çömleği”,Identifying Changes:The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and itsNeighbouring Regions, Proceedins of the International Workshop İstanbul,November 8-9, 2002 193 - 198 ,2003

 

Bahar Hasan -Özdemir Koçak; “The Transition from Bronze toIron Ages in Lykaonia and Its Vicinity”, 4th International Congress on theArchaelogy of the Ancient Near East, Berlin, 2004.

 

               BaharHasan -Tayfun Çay, Özdemir Koçak, Fatih İşcan “A Plan for ArcheologicalExcavation of Lystra ( Zoldura) Mound”,The ICOMOS-ISPRS Committee forDocumentatiton of Cultural Heritage (CIPA), 2005 Roma.

 

               BaharHasan “Beyşehir-Suğla Havzası Erken Tarihi”, TC. Selçuk Üniversitesi, BeyşehirMeslek Yüksek Okulu I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, BildirilerKitabı, 11-13 Mayıs 2006: 252-267.

 

               BaharHasan Tayfun Çay, Fatih İşcan” The land city of Tarhuntassa and GeodesicResearches Around It” The ICOMOS-ISPRS Committee for Documentatiton of CulturalHeritage (CIPA), 2007,Athens.


  Theses
1. Ömer Yılmaz, " "Hitit Dönemi Kaya Anıtları" ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih/Eskiçağ TArihi, - 2002, Tamamlandı
2. Ahmet Gözlü, " Cicero'nun Tarihi Kişiliği ve Düşünce Dünyasındaki Yeri ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Eskiçağ Tarihi, - , Tamamlandı
3. Mehmet Karaböcü, " "Sumer Mitolojisi" ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih/Eskiçağ Tarihi, - 2001, Tamamlandı
4. Hacı Çoban, " "Demir Çağı'nda Orta Anadolu" ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Eskiçağ Tarihi, - 1995, Tamamlandı
5. Aslı Şimşek, " Alman Bilim Adamlarının Troas Bölgesi'ndeki Arkeoloji Çalışmaları ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, tarih, - , Tamamlandı
6. Yavuz Arslan, " PERSLERİN YÖNETİM POLİTİKASI ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih, - , Tamamlandı
7. Hatice Gül Küçükbezci, " Kalkolitik ve İlk Tunç Çağ'da Konya Karaman Bölgesi Keramiği ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Eskiçağ Tarihi, - , Tamamlandı
8. İlhami İnanlı, " Hititlerde Madencilik ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Eskiçağ Tarihi, - , Tamamlandı
9. Harun Oy, " İLK TUNÇ ÇAĞ'DA BATI ANADOLU'NUN SOSYO EKENOMİK YAPISI ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Eskiçağ Tarihi, - , Tamamlandı
10. Güngör Karauğuz, " "Hitit Yer Adlarının Eskiçağ Tarihi Bakımından Önemi" ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih/Eskiçağ Tarihi, - 1995, Tamamlandı
11. Mustafa Bilgin, " Konya Karaman İlleri Hellenistik ve Roma Çağı Keramikleri ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Eskiçağ Tarihi, - , Tamamlandı
12. Senem Özer, " Büyük İskender'in Doğu Seferi İçerisinde Anadolu'nun Yeri ve Önemi ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih, - , Tamamlandı
13. Abdülbaki Bozkurt, " El Cezire Fatihi İyaz Bin Ganem ve Mardin'in İslamlaşması ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih, - , Tamamlandı
14. Hatice Gül Küçükbezci, " M.Ö.2.Bin Yılın İlk Çeyreğinde (Assur Ticaret Kolonileri Çağı'nda) Orta Anadolu'nun Sosyoekonomik Yapısı ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Eskiçağ Tarihi, - 2010, Tamamlandı
15. Gülseren Mutlu, " ANTİK DÖNEMDE PHRYGİA PARAOURS ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Eskiçağ Tarihi, - , Devam Ediyor
16. Rahim Kızgut, " ESKİÇAĞ UYGARLIKLARINDA TARİH DÜŞME YÖNTEMLERİ ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Eskiçağ Tarihi, - , Tamamlandı
17. Murat Turgut, " Hitit Dini Düşüncesinde Kutsal Mekanlar (M.Ö. 1600-M.Ö.1200) ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Eskiçağ Tarihi, - 2013, Tamamlandı
18. Salih Kaymakçı, " ESKİÇAĞDA KELKİT VADİSİ (LYKOS) ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Eskiçağ Tarihi, - , Tamamlandı
19. Devrim Sönmez, " Antik Dönemde Anadolu' da Müzik ve Müzik Aletleri ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Eskiçağ Tarihi, - , Tamamlandı
20. Rahim Kızgut, " Eskiçağ Tarihinde Kolkhis Bölgesi ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tarih, - , Devam Ediyor
21. Mustafa Arslan, " YALVAÇ-BEYŞEHİR-SUĞLA OLUĞU'NUN M.Ö.500-M.S.500 YILLARI ARASI TARİHİ ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Eskiçağ Tarihi, - , Tamamlandı
22. Ercüment Yıldırım, " Pers Hakimiyetinin Bitiminden Bizans Hakimiyetinin Başlangıcına Kadar Olan Dönemdeki Antik Çağ Yazarlarının Eserlerinde Orta Fırat Bölgesi. ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Eskiçağ Tarihi, - ,
23. Esra Bulut, " İlkçağ'da Nevşehir ve Çevresi Yerleşimleri ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih, 2013 - , Devam Ediyor
24. Fatih Mehmet Güneyçakıl, " Yerel Araştırmacılarda Konya ve Çevresinin Eskiçağı ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih, 2013 - , Devam Ediyor
25. Nermin Atila, " Milattan Önce II. Bin Yılında Boğazköy ve Çevresi Jeopolitiği ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih, 2013 - , Devam Ediyor
26. Aytül Kaplan, " Hellenistik ve Roma Döneminde Kilikia Pedias (=Çukurova)'ın Jeopolitiği ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Eskiçağ Tarihi , 2011 - , Devam Ediyor

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih BölümüBölüm Başkani05/09/200803/12/2008
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih BölümüBölüm Başkani03/12/200805/09/2011
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.29/09/2009 
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi30/09/2010 
S.Ü. Türkiyat Araştirmalari EnstitüsüEnstitü Müd.28/02/201129/07/2016
S.Ü. Türkiyat Araştirmalari EnstitüsüEnstitü Müdür Vekili01/08/201628/10/2016
S.Ü. Türkiyat Araştirmalari EnstitüsüEnstitü Müd.29/10/201629/10/2019
S.Ü. Taşkent Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.28/06/2018 
S.Ü. Türkiyat Araştirmalari EnstitüsüEnstitü Müdür Vekili29/10/201929/10/2022

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
Ancient Near East History I
HISTORY OF ANCIENT NEAR EAST I
GRADUATE STUDIES I
 
HISTORICAL GEOGRAPHY I