EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ali BAYKAN

Erasmus Koordinatör: Arş. Gör. Dr. Ülfet DAĞ

Farabi Koordinatör: Arş. Gör. Meryem KOYUN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi M.Taner TÜRK

Amacı: Karşılaştırmalı Edebiyatın temel amacı birkaç dilin edebiyatı, dili ve kültürüyle anda ilgilenen akademisyenler ve öğrencileri birkaç dile sahip ve o dillerin kültür ve edebiyatlarında eleştirel yaklaşım yöntemiyle yetiştirmektir. Diğer bir önemli işlevi ise, birden çok dil bilen kişiler olarak Türk dil, kültür ve edebiyatını, bilimsel çalışma ve etkinliklerle dış dünyaya tanıtmak, bu alanda farklı ülkelerde yapılan her türlü yenilik, gelişme ve yansımaları Türk ve diğer milletlere ulaştırmaktır. Öğrencilere verilecek uygulamalı eğitim ile mesleki yeterliliğe sahip karşılaştırmalı dil, kültür ve edebiyat bilimcisi olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunlarının bir diğer kazanımı da, kendi temel alanının yanı başka birçok disiplinlerin karşılaştırmalı çalışma yöntemlerine hâkim biçimde yetişebilecek donanımın sağlanmasıdır.

Vizyon: Alman, Arap, Fransız, İngiliz ve Rus dilinde yazılmış eserlerin bilimsel ölçütler çerçevesinde incelenmesi, bu edebiyatların Türk edebiyatı ile mukayese edilerek edebiyatımıza zenginlik katılması, onu dünya edebiyatlarında ön sıralara çıkaracak başarının sağlanması, dilbilim aracılığı ile sağlıklı iletişimin kurularak dillerin art ve eşzamanlı olarak irdelenmesi.

Misyon: Bölümümüzün temel işlevi, ülkemiz edebiyat, dil ve kültür dünyasında eksiği her zaman hissedilen edebiyat, dil, kültür, sinema eleştirmenleri yetiştirmektir. Diğer bir önemli işlevi ise, birden çok dil bilen kişiler olarak Türk kültür ve edebiyatını, bilimsel çalışma ve etkinliklerle dış dünyaya tanıtmak, dış dünyada bu alanda meydana gelen her türlü gelişme ve yansımaları Türk kamuoyuna kazandırmak ve bu bilim alanında donanımlı kişiler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Başta A.B.D., Rusya, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere bir çok doğu ve batı ülkesinde yıllar önce kurulmuş olan Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümleri farklı dillerde yazılmış iki veya daha fazla eseri konu, düşünce ya da biçim bakımından inceleyerek, ortak, benzer ve farklı yanlarını tespit etmek, nedenleri üzerine yorumlar getirme becerisi kazandırmak.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir

Mezuniyet Şartları: Dereceyi alabilmek için akademik yılsonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını izleyen özel bir dönem sonu sınavı veya yeterlilik sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl ortasında vize, sonunda ise genellikle dönemin hemen bitişini izleyen iki hafta süreli dönem sonu (Final) sınavları vardır. Öğrencilerin hazırlayacakları Bitirme tezlerinin kabul edilmesi gerekir. Ayrıca bölümde 30 iş günü zorunlu staj uygulaması mevcuttur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Dereceyi alabilmek için akademik yılsonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını izleyen özel bir dönem sonu sınavı veya yeterlilik sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl ortasında vize, sonunda ise genellikle dönemin hemen bitişini izleyen iki hafta süreli dönem sonu (Final) sınavları vardır. Öğrencilerin hazırlayacakları Bitirme tezlerinin kabul edilmesi gerekir. Ayrıca bölümde 30 iş günü zorunlu staj uygulaması mevcuttur. Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınav değerlendirme kuralları, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. DC, DD (Şartlı geçer) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır. Dersten sorumlu öğretim üyesi sınıf not ortalamasına göre isterse sınıf geçme puanlama sisteminde değişiklik yapabilir.

İstihdam Olanakları: Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden mezun olanlar, Dış İşleri Bakanlığı, TRT, Devlet ve Özel Arşiv Müdürlükleri, Sanayi Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra, yabancı dile hakim olduklarından dolayı başta Turizm olmak üzere özel sektörde de çalışma fırsatına sahiptir. Aynı zamanda edebiyat eleştirmeni veya çevirmen olarak çalışabilecekleri gibi programın disiplinler arası özelliğinden dolayı sanat ve basın dünyasında da iş bulma imkânına sahiptirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci ALES ve YDSden geçerli not almaları koşuluyla Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim dalında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Program Çıktıları 1.Karşılaştırmalı Edebiyat alanındaki kavram ve teorileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karşılaşılan problem ve konuları belirler ve analiz eder, potansiyel çözüm ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 2.Lisans konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilecek yeterliliğe sahip olur, ortaklaşa tartışmalar yapar. 3.Alanına özgü edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak sözlü ve yazılı metinleri analiz eder, üretir ve daha önce oluşturulan yazılı veya sözlü metinleri yorumlayarak karşılaştırma yöntemi ile didaktik açıdan somutlaştırabilme becerileri edinir. 4. Dil, tarih ve kültürel olarak Türk dili ve edebiyatındaki gelişme ve değişimleri izleyerek, bu birikim ve anlayışlarla diğer dil ve edebiyatların tarihi ve kültürel birikimlerini kavrar. 5.Türk ve dünya mitolojisinin, halk kültürü, dil, sinema ve edebiyatının özelliklerini, kaynaklarını, sözlü ve yazılı eserlerin yapı ve anlatım özelliklerini ortaya çıkarır. 6.Yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile çeviri yapabilecek ölçüde dil bilgisi ve dil bilinci ile eşdeğer bir çeviri yapabilme becerisi kazanır. 7. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça vd. yazılmış ülke edebiyatlarının edebi akım özelliklerini mukayese yolu ile üslup, didaktik vb. açıdan değerlendirir. 8. Dilbilim ve analitik düşünce edinimi sayesinde, kültürlerarası iletişimin sağlamasında gerekli temel bilgi ve beceriyi kazanır. 9. Edinilen bilgiyi yeni durumlara uyarlar, yorumlar ve eleştirir. 10. Toplumsal sorumluluk bilinci ve yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları bilimsel esaslara göre uygular. 11. Filolojik konularla ilgili bilgileri sahip olduğu yabancı diller sayesinde izler, diğer disiplinlerden yararlanır, bu bilgileri sunma ve muhatabının bu sunumları nasıl algılayabileceğini ön görebilme yeteneği kazanır.