FACULTY OF LETTERS
PERSİAN LANGUAGE AND LİTERATURE
 
 Name and Surname: Assoc. Prof. Dr. İBRAHİM KUNT
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF PERSİAN LANGUAGE AND LİTERATURE
 
E-Mail  ibrahimkunt yahoo.com
Phone 0332.2231490
Address Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kampüs/KONYA
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDEYAYIMLANAN MAKALELER:

1. İ. Kunt, “Yenikapı Mevlevihanesi Son Şeyhi AbdülbakiMehmed Baykara Dede’nin Enfâs-ı Bâkî’de Bulunan Farsça Şiirleri”, ŞarkiyatMecmuası, 2013/1, 131-148 pp.

2. İ. Kunt, “Sadruddîn-i Konevî’nin ÜçHalîfesi: Fahruddîn-i Irâkî, Müeyyidüddîn-i Cendî ve Saîdüddîn-i Fergânî”,Tarihin Peşinde, 5/9, 181-205 pp., Nisan 2013.

3. İ. Kunt – H. Muşmal – M. Çetinaslan, “Beyşehir’de Moğol Emiri İsmail AğaDönemine Ait Farsça-Arapça Sandukalar”, Turkish Studies - InternationalPeriodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,Volume 9/1, Winter 2014, Ankara, s. 367-386 (Doi Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6218).

4. H. Muşmal – İ. Kunt – M. Çetinaslan,“Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesindeki Türbelerde Yer Alan MezarTaşları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi / Journal ofStudies in Turcology, Sayı: 35, Konya, 2014, s. 165-215.

 

5. M. Çetinaslan – H. Muşmal – İ. Kunt,“Beyşehir ve Çevresinde XV-XVI. yüzyıla Ait Sanduka Örnekleri”, İstemİslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, Sayı: 22, Konya, 2013, s.95-116.

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VEBİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:

 

1. İ. Kunt, II. Uluslararası Selçuklu Kültür veMedeniyet Sempozyumu Konferansı dahilinde, “II. Uluslararası Selçuklu Kültür veMedeniyet Sempozyumu” (Konya, Ekim 2011) bildiri kitapçığındaki “Fahreddîn-iIrâkî Dîvânında Bilim ve Düşünce İnsanları”, Selçuklu Belediyesi Yayınları,III, Konya, 2013.

2. İ. Kunt, II. Uluslararası Sadreddin KonevîSempozyumu dahilinde “II. Uluslar arası Sadreddin Konevî SempozyumuBildirileri” bildiri kitabındaki “Konevî’nin Öğrencisi Müeyyidüddîn-i Cendî’ninHayatı ve Eserleri”, 161-166, Konya, Mart 2014.

3. İ. Kunt, Uluslar arası Türkiye-Mısırİlişkileri Sempozyumu (Kahire, 2-7 Kasım 2009) dahilinde, “Uluslar arasıTürkiye-Mısır İlişkileri Sempozyumu Bildiriler” bildiri kitapçığındaki“Mısır’la İlgili Olarak Düşürülen Önemli Tarihler”, 62-69, Ankara, 2010.

4. İ. Kunt, III. Milletlerarası Şehir TarihiYazarları Kongresi (Şanlıurfa, 6-8 Mart 2015) bildiri kitabındaki “Hz.Mevlâna’nın Eserlerinde Şehir ve Şehirlilik”, 305-313, Ankara, 2015.

 

 

YAZILAN ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAPLAR

1. İ. Kunt, Hasan-ı Zarîfî’nin Mesnevî Şerhi Kâşifu’l-esrâr ve Matla’u’l-envâr, 450 pp., Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2014.

2. İ. Kunt, M. Vanlıoğlu, Ulu Ârif Çelebi Dîvânı,528 pp. Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya, 2013.

3. İ. Kunt, M. A. Özkan, Aşk Bağından ÖğütlerMâ Hazar, Pendnâme Şerhi, 327 pp., Semerkand Yayınları, İstanbul, 2013.

4. İ. Kunt, Nikât-ı Edebiyye Mehmed Râif, 183pp., Aybil Yayınları, Konya, 2011.

5. İ. Kunt, H. Harmancı, Rızaeddin binFahreddin, Ebu’l-Alâ el-Maarrî, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2014.

