EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ali TEMİZEL

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Ali TEMİZEL, Arş. Gör. Dr. Gamze Gizem AVCIOĞLU

Farabi Koordinatör: Arş. Gör. Dr. Gamze Gizem AVCIOĞLU, Arş. Gör. Mehmet Enes TEMİZ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Ali TEMİZEL, Arş. Gör. Dr. Gamze Gizem AVCIOĞLU

Amacı: Programın Eğitim Amaçları: Fars Dili ve Edebiyatı programında dört yıllık eğitim boyunca öğrenciler Fars dili ve edebiyatı, tarihi, kültürü, dilbilgisi, konuşma, çeviri, edebî bilgiler, modern ve klasik metinler derslerinin yanında Arapça, Osmanlı Türkçesi ve Mevlâna araştırmaları gibi dersler de görmektedirler. Fars Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı, bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak bireyleri üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Vizyon: Programın Vizyonu: Her biri alanında uzman olan bir akademik kadro ile bilgi ve beceride tam anlamı ile dolu öğrenciler yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Farsçayı çok iyi seviyede bilen bu dile hâkim, klasik, çağdaş ve aktüel metinleri okuyup anlayabilecek, kisinin ve başkalarının düşüncelerini etkin bir şekilde bu dile aktarabilecek, elde ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak değerlirebilecek öğrenciler yetiştirmek bu programın vizyonu arasında yer almaktadır. Fars Dili ve Edebiyatı programında verilen derslerde Mevlâna, Hafız, Sadi, Nizami Gencevi gibi Türk bilim çevrelerinin de yakından tanıdığı klasik dönemin ünlü şairleri ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir. Genelde Türk tarihi, edebiyatı ve kültürünü yakından ilgiliren Gazneliler, Selçuklular, Moğollar, Timurlular, Safeviler, Kacarlar ve XX. yüzyılı içine alan Fars tarihi ve edebiyatı dersler okutulmaktadır. Bu dersler, donanımlı bir öğretim için yeterli sayılsa da günün gelişen şartlarına ve zamanın ihtiyaçlarına göre güncellenecektir.

Misyon: Programın Misyonu: Günümüz global dünyasında kültürlerin ve dillerin birleştiği ortamda evrensel dünyaya katılmak ve öğrencilerimizi profesyonel iş ve meslek hayatına ve akademik dünyaya hazırlamak amacı ile aktif eğitim sistemi, edebiyat, kültür ve dil yetkinliği doğrultusunda onlara yeterli donanım, bilgi, beceri ve kine güven duygusu kazandırma hedefindedir. Fars Dili ve Edebiyatı programının öncelikli amacı Fars dilini, edebiyatını ve kültürünü tanıyıp bu dilin Türk dili ile benzer ve farklı özelliklerinin anlaşılabilmesini, bunu meslek hayatında Türkiye açısından faydalı olacak kadar iyi düzeyde öğrenmesini sağlamaktır. Bunlara ilave olarak ortak tarihî süreç, coğrafya ve dil ve edebiyat alanındaki kaynakları Türk bilim ve akademi dünyasına kazandırmaktadır.

Program Dili: Türkçe, Farsça

Program Tanımı: Programın Eğitim Amaçları: Fars Dili ve Edebiyatı programında dört yıllık eğitim boyunca öğrenciler Fars dili ve edebiyatı, tarihi, kültürü, dilbilgisi, konuşma, çeviri, edebî bilgiler, modern ve klasik metinler derslerinin yanında Arapça, Osmanlı Türkçesi ve Mevlâna araştırmaları gibi dersler de görmektedirler. Fars Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı, bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak bireyleri üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Kabul kayıt şartları ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre DİL-3 puan türüyle tercih yapılarak öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Fars Dili ve Edebiyatı Bölümüne İlahiyat Önlisans Mezunları Dikey Geçiş Sınavıyla kabul edilmektedir. Önlisans döneminde okunan Arapça ve benzeri bazı dersler muaf sayılmaktadır. Ayrıca herhani bir yüksek öğretim kurumunda alınıp başarılı olunan Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ve Türk Dili gibi derslerden de belirlenen akademik takvime uygun olarak muracaat edildiğinde muaf sayılması mümkün olabilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Fars Dili ve Edebiyatı alanında hazırlık sınıfı bulunmamaktadır ve eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.Ayrıntılı bilgi için bkz. Selçuk Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,Dördüncü Bölüm, Madde 23.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin başarısı, yazılı ve sözlü sınavlar ile dönem süresince verilen ödevler, seminerler kapsamında değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.Aksi halde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC,DD)notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Selçuk Üniversitesi Önlisasns, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,Üçüncü Bölüm, Madde 9-15.

İstihdam Olanakları: Fars Dili ve Edebiyatı programından mezun olan öğrencilere Fars Dili ve Edebiyatı filologu unvanı verilmektedir. Mezun olanların bir kısmı akademik hayatı sürdürürken bir kısmı da İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı kurumlarda, Emniyet Genel Müdürlüğü, TRT, Silahlı Kuvvetler, Haber Alma Teşkilatı, Devlet Arşivleri, Vakıf kuruluşları, yazma eser kütüphaneleri, elçilikler, konsolosluklar, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca turizm acentelerinde ve özel sektörde mütercim-tercüman olarak çalışma olanağı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Fars dilini biteren her öğrenci, alanında ve şartlarını sağladığı diğer alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora yapma hakkına sahiptir. Bu programlara öğrenci kabulü ve mezuniyetler konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 2,8-9,18.