FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: PROF.DR. ALAATTİN AKÖZ
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF EARLY MODERN HISTORY
 
E-Mail  aakoz selcuk.edu.tr
Phone 0 332 223 13 07
Address Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kampüs SELÇUKLU/KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi ( Arş.Gör.)19851993
Selçuk Üniversitesi (Yard.Doç.Dr.)19932006
Selçuk Üniversitesi(Doç.Dr.)20072012
Selçuk Üniversitesi (Prof. Dr.)2012 

  Publications:

1. AlaattinAKÖZ- İbrahim SOLAK, “Dulkadirli Eyaletine Ait Bir Kanûnname Sûreti(1533-1546)”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, IX, 1-29,(2004).

2. AlaattinAKÖZ, “Ma''zûl Bir Osmanlı Kâdısının Duyguları Ya Da Bir Kâdı Şiiri”,Türklük Bilimi Araştırmaları/Journal of Turkology Research, 16. Yıl/year, 30.Salı/Volume, 15-22, (2011).

3. AlaattinAKÖZ, “Konya Mevlevi-hanesinin 1596-1602 Yıllarına Ait Muhasebe Bilançoları(Mukayeseli Bir Değerlendirme)” S.Ü. Türkiyat Araştırmaları EnstitüsüII.Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevihaneler Kongresi 14-15 Aralık 1993 (Yayın:S.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl2, Sayı 2, 311-335, Konya, 1996.

4. AlaattinAKÖZ, “XVI.Asrın İlk Yarısında Aladağ Kazası(1501-1540)”,II.Uluslar ArasıOsmanlı Tahrir Defterleri Kongresi, Mart 1993, Erlangen/Almanya, (Yayın:Osmanlı Araştırmaları/The journal Of Ottoman Studies XVI,67-84, İstanbul, 1995.

5. AlaattinAKÖZ,“Konya''da İhtidâ Hareketleri ve Osmanlı Mahkemesi”, Uluslar Arası 700. KuruluşYıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, International Congresson Ottomun Empire With All Aspects In 700 th Anniversary of its Establishments,7-9 Nisan 1999,  Bildiriler, 547-560, Konya, 2000.

6. AlaattinAKÖZ, “XVI.Asırda Lârende Kazası Hakkında”, I.Uluslar ArasıOsmanlı Tahrir Defterleri Kongresi, Ekim 1992, Konya (Yayın: Osmanlı Araştırmaları/ Thejournal Of Ottoman Studies XIII, 99-136, İstanbul, 1993.

7. AlaattinAKÖZ, Bayram ÜREKLİ, “Selçuklulardan Osmanlılara Çumra''nın Yerleşim Sürecive Değişiklikler”, I. Uluslar Arası Çatalhöyükten Günümüze ÇumraKongresi 15-16 Eylül Çumra, Bildiriler, 31-38, Konya, 2001.

8. AlaattinAKÖZ, “XVI. Yüzyılda Şeyh Sadreddin Konevî Vakfı”, I.Uluslar arasıSadreddin Konevi Sempozyumu The First İnternational Symposium on SadraddinQunawi 20-21 Mayıs / May 2008 Konya-Turkey, Bildiriler Kitabı, 19-26, Konya,2010.

9. AlaattinAKÖZ, “Karaman''dan Sigetvar''a: Bir Eyalet Ölçeğinde Kanuni Sultan Süleyman''ınSon Macaristan Seferi”, Perspectives On Ottoman Studies Papers From The 18thSymposium Of The Internatıonal Commıttee Of Pre-Ottoman And OttomanStudıes, At The University Of Zagreb 2008, 39-52, Berlin: LIT Verlag, 2010.

