EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Murat ARICI

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Işıl ÇEŞMELİ

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Ercan SALGAR

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül ADANALI

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Murat Arıcı

Amacı: Felsefe temel programının amacı felsefi düşünüş, analiz ve akademik araştırmayı etkili bir biçimde kullanabilen lisans ve lisansüstü öğrencileri yetiştirmektir. Dersler, seminerler ve diğer akademik faaliyetler yoluyla öğrenciye eleştirel düşünme yeteneği kazandırarak sosyal ve bireysel yaşamın temel dinamiklerini akademik anlamda değerlendirme, yorumlama ve açıklayabilme yeteneğini kazandırmak hedeflenmektedir. Felsefe programı, siyasetten zihne, mantıktan bilim tarihine, sezgisel düşünce biçimlerinden rasyonel bakış açılarına, etikten estetiğe kadar geniş bir yelpazede öğrencilere interdisipliner bir formasyon kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğrencilere sadece kendisini ve çevresini algılama yetisi kazandırmayı değil evrensel düzeyde düşünüş biçimlerinin dayandığı değer sistemlerini analiz etme ve anlamlandırma hususunda da yetenekler edindirmeyi amaçlamaktadır. Felsefe programı, müfredatında yer alan ders çeşitliliği ile öğrencilere Batı, Doğu ve Türk düşünürlerinin bilgi birikimlerinden istifade etme, felsefenin hem batılı hem de yerli boyutuna dair farkındalık kazandırmayı kendine ilke edinmektedir. Bu kapsamda öğrencilerden derin, çok yönlü ve bütüncül düşünmenin getireceği avantajlarla hem kadim hem de gündelik sorunlara yapıcı ve yetkin çözümler üretme kapasitesine sahip olması beklenmektedir. Program, felsefi düşüncenin teorik karakterine odaklandığı kadar toplumsal yaşamdaki pratik etkisine de yoğunlaşmaktadır. Nitekim günümüz dünyasında çözümlenemeyecek kadar karmaşık görünen sosyolojik, ekonomi-politik ve etik problemlerin pek çoğu felsefi düşüncenin sağlayacağı rasyonel ve soğukkanlı tutumla yeniden değerlendirildiğinde daha kolay anlaşılır hale gelmektedir. Bu bağlamda programın içeriğini oluşturan müfredat, yaşamı, var olanları ve bilgiyi bir bütün olarak kuşatıcı bir tarzda ele almayı ve toplumsal yaşamdaki olay ve problemlere de derinlemesine ve gerçekçi yaklaşabilmeyi hedeflemektedir.

Vizyon: Felsefe programının ileriye dönük hedefi öğrencilere bütüncül bir bakış açısı ve analiz yeteneği kazandırmaktır. Bunun için felsefe bölüm dersleri dışında edebiyat, dil, tarih, sanat, fizik, biyoloji, psikoloji, bilgisayar, matematik gibi alanlardan seçmeli dersler de program kapsamına alınacaktır. Böylece hayata derinlemesine ve eleştirel bakabilme kapasitesini geliştiren, düşüncelerine gerekçeler üretebilen ve bunları kendinden emin bir şekilde ifade edebilen bir zihin yapısına kavuşan öğrenciler, eksiklerini gidererek donanımını artırmanın peşinde olacaktır. Farklı düşünce kaynaklarına ön yargısız olarak yaklaşabilecek ve kendi geliştirebilecektir. Sistematik düşünebilen ve rasyonel olana yönelen bir zihin, gelişmeye kapalı değil tam aksine bireysel gelişimi ile birlikte çevresini de dönüştürebilecek kapasiteye sahip olacaktır. Elbette bu durum bir durağanlık değil sürekli faaliyet ve etkinlik anlamına gelmektedir. Ek olarak felsefi düşünüşün farklılıklara saygı göstermeye ve bu farklılıkları anlamaya teşvik eden/zorlayan yönü, öğrencilerin bakış açısını değiştirerek yaşadığımız toplumun ve dünyamızın daha adil, güvenli, sağlıklı ve barışçı hale gelmesini sağlayacak ve yaşam seviyesini yükseltecektir. Felsefe programının katkıda bulunacağı böyle bir zihinsel değişim ve devinim, tüm akademik camiamızı olumlu yönde etkileyecektir.

