EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mahmut ATAY

Erasmus Koordinatör: Arş. Gör. Hüseyin ÖZİL

Farabi Koordinatör: Arş. Gör. Faruk TURĞUT

Mevlana Koordinatör: Arş. Gör. Hüseyin ÖZİL

AKTS Koordinatör: Arş. Gör. Mehmet Fatih BAĞRIYANIK

Amacı: Sosyoloji Bölümü programının amacı, sosyolojik anlamda bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, toplumumuzda ihtiyaç duyulan sosyal analizlerde bulunabilen, uluslararası ilişkilerde ülkemizin sosyolojik formasyonunu temsil edebilecek, evrensel etik değerleri önemsemiş ve ülkemizin değerleri ile bütünleşmiş sosyologlar yetiştirmektir. Sekiz yarıyıla uygun tasarlanan Lisans programı, ilkece, öğrencilere ileri düzeyde verdiği sosyolojik eğitimle bir analiz mantığı kazandırmayı, akademik veya serbest çalışma ortamı için kültürel ve mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemiştir.

Vizyon: Genel Sosyoloji disiplininin mevcut birikimini özümsemesi, yeni gelişmelerin takip edilmesi, farklı dillerde ortaya konulmuş özgün çalışmaların çevirilerle Türkçeye kazandırılması, bilimsel kriterler çerçevesinde yerli eserler ortaya konması, yöntemsel olarak farklı yaklaşımların, bir araştırma verisi olarak değişik bulguların karşılaştırılması, sosyoloji için önemli olan kuram ve uygulama bağlantılarının gösterilmesi, irdelenmesi, Bölümün bakış açısını göstermektedir.

Misyon: Sosyoloji disiplininin başından beri toplumlarda sosyal/inşai bir görev üstlene geldiği için Sosyoloji Bölümleri, günümüzde Üniversitelerin topluma açılan pencereleridir. Bu program, hem toplumsal hayatın sağlıklı gidişine katkıda bulunacak, hem de üniversiteyi topluma tanıtacaktır. Hatta uluslar arası bilimsel toplantılarda toplumumuzu tanıtarak, dışarıdan bakış açısına katkıda bulunacaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 1982 yılında Edebiyat Fakültesi bünyesinde bir Asistan ve bir Yardımcı Doçentle kurulmuştur. Hemen bir yıl sonra 1983 yılında Bölüm, Rektör olarak göreve gelen ve kendisi de Sosyolog olan Prof. Dr. Erol Güngör ile birlikte aktif bir bölüm haline gelmiştir. Bu yılın hemen Şubatında Ankaradan gelen Doç. Dr. Nur Vergin, Doç. Dr. Bahattin Yediyıldız, Prof. Dr. Mahir Kaynak gibi öğretim üyelerinin de katkılarıyla bir taraftan 40 öğrenci ile lisans öğrenimine başlarken, diğer taraftan hemen yüksek lisans programı açılmıştır. 1987 yılında ilk mezunlarını veren bölüm zamanla ikinci öğretimi de açarak öğretim faaliyetlerine kesintisiz devam etmektedir. Bölüm akademik kuruluş şemasında kendi içinde Genel sosyoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Sosyometri (Sosyal Yapı ve Değişme) ve Uygulamalı Sosyoloji olmak üzere dört bilim dalından oluşmaktadır. Ancak karma bir ders programı uygulanmaktadır. Bölüm lisansüstü düzeyde Sosyoloji tezli yüksek lisans, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli yüksek lisans programlarına ve ayrıca Sosyoloji doktora programına sahiptir. Bölümün şu anda 700 civarında lisans, 130 civarında da lisansüstü öğrencisi bulunmaktadır. Bölümün tam zamanlı çalışan akademik kadrosunda 4 profesör, 2 Doçent, 4 yardımcı Doçent ve 5 doktora, 1 yüksek lisans aşamasında Araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesine bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, b) O öğretim yılında Selçuk Üniversitesi birimlerine merkezî yerleştirme ile veya Selçuk Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi hükümlerine göre kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip bulunmak ve yapılacak özel yetenek sınavını başarmış olmak, c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek, ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında önlisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için ise aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim önlisans programında kayıtlı olmamak. (2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz veeri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formel ve non- formel ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Selçuk Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. (2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri bir sonraki akademik yarıyıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o yarıyılın harcı alınmaz.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. (2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. (3) Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not. MADDE 15 ? (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. (2) Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

İstihdam Olanakları: Bölümümüz mezunları çeşitli devlet kurumlarında sosyolog olarak görev yapabilmekte, mezuniyetten sonra pedagojik formasyon almak kaydıyla Felsefe grubu öğretmeni olabilmekte, mezuniyetten sonra Aile Danışmanlığı sertifikası alarak özel ve kamu kuruluşlarında Aile Danışmanı olarak görev yapabilmekte, çeşitli özel kurumlarda danışmanlık, halkla ilişkiler ve insan kaynakları gibi pozisyonlarda yer alabilmektedir. Bunun yanı sıra özel öğretim kurumlarında da bölümle ilgili derslerde öğretici olarak görev yapabilmekte ve rehberlik sertifikasıyla birlikte özel öğretim kurumlarında rehber öğretmen olarak çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve kendi alanında yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.