EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Murat ARICI

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Işıl ÇEŞMELİ

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Ercan SALGAR

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül ADANALI

AKTS Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÜNLÜ

Amacı: Felsefe temel programının amacı felsefi düşünüş, analiz ve akademik araştırmayı etkili bir biçimde kullanabilen lisans ve lisansüstü öğrencileri yetiştirmektir. Dersler, seminerler ve diğer akademik faaliyetler yoluyla öğrenciye eleştirel düşünme yeteneği kazandırılacaktır. Felsefe programı, siyasetten zihne, mantıktan bilim tarihine, sezgisel düşünce biçimlerinden rasyonel bakış açılarına, etikten estetiğe kadar geniş bir yelpazede öğrencilere interdisipliner bir formasyon kazandırmayı amaçlamaktadır. Felsefe programı, müfredatında yer alan ders çeşitliliği ile öğrencilere Batı, Doğu ve Türk düşünürlerinin bilgi birikimlerinden istifade etme, felsefenin hem batılı hem de yerli boyutuna dair farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir. Program, felsefi düşüncenin teorik karakterine odaklandığı kadar toplumsal yaşamdaki pratik etkisine de yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda programın içeriğini oluşturan müfredat, yaşamı, var olanları ve bilgiyi bir bütün olarak kuşatıcı bir tarzda ele almakta ve toplumsal yaşamdaki olay ve problemlere gerçekçi bir yaklaşmaktadır.

Vizyon: Felsefe programının ileriye dönük hedefi öğrencilere bütüncül bir bakış açısı ve analiz yeteneği kazandırmaktır. Bunun için felsefe bölüm dersleri dışında edebiyat, dil, tarih, sanat, fizik, biyoloji, psikoloji, bilgisayar, matematik gibi alanlardan seçmeli dersler de programa alınacaktır. Böylece öğrenciler farklı düşünce kaynaklarına ön yargısız olarak yaklaşabilecek ve kendisini geliştirebilecektir. Aynı zamanda, bölüm öğrencilerinin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde öğrenci alımına başlayacak olan psikoloji bölümünde yan dal yapma imkanı bulunmaktadır.

Misyon: Programın üç temel misyonu vardır: (1) Eleştirel Düşünme Yeteneği Kazandırmak: Felsefe sadece felsefe tarihi ve diğer filozofların görüşlerinden ibaret değildir, asıl olan akademik anlamda görüş ve düşüncelerin ifade edilmesinde mantıksal ve rasyonel çerçevenin izlenmesidir. Bu çerçeve, felsefenin sağladığı eleştirel düşünme sayesinde bilgiyi yanlış bilgiden, merkezi olanı arazi olandan, faydalıyı faydasızdan ayırmayı kolaylaştırır. Eleştirel düşünme modeli, demokrasinin geliştirilmesi, her türlü kapasitenin artırılması, insan haklarının vurgulanması ve ayrımcılıklarla mücadele için de etkili bir araçtır. Felsefe programının üst düzey okumalarıyla donanmış bir öğrenci ise gerçek ile gerçek olmayanı ayırt etmede daha isabetli kararlar alır. (2) Düşüncelerini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilme Yeteneği Kazandırmak: Felsefe formasyonunun en önemli kazanımı, bir düşünceyi enine boyuna tartıştıktan sonra bu düşünce karşısında kendi konumunu belirlemektir. Bu da öğrenciyi tek taraflı aktarımın olduğu pasif dinleyici konumundan aktif bir tartışmacıya dönüştürür. Ezberci bir anlayışın yeterli olmayacağı felsefe programında öğrenciler filozofun görüşlerini anlamak ve yorumlamakla kalmaz kendi düşüncelerini tutarlı, özgür ve etkili bir biçimde argümantatif olarak ifade ederler. (3) Bilimsel ve Kültürel Mirasın Aktarımı: Diğer akademik disiplinlere kıyasla Doğu ve Batı düşünce tarihini ve yaşam şeklini belirleyen ahlaki değerlerin, politik sistem ve düşüncelerin, insan hakları, bilgi ve insan doğasının ayrıntısıyla ele alındığı felsefe programı kültürel ve bilimsel miras aktarımını güçlü bir şekilde yapmaktadır. Felsefe tarihi zihinsel mirasımızın tarihidir.

Program Dili: Program dili Türkçedir. Öğrenciler isterlerse bir yıl İngilizce hazırlık okuyabilirler.

Program Tanımı: Felsefe Lisans programı 2017 yılında kurulmuştur. Lisans programı 2017-2018 akademik yılı Güz döneminde, yüksek lisans programı ise 2019 yılında ilk öğrencilerini almıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölümümüze LYS sınavı sonuçlarına göre merkezi sistemle öğrenci yerleştirilmektedir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay ve dikey geçişle gelen veya LYS sınavı ile yerleşen öğrencilerimizin önceden almış olduğu dersler İntibak Komisyonumuzca İntibak Yönergesi hükümlerine göre değerlendirilerek öğrenciler bölümümüz ders planı ve müfredatına uygun derslerden muaf tutulmaktadır. 

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, bitirme ödevi/tezi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Öğretmenlik formasyonu ile mezun olacak öğrenciler için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise düzeyinde okullarla işbirliğine gidilerek öğrencilerin öngörülen ders saati süresince staj yapmaları sağlanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olan öğrenciler Felsefeci unvanı alırlar. Üniversite sonrası çalışma ve ilgi alanları ne olursa olsun felsefe programı formasyonu alan öğrenciler, yukarıda bahsi geçen amaçlara uygun olarak bilimsel ve toplumsal gelişmeleri izleyebilen, bunların sonuçlarını değerlendirebilen, sorunların çözümü için inisiyatif kullanmaktan çekinmeyen ve başka kurumlarla işbirliği içinde çalışmalar yürütebilen bireyler olarak bilimsel birikime ve toplumsal refaha katkı sağlar. Felsefe Bölümünden mezun olan öğrenciler, gerekli öğretmenlik sertifika programını tamamladıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak, özel okul ve dershanelerde ise rehber öğretmen olarak görev alabilmektedir. Mezun öğrenciler, ayrıca TRT ve basında, kamu kuruluşlarının eğitim ve kültürle ilgili birimlerinde, özel sektörün halkla ilişkiler ve planlama gibi birimlerinde çalışma olanağı bulabilmektedir. Diğer yandan mezunlar, sosyal bilimler alanında yapılacak araştırma faaliyetlerinde bağımsız çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve kendi alanında yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.