Misyon: Felsefe programı özellikle eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırma okuma, yazma ve düşüncelerini etkili bir biçimde toplum önünde ifade edebilme, bilimsel ve kültürel mirasın aktarımı ve bilgi, değer ve gerçeklik gibi temel sorularla daha fazla meşgul olmaya teşvik ederek akademik hayata pozitif katkıda bulunur. Programın üç temel misyonu vardır: Eleştirel Düşünme Yeteneği Kazandırmak: Felsefe sadece felsefe tarihi ve diğer filozofların görüşlerinden ibaret değildir, asıl olan akademik anlamda görüş ve düşüncelerin ifade edilmesinde mantıksal ve rasyonel çerçevenin izlenmesidir. Bu çerçeve, felsefenin sağladığı eleştirel düşünme sayesinde bilgiyi yanlış bilgiden, merkezi olanı arazi olandan, faydalıyı faydasızdan ayırmayı kolaylaştırır. Eleştirel düşünme modeli, demokrasinin geliştirilmesi, her türlü kapasitenin artırılması, insan haklarının vurgulanması ve ayrımcılıklarla mücadele için de etkili bir araçtır. Teknolojik gelişmeler sayesinde bilginin hızla yayıldığı günümüz dünyası, yeni nesli dezenformasyona da kolayca açık hale getirmektedir. Felsefe programının üst düzey okumalarıyla donanmış bir öğrenci ise gerçek ile gerçek olmayanı ayırt etmede daha isabetli kararlar alır. Düşüncelerini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilme Yeteneği Kazandırmak: Felsefe formasyonunun en önemli kazanımı, bir düşünceyi enine boyuna tartıştıktan sonra bu düşünce karşısında kendi konumunu belirlemektir. Bu da öğrenciyi tek taraflı aktarımın olduğu pasif dinleyici konumundan aktif bir tartışmacıya dönüştürür. Ezberci bir anlayışın yeterli olmayacağı felsefe programında öğrenciler filozofun görüşlerini anlamak ve yorumlamakla kalmaz kendi düşüncelerini tutarlı, özgür ve etkili bir biçimde argümantatif olarak ifade ederler. Akademik gelişmenin temel koşulu olan yaratıcılık da ancak böyle bir formasyonun alışkanlık haline getirilmesi ile sağlanabilir. Bilimsel ve Kültürel Mirasın Aktarımı: Diğer akademik disiplinlere kıyasla Doğu ve Batı düşünce tarihini ve yaşam şeklini belirleyen ahlaki değerlerin, politik sistem ve ideaların, insan hakları, bilgi ve insan doğasının ayrıntısıyla ele alındığı felsefe programı kültürel ve bilimsel miras aktarımını güçlü bir şekilde yapmaktadır. Felsefe tarihi zihinsel mirasımızın tarihidir. Günümüz akademik ve teknolojik çalışmalarının pek çoğunun başlangıcı Antik Yunan dönemine Platon ve Aristotelese kadar geri gitmektedir. Zihinsel mirasın doğru bir biçimde aktarımı, günümüz gelişmelerini de doğru bir biçimde anlamayı kolaylaştıracaktır.

Program Dili: Program dili Türkçedir. Öğrenciler isterlerse bir yıl İngilizce hazırlık okuyabilirler

Program Tanımı: Felsefe programı 2017 yılında kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2017-2018 akademik yılı Güz döneminde alacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölümümüze LYS sınavı sonuçlarına göre merkezi sistemle öğrenci yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay ve dikey geçişle gelen veya LYS sınavı ile yerleşen öğrencilerimizin önceden almış olduğu dersler İntibak Komisyonumuzca İntibak Yönergesi hükümlerine göre değerlendirilerek öğrenciler bölümümüz ders planı ve müfredatına uygun derslerden muaf tutulmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, bitirme ödevi/tezi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Öğretmenlik formasyonu ile mezun olacak öğrenciler için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise düzeyinde okullarla işbirliğine gidilerek öğrencilerin öngörülen ders saati süresince staj yapmaları sağlanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olanların Felsefeci unvanı alırlar. Üniversite sonrası çalışma ve ilgi alanları ne olursa olsun felsefe programı formasyonu alan öğrenciler, yukarıda bahsi geçen amaçlara uygun olarak bilimsel ve toplumsal gelişmeleri izleyebilen, bunların sonuçlarını değerlendirebilen, sorunların çözümü için inisiyatif kullanmaktan çekinmeyen ve başka üniversite veya kültürlerle işbirliği içinde çalışmalar yürütebilen bireyler olarak bilimsel birikime ve toplumsal refaha katkı sağlar. Felsefe Bölümünden mezun olan öğrenciler, gerekli öğretmenlik sertifika programını tamamladıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak, özel okul ve dershanelerde ise rehber öğretmen olarak görev alabilmektedir. Mezun öğrenciler, ayrıca TRT ve basında, kamu kuruluşlarının eğitim ve kültürle ilgili birimlerinde, özel sektörün halkla ilişkiler ve planlama gibi birimlerinde çalışma olanağı bulabilmektedir. Diğer yandan mezunlar, sosyal bilimler alanında yapılacak araştırma faaliyetlerinde bağımsız çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve kendi alanında yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.