EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Farsça öğreniminin yanı sıra Fars edebiyatının klasik ve modern dönemleri ile ilgili araştırmalar yapar.
P.Ç.2
Farsçadan Türkçeye Türkçeden Farsçaya çeviri yapabilecek ölçüde dili öğrenir ve düşüncelerini etkin bir şekilde bu dile aktarır.
P.Ç.3
Fars dilinde yazılmış kaynaklarda yer alan Türk tarihine ve kültürüne ait bilgileri inceler ve derler.
P.Ç.12
Türk dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı ile ilgili Farsça yazılmış el yazması ve eski Türkçe matbu kaynakların tenkitli neşirlerinin ve çevirilerinin yapılarak gün ışığına çıkarılmasını sağlar.
P.Ç.5
Türk dilini ve kültürümüzü Farsça konuşan ülkelerde tanıtmayı amaçlar.
P.Ç.9
Farsça ile ilgili temel mesleki bilgiler edinir.
P.Ç.7
İçişleri, dışişleri bakanlıklarında, elçiliklerde ve konsolosluklarda görev yapacak donanıma sahip olur.
P.Ç.8
Karşılaştırmalı dil ve edebiyat çalışmaları yapar
P.Ç.10
Hayata farklı konularda analitik düşünme yeteneğine sahip çevresini değiştiren ve geliştiren birey olarak atılır.
P.Ç.11
Farsçayı çok iyi şekilde öğrenir ve elde ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak ortaya koyar.
P.Ç.6
Fars dili ve edebiyatı alanının gerektirdiği bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
P.Ç.4
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
TYYÇ1
Beşeri bilimler alanındakazanılan yeterlilikleredayalı olarak güncelbilgileri içeren dersmateryallerine,uygulamalı araç vegereçlere, sahaçalışmalarındauygulanan araştırmayöntem ve tekniklerineve diğer kaynaklardadesteklenen ileridüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Beşeri bilimler alanındaedindiği ileri düzeydekikuramsal ve uygulamalıbilgileri kullanır.
TYYÇ3
Beşeri bilimler alanındaedindiği kuramsal veuygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma vetopluma hizmet alanlarında,kullanır, çözümler veuygular.
TYYÇ4
Beşeri bilimler alanında karşılaşılanve öngörülemeyen karmaşıksorunları çözmek için bireysel olarakbağımsız çalışır veya ekip üyesiolarak sorumluluk alır.
TYYÇ5
Sorumluluğu altında çalışanlarınilgili alandaki gelişimine yöneliketkinlikleri planlar.
TYYÇ6
Beşeri bilimler alanındaki bilgi vebecerileri kullanarak, kişisel vekurumsal gelişimi planlar
TYYÇ7
Beşeri bilimler alanındaedindiği bilgi ve becerilerieleştirel bir yaklaşımladeğerlendirir.
TYYÇ8
Sorumluluğu altındaçalışanların öğrenmegereksinimlerini belirlerve öğrenme süreçleriniyönetir
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeyeilişkin olumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ10
Beşeri bilimler alanındaki ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir veonlara düşüncelerini aktarır,sorunlarla ilgili çözüm önerilerinikuramsal ve uygulamalı olarakortaya koyar.
TYYÇ11
Beşeri bilimler alanı ile ilgilisorunlara yönelik olarak çözümönerilerini nicel ve nitel verilerledestekler ve bu verileri ilgilialanda bulunan uzman olan veolmayan kişi ve kurumlarla çeşitliiletişim araçlarıyla paylaşır.
TYYÇ12
Beşeri bilimler alanındaki çeşitlisosyal, kültürel ve sanatsaletkinliklere katılır.
TYYÇ13
Bir yabancı dili kullanarak beşeribilimler alanında kuramsal veuygulamalı bilgileri izler ve ilgilialandaki uzman ve uzmanolmayan kişi ve kuruluşlarla bubilgileri paylaşır (Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyinde).
TYYÇ14
Beşeri bilimler alanınıngerektirdiği bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve bilgiteknolojilerini ileri düzeydekullanır.
TYYÇ15
Beşeri bilimler alanı ile ilgilibilgileri toplar, çözümler,yorumlar ve ilgili kişi,kurum ve kuruluşlarlapaylaşır.
TYYÇ16
Beşeri bilimler alanı ile ilgilibilgilerin uygulanmasısürecinde etik değerlerigözetir.
TYYÇ17
Beşeri bilimler alanındasosyal, kültürel haklarınevrenselliğini destekler,sosyal adalet bilinci kazanır,tarihi ve kültürel mirasasahip çıkar.
TYYÇ18
Beşeri bilimler alanındadisiplinler arası araştırma veinceleme yapar.
TYYÇ19
Kalite yönetim ve süreçlerineuygun davranır ve katılır.