EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mahmut ATAY (Bölüm Başkan V.)

Erasmus Koordinatör: Arş. Gör. Elif Tuğce KAROĞLU ERAVŞAR

Farabi Koordinatör: Arş. Gör. Erkin SARI

Mevlana Koordinatör: Arş. Gör. Elif Tuğce KAROĞLU ERAVŞAR

AKTS Koordinatör: Arş. Gör. Gözde BABAOĞLU

Amacı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesine bağlı olan Psikoloji Bölümünün temel amacı, disiplinler-arası bir anlayış içerisinde ve çağdaş bilimsel gelişmeler, teknolojik yenilikler ve etik değerler doğrultusunda Türk Yüksek Öğretimin temel amaçları ile örtüşen, insan haklarına ve hukuka saygılı, problemlere çok yönlü yaklaşabilen ve bunları eleştirel bir bakış açısı ile sorgulayan, insanın düşünce ve davranışlarının psikoloji biliminin yöntemleri ile incelenmesini sağlayacak bilgi ve donanıma sahip olan nitelikli psikologlar yetiştirmek ve bu gücü bireysel ve toplumsal sorunların çözümü, kişilerarası ilişkilerin düzenlenmesi, üretim ve verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayarak toplumun hizmetine sunmaktır.

Vizyon: İnsan psikolojisinin duygu, biliş ve davranış bileşenlerinin bilimsel yöntemlerle irdelenmesi ve değerlendirilmesi, insanları daha üretken, mutlu ve yaşadığı dünya ile daha uyumlu hale getirmenin önde gelen koşullarındandır. Selçuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü, öğrencilere güncel ve sağlam temellere oturtulmuş olan teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmayı, deneysel çalışma ve alan araştırması yürütebilmeye ilişkin teknikleri öğretmeyi, bilimsel veriler toplayarak bunları hem istatistiki hem de kuramsal birikim ışığında analiz edebilme becerisi kazandırmayı hedefleyen bir bakış açısına sahiptir. Ayrıca bölümümüz, öğrenilenlerin günlük yaşam pratiklerine aktarılmasını ve psikoloji biliminin teorik ve metodolojik araçları vasıtası ile kritik ve yaratıcı düşüncenin geliştirilmesini de oldukça önemsemektedir.

Misyon: Derinlikli, bütüncül ve çok yönlü bir yaklaşımı benimseyen bölümümüzden mezun olan öğrenciler, öncelikle kendilerini, sonrasında içinde yaşadıkları ülke ve dünyayı çok daha gerçekçi bir biçimde tanıyabilecek ve karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda daha bilinçli, duyarlı ve kendini gerçekleştirebilen bireyler olacaktır. Bu doğrultuda Psikoloji Bölümünün misyonu toplumun sorunlarını tespit edebilen, yaratıcı çözüm yolları geliştirebilen ve bunları uygulamaya koyabilen psikologlar yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Psikoloji Lisans programı 2017 yılında kurulmuştur. Lisans programı 2019-2020 akademik yılı Güz döneminde ilk öğrencilerini almıştır. 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölümümüze merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay ve dikey geçişle gelen veya merkezi yerleştirme ile kabul edilen öğrencilerimizin önceden almış olduğu dersler İntibak Komisyonumuzca İntibak Yönergesi hükümlerine göre değerlendirilerek öğrenciler bölümümüz ders planı ve müfredatına uygun derslerden muaf tutulmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, bitirme ödevi/tezi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Öğretmenlik formasyonu ile mezun olacak öğrenciler için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise düzeyinde okullarla işbirliğine gidilerek öğrencilerin öngörülen ders saati süresince staj yapmaları sağlanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının %40ı ile final/bütünleme sınav notunun %60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır. 

İstihdam Olanakları: Psikolojinin her anabilim dalı geniş kapsamlı kariyer olanaklarına sahiptir. Psikoloji bölümü lisans diplomasına sahip olan mezunlar, hastanelerin psikiyatri, pediatri, onkoloji vb. kliniklerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, özel ya da resmi kurumların anaokulu ve kreşlerinde, sağlık ve sosyal hizmetlerin korunma, tedavi ve rehabilitasyondan oluşan tüm birimlerinde, Emniyet Müdürlükleri nde adli kurumlarda (çocuk mahkemeleri, ıslahevleri, ceza ve tutukevleri), rehberlik ve danışma merkezlerinde, psikoteknik laboratuvarlarında, büyük sanayi tesislerinde, kobi ve özel şirketlerde halkla ilişkiler ve insan kaynakları bölümünde, kitle iletişimi ile ilgili kurum ve kuruluşlarda ve araştırma şirketlerinde psikolog olarak çalışma olanaklarına sahiptirler. Buna ek olarak gerekli koşullar sağlandığı takdirde öğretmen olarak eğitim sektöründe çalışabilmektedirler. Mezunlar, lisans sonrası eğitime yönelerek akademik alanda da ilerleyebilmektedirler. Bölüm öğrencileri psikolog unvanı ile mezun olmakta ve hem uygulama hem de akademide olmak üzere pek çok alanda iş imkânı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve kendi alanında yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.