EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İlker IŞIK

Erasmus Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. İlker IŞIK

Farabi Koordinatör: Arş. Gör. Tülay UĞUR

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Melda ARCA YALÇIN

Amacı: Koruma ve onarım,öncelikle günümüzde yapımı devam etmeyen,ustası ve teknolojisi kaybolmuş,malzemesi bulunmayan etnografik eşyalar,sanatsal ve kültürel özellik taşıyan antikalar,günümüz mamülü bile olsa kıymetli sanat eserleri ile kazılardan çıkarılmış her türlü arkeolojik malzemenin bilimsel yöntemlerle koruma ve onarımını yaparak bu eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktadır."Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım" bilim dalı,bu çerçevede kültürel varlıkların bilimsel yöntemlerle korunarak yaşatılmasını sağlarken araştırma,bilimsel yayın ve eğitim olarak üç temel düzeyde hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Vizyon: Toprak üstünde çeşitli nedenlerle devamlı bakıma ve onarıma gereksinim duyan kültür varlıklarımız yanında toprak altında ve sualtından çıkarılan eserlerimizin de onarım ve konservasyona ihtiyacı vardır.Bununla birlikte sık sık yurt dışına giden kültür varlıklarımızın sigorta işlemlerini yapan şirketler, eserlerin koordinasyonları hakkında rapor hazırlayacak yetkili meslek adamı bulmakta zorlanmakta ve bu işi çoğu zaman yabancılar yapmaktadır. Avrupada kurulan gelişmiş laboratuarlarda kültür mirasının bakım ve onarımı için birçok ülkede ihaleler yapılmakta ve bize de kabul etmek düşmektedir.Ülkemizde de bu tip projelerin çoğu yetişmiş eleman azlığından dolayı yabancılar tarafından yürütülmektedir.Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü olarak ülkemizin bu ihtiyacını azaltmak ve kültürel mirasımızı en doğru metodlar gözeterek korumak temel prensibimizdir.

Misyon: Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze laboratuarlarında ve restorasyon-konservasyon merkezlerinde çalışacak yeterli ve yetkili "meslek elemanları"na büyük gereksinim duyulmaktadır.Bu nedenle bölümümüzün başlıca misyonu bu açığı giderecek nitelikli elaman yeiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Kültür varlıklarının taşınabilir ve taşınmaz eserlerini kapsayacak şekilde restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yürütmeyi temel alan bir programdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Program henüz lisans düzeyinde eğitime başlamamakla birlikte Selçuk Üniversitesine bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, b) O öğretim yılında Selçuk Üniversitesi birimlerine merkezî yerleştirme ile veya Selçuk Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi hükümlerine göre kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip bulunmak ve yapılacak özel yetenek sınavını başarmış olmak, c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek, ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında önlisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için ise aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim önlisans programında kayıtlı olmamak. (2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz veri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formel ve non- formel ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Selçuk Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Mezuniyet Şartları: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİnde belirtilmiş olan mezuniyet şartlarının yanı sıra 200 AKTS zorunlu, 40 AKTS seçmeli olmak üzere toplam 240 AKTS alması ve Mezuniyet (Bitirme) Tezi yazılması şartı aranmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ esas alınmaktadır.

İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olan öğrenciler, "Restoratör ve Konservatör" olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde olmak üzere kamu ve özel sektörde istihdam olanaklarına sahiptirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.