10. AlaattinAKÖZ, “Tarihi Bilginin İnşasında Menkıbe Ya Da Efsaneler”ORTAKTURK GECMISINDEN ORTAK TURK GELECEGINE” VI Uluslararasi Folklor Sempozyumu,25-26 Kasım 2010, Bakü-Azerbaycan. “Ortaq Türk Keçmişinden Ortaq TürkGalecayina” VI. Uluslararası Folklor Konferansının Materyallerı, 37-46, Bakı-2010.

11. Alaattin AKÖZ, “Şehirlerarası, Bölgeler Arası ve Ülkeler Arası Ticaret MerkeziOlarak Şehir içi Hanları: Konya''da Bir Han ve Bir Cinayet”, CIEPO ULUSLAR ARASIOSMANLI ÖNCESİ VE OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARI 6. ARA DÖNEM SEMPOZYUMBİLDİRİLERİ, C.1, 14-16 Nisan 2011, 121-134, Uşak 2011.

12. AlaattinAKÖZ, “XIX. Yüzyıl Antep Medrese Vakıfları”, ULUSLARARASI ANTEP-HALEP VAKIFLARISEMPOZYUMU, 21-22 Aralık 2009 GAZİANTEP/TÜRKİYE, 23-24 Aralık 2009HALEP/SURİYE.

13. AlaattinAKÖZ, “Yerleşik Hayatta Bir Yayla Geleneği: Döllük (Karaman - YeşildereÖrneği)”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü,Balıkesir Üniversitesi ve Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı işbirliğiile Halk Kültüründe Göç
Uluslararası Sempozyumu" 28 -30 Mayıs 2010, Balıkesir.

14. Alaattin AKÖZ,“Türk Dünyasının Ortak Değeri Olarak Hızırilyas Ve 1248 (H.646) Tarihli BirHızırilyas Vakfiyesi”, CIEPO Interim Symposiumon the Central Asiatic Roots of thepre-Ottoman and Ottoman Culture, 24-29 August 2009, Kyrgyz-Turkish Manas University,Bishkek, Kyrgyzstan.

15. AlaattinAKÖZ, “XVI. Yüzyılda Hatunsaray ve Çevresinde Yerleşim veDemografi”. ULUSLARARASI HATUNSARAY (LYSTRA) ve ÇEVRESİ, TARİH, KÜLTÜR veTURİZM SEMPOZYUMU2-4 Ekim 2011, Konya.

16.Alaattin AKÖZ, KanuniDevrine Ait 939-941 / 1532-1535 TarihliLârende (Karaman) Şer''iye Sicili (özet– Dizin – Tıpkıbasım), II.Baskı,Tablet Yayınları, Konya, 2006.

17. AlaattinAKÖZ, Bir İmamın Nikâh Defteri (Beşiktaş Sinan-ı Cedid Mahallesi), Tablet Yayınları, Konya, 2006.

18. AlaattinAKÖZ, 319 Numaralı Karaman Şer''iyye Sicili 1905-1906 (R.1320-1322), Palet Yayınları, Konya,2012.

19. AlaattinAKÖZ, 323 Numaralı Karaman Şer''iyye Sicili 1897-1901 (R.1312-1317), Palet Yayınları, Konya,2012.

20. AlaattinAKÖZ, “ Tarihçe: Türk Devri“, Karaman Tarih Kültür Sanat,53-90,  2000.

21. AlaattinAKÖZ, “Tarihi Eserler ve Evkaf“, Karaman Tarih Kültür Sanat,91-120, 2000.

22. AlaattinAKÖZ, Bayram ÜREKLİ, Ruhi ÖZCAN, Uluslar Arası 700. Kuruluş YılDönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, 7-9 Nisan 1999Bildiriler,Konya, 2000.

23. AlaattinAKÖZ, “XVI. Yüzyıla Ait Bir Nikâh Defteri Ve Bazı Değerlendirmeler”, İSTEM,III,91-118, (2004).

24. AlaattinAKÖZ, İzzet SAK, “Osmanlı Toplumunda Evliliğin Karşılıklı Anlaşma İle SonaErdirilmesi : Muhâla''a (18. Yüzyıl Konya Şer''iye Sicillerine Göre)”, TürkiyatAraştırmaları Dergisi, XV, 91-140, (2004).