6. Y. Şafak, İ. Kunt, Nisâbü’l-MevlevîTercümesi, Tekin Kitabevi, Konya, 2005.

 

YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜMLER

1. İ. Kunt, H. Totan, Editör: İ. H. Aksoyak, Abdülbaki Gölpınarlı (Abdülbaki Gölpınarlı’nın Türkçe-Farsça Dîvânı), 117-150pp., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2013.

2. İ. Kunt, Editör: M. Demirci, Selçuklu’dan Osmanlı’ya Bilim, Kültür ve Sanat, (Türkiye Selçukluları Döneminde Anadolu’daTelif Edilen Eserler), 287-296 pp., Kömen Yayınevi, Konya, 2009.


 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. İ. Kunt, “Menûçihrî Dîvânı’nda GazneliYöneticiler ve Türkler”, İstem, İslam, San’at, Tarih, Edebiyat ve MûsikîDergisi, 10/19, 137-146 pp., Konya, 2012.

2. İ. Kunt, H. Totan, “Ankaralı Mevlevî MehmedArısoy Dede’nin Hayatı ve Mevlânâ Müzesi Kütüphanesinde Bulunan Defteri, İstem,İslam, San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikî Dergisi, 10/20, 93-112 pp., Konya,2012.

3. İ. Kunt, “Ferrî’nin Farsça bir Tercî-iBendinin Türkçeye Çevirisi ve Açıklanması”, Selçuk Üniversitesi, EdebiyatFakültesi Dergisi, sayı: 23, 55-67 pp., Konya, 2010.

4. İ. Kunt, “Mehmed Râif’in Hâtıra-i Eslâfİsimli Eserinde Bulunan Farsça Beyitler”, Selçuk Üniversitesi, EdebiyatFakültesi Dergisi, sayı: 24, 121-144 pp., Konya, 2010.

5. A. Çaycı, İ. Kunt, “Some Remarks on theCrafts in the Manuscript Beyanu’s-sına’a”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, 121-144 pp., sayı: 24, Konya, 2010.

6. İ.Kunt, B. Kunul, Süleyman Fikri Erten'in “İlm-i Belağatdan Beyân Ve Bedi' Hulâsası” Adlı ese

 

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VEBİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

1. İ. Kunt, I. Ulusal Ilgın Sempozyumu Konferansı dahilinde “I. Ulusal Ilgın Sempozyumu” bildiri kitapçığındaki“1322-1332/1904-1914 Arasındaki Sâlnâmelerde Ilgın Kazası”, 459-464 pp., Ilgın Belediyesi Yayınları, Konya, 2012.

2. İ. Kunt, “Abdülkadir Dede”, Konya Ansiklopedisi, I, 21, Konya, trs.

3. İ. Kunt, “Abdurrahman Şükrü Efendi”,  Konya Ansiklopedisi, I, 12, Konya, trs.

4. İ. Kunt, “Hz. Mevlâna’nın Şiirlerinden Tercüme Denemeleri”, Konya Kitabı IX, Konya Ticaret Odası Yayınları, 409-411,Konya, 2006.

5. İ. Kunt, “Secî Sanatının Arapça-Farsça Örnekleri Bağlamında Hasan-ı Zarîfî’nin Kâşifu’l-Esrâr ve Matlau’l-Envâr İsimliMesnevî Şerhi”, İslam ve Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 275-289, İstanbul,2015.

6. İ. Kunt, “Ulu Arif Çelebi”, Konya Ansiklopedisi, IX, 9-11, Konya, 2015.

7. İ. Kunt, “Hz. Mevlâna’nın Eserlerinde Şehir ve Şehircilik”, 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 6-8 Mart 2015 Şanlıurfa, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, 305-313, Ankara, 2015.

ARAŞTIRMA

6. İ. Kunt, Konya ili, Merkez ilçelerinde (Meram, Selçuklu ve Karatay) Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı Dönemlerine ait Yapı (İnşa ve Tamir) Kitabeleri ile Mezar Taşı ve Sandukalar konusunda, Kültür Bakanlığı izinli yüzey araştırması, Konya, 2015.


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Edebiyat FakültesiDekan Yrd.25/01/201622/07/2016
S.Ü. Edebiyat FakültesiDekan Yrd.24/07/2016 

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
LITERATURE KNOWLEDGES AND PROSODY I
CLASSICAL TEXTS AND TEXT COMMENTARY I
TRANSLATION FROM TURKISH INTO PERSIAN I