25. AlaattinAKÖZ, İbrahim SOLAK, “Dulkadirli Beyliğinin Osmanlı Devletineİlhakı  Ve  Sonrasında Çıkan İsyanlar”, TürkDünyası Araştırmaları Dergisi, 153, 41-50 (2004).

26. AlaattinAKÖZ, Doğan YÖRÜK, “Aksaray Sancağı''ndan Kıbrıs Adasına Sürgün Edilen Aileler”, OrtaDoğu Araştırmaları Dergisi, II/I, 83-142, (2004).

27. AlaattinAKÖZ, Doğan YÖRÜK “H. 1002/1594 Tarihli Bir Vakıf Defterine GöreEdirne''deki Sultan II. Bâyezid Camii ve İmâreti Evkafı”,TürkiyatAraştırmaları Dergisi, XVI, 157-177, (2004).

28. AlaattinAKÖZ, “Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II. Murad''a Vermiş OlduğuAhidnâme”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, XVIII, 159-178, (2005).

29. AlaattinAKÖZ, Bayram ÜREKLİ, “Karamanoğullarından Osmanlıya Konya”, İpek Yolu,Konya Kitabı IX Özel Sayı, 77-115, (2006).

30. AlaattinAKÖZ, “XVI. Yüzyılın Başlarında Bozkır Nahiyesinde Yerleşme Nüfus veÜretim”, Bozkır''ın Dünü ve Bugünü Sempozyumu, 12 Kasım 2006, 67-86,Konya 2007.

31. Alaattin AKÖZ,“Tarihçi, Belge ve Tarihin Tahrifi: Tahrir Defterleri Üzerinde BirDeğerlendirme”, TÜRK TARİH KURUMU - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİHBÖLÜMÜ “CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE''DE TARİHÇİLİK VE TARİH YAYINCILIĞISEMPOZYUMU” BİLDİRİLER, ANKARA18-20 MART 2010, (Editör Prof. Dr. Mehmet ÖZ)TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ, Ankara 2011, s.61-99.

32Alaattin AKÖZ, “XVI. Yüzyıl SonundaKaraman”, Osmanlı Araştırmaları/The journal Of Ottoman Studies IX, 331-345, (1989).

33Alaattin AKÖZ, “Mevlana Celaleddin-i Rumi Külliyesinin1651-1652 Yılına Ait Muhasebe Bilançosu”, S.Ü.Fen- Edebiyat FakültesiEdebiyat Dergisi, VII-VIII, 197-206, (1992-1993).

34Alaattin AKÖZ, Bayram ÜREKLİ, “Tarihi Seyir İçerisindeSillede (Konya) Müslim-Gayr-i Müslim Yerleşimi”, S.Ü,Atatürk İlkelerive İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ATA Dergisi, VII, 193-213,(1997).


  Theses

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı19931998
Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkan Yardımcılığı19951997
Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı19951997
Selçuk Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü19972000
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı20012006

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih BölümüBölüm Başkani15/09/201415/09/2017
S.Ü. Konya Ve Yöresi Tarih Araş.Mrkz.Müd.Merkez Müd.17/09/201511/08/2016
S.Ü. Konya Ve Yöresi Tarih Araş.Mrkz.Müd.Merkez Müdür V.12/08/201611/08/2019
S.Ü. Osmanli Tarihi Ve Medeniyeti Uyg. Ve Arş. Mrk.MüdMerkez Müd.18/09/2017 
S.Ü. Konya Ve Yöresi Tarih Araş.Mrkz.Müd.Merkez Müdür V.12/08/201912/08/2022

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
GRADUATE STUDIES I
 
OTTOMAN VILLAGE AND CITY LIFE I